Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3482

Uchwała nr XX/171/13 Rady Gminy w Liwie

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Liwie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 roku o   bibliotekach (Dz. U   z 2012 r. poz. 642) i   art. 13 ust 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U   z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy w   Liwie uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w   Liwie w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXV/171/05 Rady Gminy w   Liwie z   dnia 30 marca 2005 roku w   sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Liwie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XX/171/13
Rady Gminy w Liwie
z dnia 7 marca 2013 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   LIWIE.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§   1.   Gminną Bibliotekę Publiczną w   Liwie z   filiami w   Ruchnie, Starejwsi i   Wyszkowie utworzono Uchwałą Nr XIV/114/2000 Rady Gminy w   Liwie i   działa ona na podstawie:  

-   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r., poz. 406),  

-   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. z   2012 r., poz. 642), zwanej dalej ustawą,  

-   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   póź. zm.),  

-   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1   223 z   póź. zm.),  

-   niniejszego Statutu.  

§   2.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w   obrębie krajowej sieci bibliotecznej.  

§   3.   Siedzibą główną Biblioteki jest miejscowość Liw.  

§   4.   Organizatorem Biblioteki jest Gmina Liw.  

§   5.   Nadzór merytoryczny pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w   Węgrowie.  

§   6.   Biblioteka używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu, adresem siedziby, nr NIP i   REGON.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Biblioteki.  

§   7.   Biblioteka zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

§   8.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1.   Gromadzenie i   opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i   samokształceniowych.  

2.   Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i   naukowy gminy.  

3.   Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotecznej.  

4.   Organizowanie czytelnictwa i   udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i   niepełnosprawnym.  

5.   Tworzenie i   udostępnianie własnych komputerowych baz danych.  

6.   Organizowanie form pracy z   czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.  

7.   Współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami w   zakresie rozwijania czytelnictwa i   zaspokajania potrzeb oświatowych i   kulturalnych.  

8.   Doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej.  

§   9.   Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.  

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i   jej organizacja.  

§   10.   1.   Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.  

2.   Dyrektor zatrudnia i   zwalnia pracowników Biblioteki, oraz jest ich bezpośrednim przełożonym.  

§   11.   Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne w: Ruchnie, Starejwsi i   Wyszkowie.  

§   12.   Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora, i   działających w   niej organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   13.   Przy bibliotece i   jej filiach mogą działać koła przyjaciół i   miłośników, stowarzyszenia i   fundacje, w   oparciu o   odrębne obowiązujące przepisy.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki.  

§   14.   1.   Biblioteka jest finansowana z   budżetu gminy, z   dochodów własnych i   innych źródeł.  

2.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania na podstawie planu działalności zatwierdzonego przez Dyrektora Biblioteki.  

§   15.   Dyrektor Biblioteki zarządza powierzonym mu majątkiem, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.  

§   16.   Zmiany w   niniejszym Statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

§   17.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Strąk

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Strąk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe