reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/105/2010 Rady Gminy w Broku

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art 3 ust.1 pkt 1 i 3, art. 4 ust.1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.539 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.483,65 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 7.300.798,72 zł, w tym: bieżące - 6.612.546,72 zł, majątkowe - 688.252,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 402.108,00 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 8.604.023,07 zł, w tym: bieżące - 5.466.917,07 zł, majątkowe - 3.137.106,00 zł
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.303.224,35 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.026.100,00 zł i z wolnych środków w kwocie 277.124,35 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2010 o kwotę 385.600,00 zł, które po zmianach wynoszą 3.137.106,00 zł., zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W uchwale Nr XVII/91/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2010 r. w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami."
§ 5. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kotowski
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały nr XIX/105/2010 r. Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010 r.
1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 16.483,65 zł., w tym:
1) w rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 483,65 zł planowane dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego,
2) w rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę 500,00 zł wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Kaczkowie St.
3) w rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł planowane dochody z tyt. odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej,
4) w rozdz. 85212 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dochody należne gminie z tyt. realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
5) w rozdz. 85219 zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 402.108,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.400,00 zł, w tym:
1) w rozdz. 60014 kwotę 100.000,00 zł. przeznacza się na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Laskowiźnie,
2) w rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 285.600,00 zł. planowane wydatki inwestycyjne, w tym:
a) na przebudowę drogi Bojany - 105.600,00 zł.,
b) na rozbudowę ul. Komorówka - 50.000,00 zł.,
c) na przebudowę ul. Armii Krajowej - 130.000,00 zł
3) w rozdz. 75023 zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 508,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe,
4) w rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę 500,00 zł środki planowane na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym,
5) w rozdz. 80146 przenosi się kwotę 1.400,00 zł z delegacji na wynagrodzenia bezosobowe,
6) w rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł środki planowane na opłaty za pobyt osób w DPS,
7) w rozdz. 85212 przenosi się kwotę 2.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe,
8) w rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł środki na zasiłki jednorazowe z opieki społecznej,
9) w rozdz. 85219 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wynagrodzenia pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.
3. Zwiększa się przychody budżetu o wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 385.624,35 zł .
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/105/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/105/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/105/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.ods

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/105/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/105/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/105/2010
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku na 2010 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama