| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 60/2010 Burmistrza Przasnysza

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wpro-wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 63.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 57.119.268,81 zł, w tym: - dochody bieżące - 38.590.047,04 zł, - dochody majątkowe - 18.529.221,77 zł,

2)Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 56.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wy-niosą 5.723.031,00 zł.

§ 3. 1)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 63.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 62.524.212,81 zł, w tym: - wydatki bieżące - 33.550.541,04 zł, - wydatki majątkowe - 28.973.671,77 zł.

2)Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 56.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 5.723.031,00 zł.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2010
Burmistrza Przasnysza
z dnia 21 maja 2010 r.
Zalacznik1.docx

Zmiany w budżecie miasta na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2010
Burmistrza Przasnysza
z dnia 21 maja 2010 r.
Zalacznik2.docx

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2010 r.


Uzasadnienie

Uzasadnienie W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 63.396,00 zł, w tym zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 56.396,00 zł. Dochody W dziale 010, rozdz. 01095 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na reali-zację zadań zleconych w wysokości 31.647,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Mazo-wieckiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 751, rozdz. 75107 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 10.764,00 zł, zgodnie z informacją Nr DCI-0301-3/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-skiej. W dziale 751, rozdz. 75108 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na reali-zację zadań zleconych w wysokości 13.985,00 zł, zgodnie z informacją Nr DCI-0301-4/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu. W dziale 852, rozdz. 85295 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 53 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki W dziale 010, rozdz. 01095 wprowadza się plan wydatków na zwrot części podatku ak-cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W dziale 751, rozdz. 75107 wprowadza się plan wydatków na przygotowanie i przepro-wadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie. W dziale 751, rozdz. 75108 wprowadza się plan wydatków na przygotowanie i prze-prowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie. Kwotę 83.400,00 zł. z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdz. 75818 – przenosi się na uzu-pełnienie planu następujących wydatków: - 31.400,00 zł. – na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie makiety zrewitalizowanego Rynku w Przasnyszu oraz za usługi audytora - dział 750, rozdz. 75023, - 25.000,00 zł. – na uzupełnienie planu na zakup wyposażenia do nowopowstałych pomieszczeń w urzędzie - dział 750, rozdz. 75023, - 15.000,00 zł – uzupełnienie planu na zakup usług związanych z adaptacją pomieszczeń oraz montażem wyposażenia – dział 750, rozdz. 75023, - 2.000,00 zł – uzupełnienie planu na składki za ubezpieczenie majątkowe - dział 750, rozdz.75023, - 10.000,00 zł – na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Publicznym - dział 801, rozdz.80110. W dziale 852, rozdz. 85203 - zadania zlecone - przenosi się kwotę oszczędności w wyso-kości 5.975,00 zł na uzupełnienie niedoborów w § 4210, 4260,4350. W rozdz. 85219 przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 4.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług pozo-stałych. W rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków na dożywianie uczniów, zgodnie z de-cyzją Wojewody Mazowieckiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »