Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4135

Uchwała nr XXXIII/319/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą ponoszona opłata będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się następujące, miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie stawka opłaty wynosi 11,00 zł od jednego mieszkańca,

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 22,00 zł od jednego mieszkańca.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek wprowadzić, najpóźniej do 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana systemu ma umożliwić Polsce osiągnięcie poniższych  celów:

1) uszczelnienie strumienia przepływu odpadów komunalnych od wytwarzającego odpady (mieszkańca) do miejsc ostatecznego zagospodarowania odpadów (sortownie, składowiska) co pozwoli na wykluczenie sytuacji, gdy odpady trafiają na nielegalne wysypiska śmieci czy są spalane w paleniskach domowych,

2) zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych na składowiskach poprzez, między innymi, upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów wśród wszystkich wytwórców odpadów,

3) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu  następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (tetrapaki)

4) ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, odpady kuchenne).

Poziomy odzysku odpadów surowcowych (pkt 3) i odpadów biodegradowalnych (pkt 4) wynikają ze zobowiązań Polski powstałych w związku z naszym członkowstwem w Unii Europejskiej i są odgórnie narzucone. Za brak realizacji lub opóźnienia w osiąganiu wymaganych poziomów nasz kraj zapłaci wysokie kary, które zostaną rozłożone na samorządy nie wywiązujące się z tego obowiązku, zgodnie z wielkościami i terminami wynikającymi z rozdziału 4d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

By wypełnić dyspozycję art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy Rada Miejska, w drodze uchwały, zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Określone w treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”. Opłata będzie pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne, zamieszkujących Gminę Ożarów Mazowiecki. Metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.

Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę:

1) wartość uzyskaną w przetargu,

2) koszty dostarczenia pojemników i ich utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym,

3) koszty obsługi techniczno - administracyjnej systemu.

Po uwzględnieniu kosztów wszystkich elementów systemu gospodarki odpadami, które składają się na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i ich zagospodarowanie określa się wysokość stawki na poziomie 11 zł, w przypadku właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą stosować się do obowiązku  narzuconego ustawą i nie będą zbierać odpadów w sposób selektywny będą obowiązani uiszczać stawkę w wysokości 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Ustalenie dwóch stawek, rozróżniających odbieranie odpadów od mieszkańców w sposób selektywny i nieselektywny, jest zgodne z dyspozycją ustawodawcy (art. 6k ust. 3). Zatem, przyjmując ww. ideę, mieszkańcy nie zbierający odpadów komunalnych w sposób selektywny będą uiszczać wyższą stawkę. Celem mobilizowania mieszkańców gminy do realizacji założeń i obowiązków zawartych w ustawie wprowadza się stawkę o 100% wyższą za odpady zbierane i przekazywane do zagospodarowania w sposób zmieszany.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe