| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIII/567/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 o kwotę 50.000 zł.

2. Zwiększa się dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 40.000 zł.

3. Zwiększa się dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 10.000 zł.

4. Zmniejsza się dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 40.000 zł.

5. Zwiększa się dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 40.000 zł.

6. Zmniejsza się dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 60.000 zł.

7. Zwiększa się dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 60.000 zł.

§ 2. Jednocześnie w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 „Wodociągi miejskie” w pkt 5 „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie + budowa” zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł,

- w dz. 801rozdz. 80101 § 6050 „Szkoły podstawowe” wprowadza się pkt 3 pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu boisk „Orlik” na dz. nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej we wsi Żółwin” na kwotę 40.000 zł,

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – świetlice i kluby” w pkt 1 „Adaptacja typowego projektu Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni” zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł,

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Kanalizacja wiejska” w pkt 4 „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Zdrojowej (dz. nr ew. 306/29) w Kaniach” zmienia się nazwę zadania na „Uzyskanie mapy do celów projektowych, opinii ZUD i dokumentu uprawniającego do realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Zdrojowej w Kaniach (dz. nr ew. 306/29)” – plan wydatków bez zmian w kwocie 35.000 zł.

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Pozostała działalność” wprowadza się pkt 2 i zadanie pod nazwą „Budowa nowych elementów małej architektury, w tym fontanny, wraz z utwardzeniem terenu wokół nich, na rynku w Brwinowie” na kwotę 40.000 zł.

§ 3. Jednocześnie w załączniku nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2010 r.” w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 „Ośrodek Kultury” zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł; w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 „Biblioteki” zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych, po zmianach wprowadzonych na sesji w dn. 29.04.2010 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Pozostałe zapisy Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 nie ulegają zmianie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Burmistrz Gminy Brwinów niezwłocznie ogłosi uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Krzysztof Falkowski


Załącznik do Uchwały Nr LXIII/567/2010
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan po zmianach

Zmiana planu

Plan po zmianach

010

01008

6050

MELIORACJE WODNE

119 000,00

119 000,00

1

010

01008

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej przepustu drogowego w ul. Dobrej w Żółwinie w gminie Brwinów +budowa

8 000,00

8 000,00

2

010

01008

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia skrzyżowania w ul. Dunina z ul. Polną w Otrębusach w gminie Brwinów + budowa

38 000,00

38 000,00

3

010

01008

6050

Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Mokrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa

48 000,00

48 000,00

4

010

01008

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego+ budowa

25 000,00

25 000,00

010

01010

6050

WODOCIĄGI WIEJSKIE

3 979 734,00

3 979 734,00

1

010

01010

6050

Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach wraz z nadzorem - projekt Czyste Życie

3 515 000,00

3 515 000,00

2

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SUW w Parzniewie wraz z nadzorem autorskim - projekt Czyste Życie+ budowa

319 734,00

319 734,00

3

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Stokrotki poprzez działkę drogową nr ew. 64/14 do ul. Komorowskiej w Otrębusach + budowa

35 000,00

35 000,00

4

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, Boczna od ul. Słonecznej, ul. Boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa

100 000,00

100 000,00

6

010

01010

6050

Prace przygotowawcze budowy sieci wodociągowej dla osiedla "miasto Ogród" w Parzniewie projekt Czyste Życie

10 000,00

10 000,00

010

01010

6050

KANALIZACJA WIEJSKA

1 380 000,00

1 380 000,00

1

010

01010

6050

Opracownie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Owczarni i Żółwinie + budowa

900 000,00

900 000,00

2

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Parzniew, Moszna, Koszajec, Krosna, Domaniew i Domaniewek + budowa

170 000,00

170 000,00

3

010

01010

6050

Przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Parzniewie i Koszajcu + budowa

65 000,00

65 000,00

4

010

01010

6050

Uzyskanie mapy do celów projektowych, opinii ZUD i dokumentu uprawniającego do realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Zdrojowej w Kaniach (dz. nr ew. 306/29)

35 000,00

35 000,00

5

010

01010

6050

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i Malinowej w Otrębusach

200 000,00

200 000,00

6

010

01010

6050

Prace przygotowawcze budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla "Miasto Ogród" w Parzniewie projekt Czyste Życie

10 000,00

10 000,00

400

40002

6050

WODOCIĄGI MIEJSKIE

838 807,00

-50 000,00

788 807,00

1

400

40002

6050

Projektowanie rozbudowy SUW w Brwinowie wraz z nadzorem autorskim - projekt Czyste Życie + budowa

384 807,00

384 807,00

2

400

40002

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w ul. Nadrzecznej

15 000,00

15 000,00

3

400

40002

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w ul. Miodowej w Brwinowie + budowa

19 000,00

19 000,00

4

400

40002

6050

Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej w Brwinowie

140 000,00

140 000,00

5

400

40002

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie + budowa

100 000,00

-50 000,00

50 000,00

6

400

40002

6050

Zaprojektowanie i wybudowanie obudowy ujęcia wody nr 3 wraz z przyłączami:wodociągowym i energetycznym, ogrodzeniem i drogą dojazdową dla SUW w Brwinowie

180 000,00

180 000,00

600

60016

6050

DROGI GMINNE

3 044 000,00

3 044 000,00

1

600

60016

6050

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - na terenie gminy Brwinów

0,00

0,00

2

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika i jezdni z odwodnieniem w ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do Wileńskiej i ul. Płockiej na odc. od ul. Wileńskiej do Glinianej w Brwinowie+ budowa

34 000,00

34 000,00

3

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy cmentarzu w Brwinowie i jego budowa

700 000,00

700 000,00

4

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej ciągów pieszo jezdnych przed budynkiem"Pałacyk Toeplitzów" ul. Wiejska 1 w Otrębusach i ich budowa

200 000,00

200 000,00

5

600

60016

6050

Przebudowa dróg polegająca na utwardzeniu destruktem lub emulsją asfaltową, w tym w ul. Akacjowej, Zielonej i Rodzinnej

1 250 000,00

1 250 000,00

6

600

60016

6050

Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach

410 000,00

410 000,00

7

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach

180 000,00

180 000,00

8

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie+ budowa

70 000,00

70 000,00

9

600

60016

6050

Budowa progów zwalniających

200 000,00

200 000,00

600

60016

6060

DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE

1 000 000,00

1 000 000,00

1

600

60016

6060

Zakup działek pod drogi

1 000 000,00

1 000 000,00

600

60095

6060

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

23 400,00

23 400,00

1

600

60095

6060

Zakup wiat przystankowych dla sołectw Koszajec, Moszna, Żólwin (w ramach funduszu sołeckiego)

23 400,00

23 400,00

700

70004

6050

BUDOWNICTWO SOCJALNE

20 000,00

20 000,00

1

700

70004

6050

Studium wykonalności inwestycji pn. Termomodernizacja pałacyku Toeplitzów w Otrębusach

20 000,00

20 000,00

754

75412

6050

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

110 000,00

110 000,00

1

754

75412

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy OSP w Brwinowie + budowa

110 000,00

110 000,00

754

75495

6050

BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE

60 000,00

60 000,00

1

754

75495

6050

Monitoring Gminy Brwinów

60 000,00

60 000,00

754

75412

6060

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

4 000,00

4 000,00

1

754

75412

6060

Zakup wyposażenia dla OSP Biskupice (w ramach funduszu sołeckiego)

4 000,00

4 000,00

801

80101

6050

SZKOŁY PODSTAWOWE

1 150 000,00

40 000,00

1 190 000,00

1

801

80101

6050

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie

650 000,00

650 000,00

2

801

80101

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt) rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Otrębusach + budowa

500 000,00

500 000,00

3

801

80101

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu boisk "Orlik" na dz. Nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej we wsi Żółwin

40 000,00

40 000,00

801

80104

6050

PRZEDSZKOLA

500 000,00

500 000,00

1

801

80104

6050

Oprcowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + budowa

350 000,00

350 000,00

2

801

80104

6050

Oprcowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie + budowa

50 000,00

50 000,00

3

801

80104

6050

Opracowanie dokumentacji (koncepcja+projekt)budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz.3/19 obr. 4 + budowa

100 000,00

100 000,00

900

90001

6050

KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA

6 059 800,00

6 059 800,00

1

900

90001

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dworskiej w Brwinowie + budowa

226 000,00

226 000,00

2

900

90001

6050

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w bocznych ulicach od ul. Pszczelińskiej w Brwinowie

0,00

0,00

3

900

90001

6050

Budowa kanalizacji na północ od torów PKP w Brwinowie projekt Czyste Życie

5 633 800,00

5 633 800,00

4

900

90001

6050

Inżynier kontraktu - Budowa kanalizacji na północ od torów PKP w Brwinowie projekt Czyste Życie

200 000,00

200 000,00

900

90001

6050

KANALIZACJA DESZCZOWA

64 000,00

64 000,00

1

900

90001

6050

Przeprojektowanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej, Kryniczanki, Ciechanowskiej, Zgody, Armii Krajowej, Opałowej i Rynek w Brwinowie + budowa

64 000,00

64 000,00

900

90015

6050

OŚWIETLENIE

292 407,00

292 407,00

1

900

90015

6050

Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego - punktów świetlnych oraz budowa na terenie gminy Brwinów

250 000,00

250 000,00

2

900

90015

6050

Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego - punktów świetlnych oraz budowa na terenie gminy Brwinów (w ramach funduszu sołeckiego)

42 407,00

42 407,00

900

90095

6050

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

20 000,00

40 000,00

60 000,00

1

900

90095

6050

Studium wykonalności inwestycji pn. Instalacja kolektorów słonecznych dla uzyskania ciepłej wody użytkowej celem zwiększenia wykorzystania odnawialnych żródeł energii w gminie Brwinów

20 000,00

20 000,00

2

900

90095

6050

Budowa nowych elementów małej architektury, w tym fontanny, na rynku w Brwinowie

40 000,00

40 000,00

921

92109

6050

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ŚWIETLICE I KLUBY

50 000,00

10 000,00

60 000,00

1

921

92109

6050

Adaptacja typowego projektu Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni

50 000,00

10 000,00

60 000,00

921

92195

6060

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

8 000,00

8 000,00

1

921

92195

6060

Zakupy inwestycyjne dla sołectwa Owczarnia (w ramach funduszu sołeckiego)

8 000,00

8 000,00

926

92695

6050

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

874 500,00

874 500,00

1

926

92695

6050

Modernizacja stadionu II etap (Wykonanie przebudowy istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego i rozbudowa pomieszczeń socjalnych wraz z przyłączem energetycznych na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4)

867 500,00

867 500,00

2

926

92695

6050

Wykonanie projektu kortu tenisowego i boiska w Parzniewie (w ramach funduszu sołeckiego)

7 000,00

7 000,00

OGÓŁEM

19 597 648,00

40 000,00

19 637 648,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »