| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB-0151-10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 20 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 54 339 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

POMOC SPOŁECZNA

21 750

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

21 750

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

21 750

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

32 589

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

32 589

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

32 589

Razem :

54 339

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 54 339 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

POMOC SPOŁECZNA

21 750

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

21 750

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

21 750

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

32 589

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

32 589

3240

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

32 589

Razem :

54 339

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 172 780 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

65 000

65 000

60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

65 000

65 000

2310

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

65 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

65 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

21 780

21 780

80104

PRZEDSZKOLA

2 580

2 580

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

80

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

2 000

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

500

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

2 580

80110

GIMNAZJA

3 000

3 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

3 000

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

3 000

80114

ZESPOŁY OBSŁUGIEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJSZKÓŁ

5 000

5 000

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

5 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

5 000

80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

11 200

11 200

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

11 200

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

1 200

852

POMOC SPOŁECZNA

16 000

16 000

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

16 000

16 000

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

10 000

4140

WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 000

4360

OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

6 000

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

6 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

70 000

70 000

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

10 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

40 000

40 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

40 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

40 000

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30 000

20 000

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

10 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

20 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

20 000

Razem :

172 780

172 780

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jego podjęcia.


Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2010 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.
W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17 marca 2010, Nr 31 z dnia 31.03.2010 r. o zwięk szeniu dotacji celowych zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 54 339 zł.
Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 65 000 zł z dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych.
W związku z przeprowadzoną analizą potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przesuwa się wydatki zgodnie z klasyfikacją podaną w zarządzeniu.
Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwa się wydatki w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony środowiska oraz zwiększeniem środków związanych z zleceniem usług w zakresie działań proekologicznych i sadzenia drzew.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
II Zastępca Burmistrza

Dariusz Malarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »