| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/10/2013 Rady Gminy Gielniów

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i terapeuty pedagogicznego

Na podstawie art.18 ust.2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.);  art. 42 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97 poz. 674 z póź. zm.) Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje:

§ 2. Wprowadza się załącznik Nr 1 do uchwały określający tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących wramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określający tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i terapeuty pedagogicznego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/4/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego i ma zastosowanie od   01.09.2013   roku.

Przewodniczący Rady


mgr Krzysztof Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/10/2013
Rady Gminy Gielniów
z dnia 13 marca 2013 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i terapeuty pedagogicznego.

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Pensum – tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wynikająca z norm określonych w Karcie Nauczyciela w art. 42 ust. 3 lub w niniejszej Uchwale Rady Gminy Gielniów.

2. Pensum proporcjonalne – tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wynikająca z różnych  norm określonych w Karcie Nauczyciela w art. 42 ust. 3 lub w niniejszej Uchwale Rady Gminy Gielniów i wyliczona według zasad określonych w § 1 ust.3.

3. Pełny etat – wymiar czasu pracy nauczyciela, którego etat wyliczony według zasad określonych w § 1 ust.3 z pensum i pensum proporcjonalnego jest równy i większy od 1,00.

4. Niepełny etat –  wymiar czasu pracy nauczyciela, którego etat wyliczony według zasad określonych w § 1 ust.3 z pensum i pensum proporcjonalnego jest mniejszy od 1,00.

§ 2. 1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu tzw. etat łączony, ustala się pensum proporcjonalne do łączonej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Liczby godzin do realizacji w ramach etatu i liczby godzin ponadwymiarowych zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące poniżej 0,5 pomija się a wielkości od 05 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

4. Zasady ustalania wymiaru etatu składającego się z różnego wymiaru pensów ilustrują następujące przykłady:

a) nauczyciel realizuje łącznie  22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego

9/18 + 13/26 = 0,50 + 0,50 = 1

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi  22 godziny  - brak godzin ponadwymiarowych,

b) nauczyciel realizuje łącznie  25 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego i 15 godzin wg pensum 30 godzinnego

10/18 + 15/30 = 0,56 + 0,50 = 1,06

Jeżeli 25 godzin stanowi 1,06 etatu, to proporcjonalnie  (25:1,06) 1 etat stanowi 23,58 godziny zaokrąglając do pełnych godzin – 24godziny. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tego nauczyciela wynosi  24 godziny. Ma on więc 1godzinę ponadwymiarową,

c) nauczyciel realizuje łącznie  27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego

10/18 + 5/26 + 12/30 = 0,56 + 0,19 + 0,40 = 1,15

Jeżeli 27 godzin stanowi 1,15 etatu, to proporcjonalnie (27:1,15) 1 etat stanowi 23,48 godziny zaokrąglając do pełnych godzin – 23godziny. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tego nauczyciela wynosi  23 godziny. Ma on więc  4godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Określa się normę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i terapeuty pedagogicznego w wymiarze 20 godzin.


Uzasadnienie

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006r. Nr 97, poz. 674  t.j. ze zm.), organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym, wymiarze godzin. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »