reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/296/10 Rady Miasta Iłża

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Na podstawie: art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142,poz.1591 z póź. zm.) art.212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240) , art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
§ 1W Uchwale nr: XLVIII/255/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany :
1) Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 522.325 zł
2) Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 522.325 zł
§ 2W wyniku powyższych zmian :
1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 36.343.597 zł z tego:
1. bieżące w kwocie 32.214.293 zł
2. majątkowe w kwocie 4.129.304 zł .”
2) w Tabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2010 r. ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 40.470.224 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 29.795.912 zł
b) majątkowe w kwocie 10.674.312 zł.”
4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2010 r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) w Załączniku nr 1 – „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Pałka
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVI/296/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2010" do uchwały budżetowej Nr XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 834,00 189 325,00 191 159,00 Dotacja MUW wypłata akcyzy
  01095   Pozostała działalność 1 834,00 189 325,00 191 159,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 189 325,00 189 325,00
926 Kultura fizyczna i sport 0,00 333 000,00 333 000,00 Środki na budowę "Orlik 2012"
  92601   Obiekty sportowe 0,00 333 000,00 333 000,00
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 333 000,00 333 000,00
 
Razem: 35 821 272,00 522 325,00 36 343 597,00  
Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Pałka
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVI/296/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2010" do uchwałybudżetowej Nr:XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 189 325,00 313 299,00 Wypłata akcyzy
  01095   Pozostała działalność 103 000,00 189 325,00 292 325,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 482,00 482,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 80,00 80,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 150,00 3 150,00
    4430 Różne opłaty i składki 0,00 185 613,00 185 613,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389 200,00 0,00 389 200,00 Karosaż samochodu OSP Alojzów
  75412   Ochotnicze straże pożarne 389 200,00 0,00 389 200,00
    4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 - 11 000,00 39 000,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 11 000,00 116 000,00
801 Oświata i wychowanie 14 230 261,00 - 686 000,00 13 544 261,00  
  80101   Szkoły podstawowe 7 984 100,00 - 686 000,00 7 298 100,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 986 000,00 - 686 000,00 300 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 1 165 000,00 1 019 000,00 2 184 000,00 Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" PSP Iłża
  92601   Obiekty sportowe 0,00 1 019 000,00 1 019 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 019 000,00 1 019 000,00
 
Razem: 39 947 899,00 522 325,00 40 470 224,00  
Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Pałka
 
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVI/296/10
Rady Miasta Iłża
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zmiana w Załączniku nr 1 - "Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012" do uchwały budżetowej nr XLVIII/255/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe Planowane wydatki/ w zł/ Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2010 r 2011 r 2012 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 600 60016 6050   Ulica Polna,Tatarska,Wołyniaków 2 500 000 2 500 000   UM Iłża
zmiana -2 088 000 -2 088 000
po zmianie 412 000 412 000
2.  600 60016 6050 Ulica Polna     UM Iłża
  zmiana + 345 000 + 345 000
po zmianie 345 000 345 000
3.   600 60016 6050 Ulica  Tatarska     UM Iłża
zmiana +1 400 000 + 1 400 000
po zmianie 1 400 000 1 400 000
4 600 60016 6050 Ulica Wołyniaków UM Iłża
zmiana + 343 000 + 343 000
po zmianie 343 000 343 000
5 754 75412 6060 Karosaż samochodu OSPAlojzów 30 000 30 000 UM Iłża
zmiana + 11 000 + 11 000
po zmianie 41 000 41 000
6 801 80101 6050 Budowa boiska sportowego „ORLIK” przy PSP Iłża 686 000 686  000 UM Iłża
zmiana - 686  000 - 686  000
po zmianie 0 0
7 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego „ORLIK” przy PSP Iłża UM Iłża
zmiana + 1 019 000 1 019 000
po zmianie 1 019 000 1 019 000
Ogółem 21 585 165 10 674 312  5 732 033  5 178 820
Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Pałka
 
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama