| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 732/2010 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 pkt.1 i 3, art.4 ust.1 pkt.2f, 4, 6, 12 oraz art.5 ust.1 pkt.1, 3, 8, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 z 2003 poz.1966 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 174 294,-

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 26 110,- /UM/ZN/

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 26 110,-

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 170,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 940,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 683,- /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 1 583,-

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 1 568,-

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 15,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 4 000,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 5 100,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 100,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 200,- /EDU/

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 200,-

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 200,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 061,- /MOPS/

Rozdział 85213 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 061,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 061,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 666 000,- /BPI/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 666 000,-

Paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 666 000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 53 680,- /MOSIR/

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 53 680,-

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 53 680,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 78 360,- /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 5 600,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 600,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 72 760,-

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 52 760,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 100,- /MOPS/

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. w kwocie 1 100,-

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 100,- /SD/

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4 100,-

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 4 000,-

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 100,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 333 000,- /BPI/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 333 000,-

Paragraf 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 333 000,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 322 851,-

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 26 110,- /UM/ZN/

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 26 110,-

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 110,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 156 000,- /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 40 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 40 000,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 49 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 49 000,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 67 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 67 000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 370 000,- /UM/IN/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 370 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370 000,-

Zadanie nr OŚ 114 pn.: „Termomodernizacja dachu budynku PSP nr 7 ul.Tybla” w kwocie 200.000,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały/

Zadanie nr OŚ 115 pn.: „Termomodernizacja budynku Społecznej Szkoły Podstawowej ul. Piwnika” w kwocie 170.000,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,- /UM/ZS/

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 10 000,-

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 161,- /BPI/

Rozdział 85213 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 061,-

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 061,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 100,-

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 100,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 520 000,- /UM/I/

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 520 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 520 000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 64 756,- /MOSIR/

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 64 756,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 64 756,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 666 000,- /UM/IN/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 666 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 666 000,-

zadanie nr OŚ 67 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego” w kwocie 333.000,-

zadanie nr OŚ 98 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PG nr 2 ul. Gagarina” w kwocie 333.000,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 114 824,- /EDU/

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 6 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 60 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 60 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 48 824,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 48 824,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 60 000,- /EDU/

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 60 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 60 000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 333 000,- /UM/IN/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 333 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 000,-

zadanie nr OŚ 69 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy IV L.O. ul. Mariacka” w kwocie 333.000,-

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 183 005,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5,- /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 5,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 173 000,- /UM/IN/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 173 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 000,-

Zadanie nr IF 09 pn.: „Zagospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska „Piotrówka” w kwocie 173.000,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały/

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 666 000,- /UM/IN/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 666 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 666 000,-

zadanie nr OŚ 67 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego” w kwocie 333.000,-

zadanie nr OŚ 98 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy PG nr 2 ul. Gagarina” w kwocie 333.000,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 11 000,- /UM/ZS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 11 000,-

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 333 000,- /UM/IN/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 333 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 000,-

zadanie nr OŚ 69 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy IV L.O. ul. Mariacka” w kwocie 333.000,-

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5 000,- /UM/Ar/

Zadania własne powiatu

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 5 000,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 300 000,- /UM/IN/

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 300 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,-

Zadanie Nr OŚ 01 pn.: „ Termomodernizacja budynku PSP nr 3 i VIII LO ul. Sobieskiego” w kwocie 300.000,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały/

Do

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 5 000,- /UM/Ar/

Zadania własne gminy

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 300 000,- /UM/K/

Zadania własne powiatu

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 200 000,-

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,-

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 100 000,-

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,-

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 770,-

Z

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 770,- /MOPS/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 770,-

Do

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 770,- /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 414 460,-

Z

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 414 460,- /UM/Kp/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 414 460,-

Do

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 44 615,- /UM/K/

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 44 615,-

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 369 845,- /UM/K/

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 369 845,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 12 800,-

Z

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 12 800,- /UM/EST/

Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 800,-

Do

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 12 800,- /UM/EST/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 700,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 14 090,-

Z

Zadania własne gminy /UM/Kp/

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 14 090,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 14 090,-

Do

Zadania własne powiatu /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 14 090,-

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 14 090,-

§ 5.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dz iał 630 - Turystyka w kwocie 25 000,-

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 25 000,-

Z

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,- /UM/EST/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,- /UM/EST/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 500,-

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 60 500,-

Z

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 500,- /MOSIR/

Zadanie nr IFp 34 pn.: „ Zakup urządzeń i narzędzi do stałej pielęgnacji terenów zielonych i sportowych w kwocie 60.500,-

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 500,- /MOSIR/

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 3 100,-

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 3 100,-

Z

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 100,- /UM/EST/

Do

Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 100,- /UM/EST/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 15 210,-

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 15 210,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,- /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 020,- /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 190,- /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 497,- /MOPS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 7 500,- /MOPS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 800,- /MOPS/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 183,- /MOPS/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 230,- /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 7 562 584,-

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 7 562 584,-

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 562 584,- /MZDIK/

Zadanie nr Dr 04 pn.: „ Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska)”w kwocie 7.562.584,-. /Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały/

Do

Paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 428 196,- /MZDIK/

Zadanie nr Dr 04 pn.: „ Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska)”w kwocie 6.428.196,-. /Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 134 388,- /MZDIK/

Zadanie nr Dr 04 pn.: „ Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska)”w kwocie 1.134.388,-. /Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 13 423,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 13 423,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 056,- /DPL/

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 367,- /DSS/

Do

Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13 056,- /DPL/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367,- /DSS/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Zadań własnych gminy

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 333 000,- /UM/IN/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 333 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 000,-

zadanie nr OŚ 69 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy IV L.O. ul. Mariacka” w kwocie 333.000,-

do

zadań własnych powiatu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 333 000,- /UM/IN/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 333 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 000,-

zadanie nr OŚ 69 pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" przy IV L.O. ul. Mariacka” w kwocie 333.000,-

§ 6.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami:

Zadania własne gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38.861,- /UM/IN/

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 38.861,-

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38.861,-

Z

Zadania nr IF 32 pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do Gdyńskiej” w kwocie 38.861,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały/

Do

Zadania nr IF 04 pn.: „ Czyny inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu” w kwocie 38.861,- /Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 7.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 19 000,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 19 000,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 19 000,-

Do

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 19 000,- /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 19 000,-

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury w kwocie 19 000,-

§ 8.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok nr 656/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2009 roku „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się przesunięcia przychodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Paragrafu 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18.954.191,- /BP.I/

Do

Paragrafu 9550 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 18.954.191,- /BP.I/

§ 10.

W wyniku zmian określonych w minionych paragrafach ustala się:

Dochody w łącznej kwocie 832 266 294,-

z tego:

a) bieżące w kwocie 768 817 513,-

b) majątkowe w kwocie 63 448 781,-

Wydatki w łącznej kwocie 961 609 387,-

z tego:

a) bieżące w kwocie 713 374 323,-

b) majątkowe w kwocie 248 235 064,-

§ 11.

W wyniku zmian określonych w Paragrafie 1 i Paragrafie 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2010 rok

o kwotę 34 448,-

§ 12.

W wyniku zmian określonych w Paragrafie 11 kwota planowanego deficytu wynosi 129 343 093,-

§ 13.

W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - 34 448,-

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 732/2010
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 Infrastruktira Komunalna i Ochrona Środowiska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 732/2010
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 Inwestycje Oświatow-Kulturalne gminy i powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 732/2010
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 Inwestycje na drogach krajowych, wojewózkich, powiatowych i gminnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 732/2010
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 Inwestycje oświatowo-kulturalne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 732/2010
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5 Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Wernik

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »