Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3484

Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kadzidło

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Rada Gminy Kadzidło uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kadzidło.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Kadzidło przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kadzidło oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kadzidło.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVIII/323/06 z dnia 26 października 2006 r r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kadzidło z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/2012
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały XXVII 167 2012regu czystości

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe