Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4138

Uchwała nr XXXIII/322/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Tekst pierwotny

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2, § 2, § 4, § 5, § 9 ust. 2, § 10, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013r.
Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/322/13
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 14 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji:

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

b) odpady surowcowe: papier i karton, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe,

c) odpady wielkogabarytowe,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,

g) przeterminowane leki,

h) chemikalia (resztki farb, lakierów, środki ochrony roślin, etc.),

i) zużyte opony,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) popioły;

2) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych uprawnionemu przedsiębiorcy; właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również przekazywać selektywnie zebrane odpady do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych (dalej GPZOP);

3) pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, z wyłączeniem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

5) drobne naprawy pojazdów samochodowych, takie jak wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, itp. poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby i są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się wyłącznie na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że teren jest utwardzony, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w zakresie wskazanym w §1 pkt 1 jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli nieruchomości; odpady surowcowe, z wyłączeniem szkła, mogą być zbierane łącznie (tj. papier i karton, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe);

2) selektywnie zebrane odpady następujących frakcji: papier i karton, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe właściciel nieruchomości jednorodzinnej umieszcza w worku czerwonym, właściciel nieruchomości wielorodzinnej w czerwonym pojemniku;

3) selektywnie zebrane odpady szkła właściciel nieruchomości jednorodzinnej umieszcza w worku zielonym, właściciel nieruchomości wielorodzinnej w zielonym pojemniku;

4) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w szczególności odpadów zielonych, jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika; pozostali właściciele nieruchomości przekazują ww. odpady uprawnionemu przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również we własnym zakresie dostarczyć je do GPZOP;

5) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew (pochodzących z ogrodów i sadów) nie mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku, można je przekazać przedsiębiorcy lub do GPZOP;

6) odzież i tekstylia można gromadzić w pojemnikach podstawionych na terenie Gminy przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej;

7) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują na zasadach ustalonych w dalszej części niniejszego Regulaminu;

8) właściciele nieruchomości niezamieszkałych selektywnie zebrane odpady surowcowe i pozostałe przekazują przedsiębiorcy na ustalonych z nim zasadach, zgodnie z niniejszym Regulaminem,

9) Gmina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy to:

1) kosze o pojemności od 35 l – 70 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l, 1500 l;

3) pojemniki kontenerowe o pojemności od 2,5 m3do 10 m3;

4) worki foliowe o pojemności 60 l, 120 l;

5) pojemniki o których mowa w pkt. 2 i 3 powinny być zgodne z odpowiednią Polską Normą.

§ 4. Ilość odpadów komunalnych, wyrażona w wielkości pojemników i worków, odbieranych zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależnioną jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) nieruchomości zamieszkałe przez 1-2 osoby:

- jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

- dwa worki 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

- jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło,

b) nieruchomości zamieszkałe przez 3-4 osoby:

- jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane,

- trzy worki 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

- dwa worki 60 l z folii LDPE na szkło,

c) nieruchomości, na której zamieszkuje 5-6 osób:

- jeden pojemnik o pojemności 360 l na odpady zmieszane,

- cztery worki 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

- trzy worki 60 l z folii LDPE na szkło,

d) nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

- dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane na każde kolejne dwie osoby lub odpowiednio większy pojemnik,

- dodatkowo jeden worek 120 l z folii LDPE na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe na każde kolejne dwie osoby,

- dodatkowo jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło na każde kolejne dwie osoby;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) kontener 1100 l na odpady zmieszane, przypadający na 60 mieszkańców, na jedną altankę śmietnikową lub jeden budynek wielorodzinny,

b) co najmniej jeden kontener 1100 l na odpady surowcowe (papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) przypadający na jedną altankę śmietnikową lub jeden budynek wielorodzinny,

c) kontener 1500 l na szkło przypadający na jedną altankę śmietnikową,

d) kontener 1100 l na szkło przypadający na jeden budynek wielorodzinny;

3) wytworzone ponad limit określony w pkt 1 lit. a - d zmieszane odpady komunalne można bezpłatnie oddać w odpowiednich workach, dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne, w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości, w dniu odbioru;

4) wytworzone ponad limit określony w pkt 1 lit. a - d selektywnie zebrane odpady komunalne można samodzielnie dostarczyć do GPZOP.

§ 5. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów według zasad określonych w Regulaminie dopuszcza się wyposażenie nieruchomości, o których mowa w § 4 pkt 1 w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych o następujących pojemnościach:

1) 1 do 4 osób – o pojemności 120 l;

2) 5 i więcej osób – o pojemności 240 l.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy:

1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

5) dla lokali gastronomicznych 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;

9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 120 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie co najmniej jednego kosza na odpady dla klientów, o pojemności uzależnionej od prowadzonej działalności.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę worków lub pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów surowcowych.

§ 7. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) pojemnik nie powinien być uszkodzony,

2) pojemnik powinien być dezynfekowany nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w okresie od kwietnia do października w taki sposób, by nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności,

3) dezynfekcję pojemników może wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne,

4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie oraz okresową dezynfekcję.

§ 8. Warunki rozmieszczenia i utrzymania koszy do zbierania odpadów komunalnych na terenach użyteczności publicznej:

1) kosze rozmieszcza się przy głównych ciągach komunikacyjnych, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach i miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych,

2) kosze powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych,

3) kosze powinny być myte i dezynfekowane co najmniej raz na kwartał w taki sposób, by nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych stosuje się pojemniki odpowiadające warunkom określonym w Regulaminie, oznaczone następującymi kolorami:

1) niebieskim – papier i tektura,

2) żółtym – metale, tworzywa sztuczne oraz odpady wielomateriałowe,

3) zielonym – szkło,

4) czerwonym – zbierane łącznie odpady surowcowe wymienione w pkt 1 i 2.

3. W dniu odbioru odpadów komunalnych, w zabudowie wielorodzinnej, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne; w zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki i worki przed ogrodzenie terenu nieruchomości.

4. W przypadku gdy termin odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

5. W pojemnikach na odpadu komunalne nie gromadzi się popiołu, żużlu, gałęzi, gruzu, odpadów niebezpiecznych, zużytego elektro-sprzętu.

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) domy jednorodzinne – 2 razy na miesiąc,

b) budynki wielorodzinne w zabudowie osiedlowej – nie rzadziej niż 2 razy na tydzień,

c) budynki wielorodzinne pozostałe – nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc;

2) odpady surowcowe zbierane selektywnie:

a) papier, tworzywa sztuczne, metal z terenów zabudowy jednorodzinnej – raz na miesiąc,

b) papier, tworzywa sztuczne, metal z terenów zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) szkło z terenów zabudowy jednorodzinnej – raz na miesiąc,

d) szkło z terenów zabudowy wielorodzinnej – raz na miesiąc,

3) odpady wielkogabarytowe z terenów zabudowy jednorodzinnej – 2 razy na rok, w terminie podanym do publicznej wiadomości, po zebraniu zgłoszeń mieszkańców oraz w GPZOP, w godzinach otwarcia,

4) odpady wielkogabarytowe z terenów zabudowy wielorodzinnej – raz na dwa miesiące oraz w GPZOP, w godzinach otwarcia,

5) odpady zielone – odbierane z nieruchomości 4 razy w sezonie wegetacyjnym roślin (kwiecień – listopad) oraz w GPZOP, w godzinach otwarcia,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w GPZOP, w godzinach otwarcia oraz na zgłoszenie, w terminach ustalonych z odbiorcą tych odpadów,

7) zużyte baterie i akumulatory – pojemniki ustawione w budynkach użyteczności publicznej oraz w GPZOP, w godzinach otwarcia,

8) zużyte świetlówki, chemikalia – w GPZOP, w godzinach otwarcia,

9) przeterminowane leki – w aptekach, w godzinach otwarcia,

10) zużyte opony – w GPZOP, w godzinach otwarcia,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory mieszkańcy mogą oddawać w punktach sprzedaży detalicznej, z zastrzeżeniem, że zużyty elektro-sprzęt oddaje się przy zakupie nowego; zużyte opony mieszkańcy mogą przekazać do zagospodarowania podmiotowi świadczącemu usługi ich wymiany,

12) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z posesji odbywa się na zlecenie właściciela nieruchomości, odpłatnie, wysokość ceny za usługę reguluje odrębna uchwała, odpady remontowe zebrane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót można dostarczyć, nieodpłatnie, do GPZOP, w godzinach otwarcia.

13) odbiór popiołów z gospodarstw domowych odbywa raz na rok, na końcu sezonu grzewczego, w terminie podanym do publicznej wiadomości, po zebraniu zgłoszeń mieszkańców, odpłatnie - wysokość ceny za usługę reguluje odrębna uchwała - oraz w GPZOP, w sezonie grzewczym, w godzinach otwarcia, bezpłatnie.

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych:

1) zmieszane odpady komunalne co najmniej:

a) żłobki, przedszkola, szkoły – 2 razy na miesiąc,

b) lokale handlowe – 2 razy na miesiąc,

c) lokale handlowe z artykułami spożywczymi, lokale gastronomiczne, uliczne punkty szybkiej konsumpcji – raz na tydzień,

d) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe – 2 razy na miesiąc,

e) hotele, internaty oraz inne obiekty noclegowe – 2 razy na miesiąc,

f) pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 2 razy na miesiąc,

g) targowiska – raz na tydzień,

h) ogródki działkowe – raz na miesiąc,

i) kosze uliczne – 3 razy na tydzień.

2) odpady segregowane surowcowe co najmniej raz na miesiąc.

3) pozostałe rodzaje odpadów komunalnych należy przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy, zgodnie z zapotrzebowaniem, na warunkach określonych w umowie.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych zgromadzonych w osadniku wstępnym z oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego

§ 13. 1. Gospodarka odpadami w województwie funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). Pochodzące z terenu gminy Ożarów Mazowiecki odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu warszawskiego.

2. Dla każdego regionu wskazane zostały Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i instalacje zastępcze, do których winny być kierowane odpady z regionu. Pełny wykaz instalacji dla regionu warszawskiego zawiera WPGO.

3. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach MBP.

4. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.

5. Odpady selektywnie zebrane powinny trafiać, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

6. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów powinno zapewniać, w pierwszym etapie, rozdział zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 na co najmniej dwie frakcje: nadsitową (o zwiększonej kaloryczności) oraz podsitową (ulegającą biodegradacji), wymagającą biologicznej stabilizacji w ramach drugiego etapu.

7. Instalacje przetwarzające selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady, powinny funkcjonować w sposób zapewniający wytworzenie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środka wspomagającego uprawę roślin. Spełnienie powyższego warunku powinno być potwierdzone poprzez uzyskanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu lub środka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. Składowiska odpadów posiadające status regionalnych mogą przyjmować do unieszkodliwiania wyłącznie odpady przetworzone.

§ 14. 1. W ramach poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić działania promujące ograniczenie ilości odpadów powstających na nieruchomościach;

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzi;

2. Działania z ust. 1 można prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otocznia.

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenach publicznych każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, dopuszcza się możliwość spuszczenia psa z uwięzi w kagańcu, wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne;

b) właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, by pies nie mógł wydostać się swobodnie poza jej teren;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych lub utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych:

a) skuteczny dozór;

b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Przepis nie dotyczy osób niewidomych lub niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów;

c) utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 17. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z tym że na działkach zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi dopuszcza się, dla potrzeb własnych, przydomowy chów drobiu, pszczół, gołębi, królików i innych drobnych zwierząt domowych, przy spełnieniu wymogów wynikających z przepisów sanitarnych oraz jeżeli nie stwarza to uciążliwości dla osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

§ 18. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, by wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich. Jeżeli pasieka znajduje się bliżej niż 10 m od drogi publicznej czy innego ruchliwego bądź zamieszkałego miejsca, powinna być od tej strony osłonięta szczelnym płotem wysokości co najmniej 2 m lub podobnie wysokim szpalerem żywopłotu.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 19. Obiekty przeznaczone na chów zwierząt gospodarskich oraz przetwórstwo, magazynowanie itp. produktów rolno-spożywczych podlegają obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku - w terminach od 15 pażdziernika do 15 listopada i od 15 marca do 15 kwietnia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 20. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki można zgłaszać do Urzędu Miejskiego, tel. 22 731 32 00, Straży Miejskiej, tel. 22 721 26 51 oraz na adres poczty elektronicznej Urzędu: umig@ozarow-mazowiecki.pl .


Uzasadnienie

Niniejszy regulamin uwzględnia wymagania co do jego treści, zawarte w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i został dostosowany do jej znowelizowanych zapisów przyjętych ustawą z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 228).

Zgodnie z wymogami przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Projekt Regulaminu był również konsultowany z mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. Plan Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 został uchwalony 22 października 2012 r.

Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) część regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe