Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4133

Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Sienno

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin targowiska gminnego położonego w Starej Wsi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/84/2004 Rady Gminy Sienno z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska Gminy Sienno.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 maja 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Ćwikliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/131/2013
Rady Gminy Sienno
z dnia 26 marca 2013 r.

Regulamin targowiska gminnego

§ 1. 1. Targowisko gminne jest zlokalizowane na nieruchomości położonej w Starej Wsi oznaczonej numerem działki 815 stanowiącej własność Gminy Sienno.

2. Targowisko jest czynne w każdy wtorek roboczy w godzinach ustalonych przez zarządzającego targowiskiem.

3. Targowiskiem zarządza Zakład Usług Komunalnych w Siennie.

§ 2. 1. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona:

1) w budynkach i stałych obiektach;

2) z pojazdów;

3) ze stoisk i straganów;

4) jako obnośna.

2. Miejsca sprzedaży wyznacza zarządca targowiska odpowiednio do asortymentu sprzedawanych towarów i artykułów.

§ 3. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły, których obrót nie jest zabroniony odrębnymi przepisami, z wyjątkiem takich jak:

1) napoje alkoholowe;

2) nafta, benzyna, spirytus skażony (denaturat), trucizny i inne materiały niebezpieczne oraz materiały łatwopalne;

3) broń, amunicja, materiały oraz artykuły pirotechniczne i wybuchowe;

4) samochody.

§ 4. Na targowisku zabrania się:

1) wnoszenia, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

2) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

3) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie przepisów odrębnych;

4) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

5) parkowania pojazdów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;

6) zajmowania miejsc do sprzedaży na drogach pożarowych, ciągach komunikacyjnych i innych miejscach przeznaczonych do ruchu.

§ 5. 1. Działalność na targowisku mogą prowadzić:

1) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą;

2) producenci rolni i działkowcy;

3) rękodzielnicy ludowi i artystyczni, którzy sprzedają własne wyroby;

4) zbieracze runa leśnego;

5) właściciele rzeczy używanych, nie prowadzący działalności gospodarczej.

2. Osoby sprzedające grzyby zobowiązane są do umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji zawierającej;  imię, nazwisko i adres zamieszkania.

§ 6. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania zasad korzystania z targowiska;

2) przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących, związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami;

3) uzgadniania miejsca sprzedaży z zarządcą targowiska;

4) wykonywania poleceń zarządcy targowicy;

5) używanie sprawnych posiadających aktualną legalizację urządzeń pomiarowych;

6) zachowania porządku i czystości, zarówno w trakcie jej prowadzenia jak i po jej zakończeniu;

7) uzgadniania spraw nie ujętych w zasadach korzystania z targowiska z zarządcą targowiska;

8) poddania się kontroli przez organa do tego upoważnione.

§ 7. 1. Od prowadzących sprzedaż na targowisku pobierana jest dzienna opłata targowa.

2. Opłatę targową pobiera inkasent wydając pokwitowanie w formie biletu według ustalonego wzoru.

3. Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do kontroli przez cały czas prowadzenia sprzeadaży i okazywać na żądanie zarządcy lub upoważnionych pracowników urzędu gminy.

§ 8. 1. Na targowisku pobierane są również opłaty za usługi komunalne świadczone przez zarządcę targowiska oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń targowiska:

1) za rezerwację stanowiska;

2) za wjazd na plac targowiska;

3) za zajęcie placu na umieszczenie reklam itp.

2. Zasady ustalania cen i opłat oraz wysokość cen i opłat za usługi komunalne  świadczone przez zarządcę targowiska oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń targowiska ustala Wójt Gminy z drodze zarządzenia.

§ 9. 1. Do obowiązków zarządcy targowiska należy w szczególności:

1) utrzymanie targowiska i terenu go otaczającego w należytym stanie sanitarno-porządkowym poprzez zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu odpadów;

2) egzekwowanie przestrzegania przez sprzedających i kupujących zasad korzystania z targowiska oraz obowiązujących przepisów sanitarnych;

3) przestrzeganie oraz realizacja warunków korzystania z targowiska;

4) zapewnienie dostępu do informacji dla sprzedających i kupujących;

5) zapewnienie oświetlenia placu;

6) zapewnienia właściwej organizacji targowisk poprzez wyznaczanie ciągów komunikacyjnych, granic stanowisk oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się handlu poza granice wyznaczonych stanowisk i poza plac targowy.

2. Zarządca targowiska zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej zawierającej w szczególności:

1) plan sytuacyjny targowiska;

2) obowiązujące uchwały Rady Gminy Sienno w sprawie opłat targowych i regulaminu targowiska;

3) aktualne stawki opłat za usługi świadczone przez zarządcę targowiska;

4) przepisy sanitarne i weterynaryjne oraz inne obowiązujące przepisy związane z działalnością prowadzoną na targowisku, obowiązujące w handlu artykułami spożywczymi oraz gastronomii;

5) miejsce i terminy przyjmowania skarg i wniosków.

§ 10. 1. Targowisko gminne podlega kontroli w zakresie prawidłowego funkcjonowania.

2. Kontrola obejmuje:

1) sprawdzenie prawidłowości pobierania opłaty targowej;

2) sprawdzanie utrzymania czystości i porządku.

3. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe