Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4136

Uchwała nr XXXIII/320/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Tekst pierwotny

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wzór deklaracji

1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Termin składania deklaracji

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego deklarację o której mowa w § 1 w terminie:

1) pierwsza – do dnia 15 maja 2013 roku – dla nieruchomości aktualnie zamieszkanych,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 3.

Miejsce i sposób składania deklaracji

1. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim

2. Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przy spełnieniu poniższych warunków:

a) format elektroniczny deklaracji zgodny ze wzorem deklaracji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,

b) przesłanie deklaracji za pośrednictwem udostępnionej poprzez portal Gminy dedykowanej strony,

c) opatrzenie deklaracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/320/13
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W wyniku zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 r., objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada Miejska, w związku z art. 6 n ust. 1 przedmiotowej ustawy powinna przyjąć uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja została przygotowana w oparciu o wytyczne ustawy oraz opracowane zasady funkcjonowania wdrażanego systemu gospodarowania odpadami. Zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia i pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Projekt uchwały zawiera również informacje o terminie złożenia pierwszej deklaracji oraz sytuacjach, kiedy należy złożyć kolejne deklaracje a także informacje o miejscu i sposobie ich składania.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe