| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/286/10 Rady Miasta Iłża

z dnia 24 marca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Na podstawie: art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142,poz.1591 z póź. zm.) art.212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240) , art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
§ 1W Uchwale nr: XLVIII/255/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany :
1) Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 101.500 zł
2) Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 101.500 zł
§ 2W wyniku powyższych zmian :
1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 35.811.522 zł z tego
1. bieżące w kwocie 32.015.218 zł
2. majątkowe w kwocie 3.796.304 zł .”
2) w Tabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2010 r. ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 39.863.149 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 29.457.837 zł
b) majątkowe w kwocie 10.405.312 zł.”
4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2010 r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) w Załączniku nr 1 – „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/286/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2010" do uchwały budżetowej Nr XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie
710 Działalność usługowa 0,00 1 500,00 1 500,00 Decyzja MUW
  71035   Cmentarze 0,00 1 500,00 1 500,00
    2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 1 500,00 1 500,00
750 Administracja publiczna 621 559,00 100 000,00 721 559,00 Wpływy ze sprzedaży biletów
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 534 480,00 100 000,00 634 480,00
    0830 Wpływy z usług 0,00 100 000,00 100 000,00
 
Razem: 35 710 022,00 101 500,00 35 811 522,00  
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/286/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2010" do uchwały budżetowej Nr: XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 230 700,00 60 000,00 1 290 700,00 Wykonanie dokumentacji
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 140 700,00 60 000,00 1 200 700,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 115 200,00 60 000,00 1 175 200,00
710 Działalność usługowa 0,00 1 500,00 1 500,00 Decyzja MUW
  71035   Cmentarze 0,00 1 500,00 1 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00 1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 145 000,00 40 000,00 3 185 000,00 Organizacja Turnieju Rycerskiego
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 47 000,00 100 000,00 147 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 20 000,00 20 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 80 000,00 80 000,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 - 60 000,00 40 000,00 Rewitalizacja Zamek
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 - 65 000,00 35 000,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00 Zak. lunety na basztę
 
Razem: 39 761 649,00 101 500,00 39 863 149,00  
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/286/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 24 marca 2010 r.
Zmiana w Załączniku nr 1 - "Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012" do uchwały budżetowej nr: XLVIII/255/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe Planowane wydatki/ w zł/ Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2010 r 2011 r 2012 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.  700 70005 6050  Dokumentacja 300.000 100.000  100.000  100.000  UM Iłża
zmiana + 60.000 + 60.000
po zmianie 360.000 160.000 100.000 100.000
2.   900 90001 6050  Kanalizacja ulicy Jakubowskiego  300.000  300.000      UM Iłża
  zmiana -300.000 - 300.000
po zmianie 0 0
 900 90001 6050  Kanalizacja ulicy J. Starszego          UM Iłża
zmiana +300.000 + 300.000
po zmianie 300.000 300.000
921 92120 6050  Rewitalizacja ZAMKU  700.000  100.000  300.000  300.000  UM Iłża
  zmiana -65.000 - 65.000
po zmianie 635.000 35.000 300.000 300.000
6060 Zakup lunety na basztę 0 0 UM Iłża
zmiana +5.000 +.5.000
po zmianie 5.000 5.000
Ogółem 21.316.165  10.405.312  5.732.033  5.178.820
Przewodniczący Rady

Artur Prokop
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »