| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/299/2013 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością oraz we władaniu Gminy Wieliszew

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. a) i   art. 40 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późniejszymi zmianami), Rada Gminy Wieliszew, uchwala   ,   co następuje:    

§   1.   1.   Uchwała określa zasady i   tryb dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg oraz na cele niezwiązane z   potrzebami zarządzania drogami, potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami uczestników ruchu, w   celu:    

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym drogi wewnętrznej,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektów budowlanych oraz reklam,    

4)   zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt. 1-3.    

2.   Ilekroć w   Uchwale jest mowa o   :  

1)   drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi w   rozumieniu art.8 ustawy o   drogach publicznych, stanowiące własność oraz będące we władaniu Gminy Wieliszew, których Zarządcą jest Wójt Gminy Wieliszew, posiadające wydzielony geodezyjnie pas drogowy,  

2)   pasie drogowym - należy przez to rozumieć pojęcie zdefiniowane w   ustawie o   drogach publicznych,  

3)   Zarządcy- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wieliszew. .

§   2.   1.   Nieruchomości lub jej części stanowiące drogi wewnętrzne oddaje się w   dzierżawę na okres dłuższy niż 3   lata do 40 lat w   drodze bezprzetargowej na cele określone w   § 1.  

2.   Umieszczenie w   pasie drogowym drogi wewnętrznej  urządzeń lub zajęcie pasa drogowego w   celu prowadzenia robót , odbywa się na podstawie umowy dzierżawy zawartej przez Zarządcę z   zajmującym pas drogowy.  

3.   Zarządca podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy po złożeniu wniosku przez podmiot zainteresowany zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej  

§   3.   1.   Oddawanie nieruchomości w   dzierżawę poprzedza złożenie wniosku , który powinien zawierać :  

1)   imię i   nazwisko oraz adres lub nazwę i   siedzibę podmiotu występującego o   zajęcie pasa drogowego;    

2)   cel zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia ;    

3)   lokalizację i   powierzchnię zajętego pasa drogowego, a   w przypadku reklam, powierzchnię reklamy;    

4)   planowany okres zajęcia pasa drogowego,  

5)   mapę w   skali 1:500 lub 1:100 z   naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego,  

6)   kserokopię zgody do celów projektowych na lokalizację przedmiotowego urządzenia.  

2.   Wnioski o     zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej należy złożyć z   co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.    

§   4.   1.   Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcia pasa drogowego przez 1   dzień.  

2.   Zajęcie pasa drogowego o   powierzchni mniejszej niż 1m 2   lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m 2 jest traktowane jak zajęcie 1m 2 pasa drogowego.    

§   5.   W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a   znajdujących się w   pasie drogowym, prowadzący roboty po zlokalizowaniu awarii niezwłocznie zawiadamia o   tym Zarządcę drogi. Przepisy § 2   ust. 2   i 3   stosuje się odpowiednio.  

§   6.   1.   Zajmujący pas drogowy zawiadamia pisemnie Zarządcę drogi o   zakończeniu robót i   przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej do stanu poprzedniego, zgodnie z   warunkami określonymi w   umowie.    

2.   Zarządca drogi dokonuje niezwłocznie odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej sporządzając protokół odbioru.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marcin   Fabisiak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »