| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin przyjętego Uchwałą nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu cztystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie Rada Gminy Gostynin uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany :

1. Skreśla się § 18 i § 19.

2. § 21 otrzymuje brzmienie :

Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia,

2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno – spożywczego.

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust.1 winna być przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 1 marca do 30 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY GOSTYNIN


TOMASZ BRONISŁAW LEWANDOWSKI


Uzasadnienie

Treść zawarta w § 18 i § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin jest uregulowana w innych przepisach, min. w ustawie o ochronie zwierząt.

Art.4. ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia Radę Gminy do określenia obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Celem upoważnienia jest zobligowanie Rady Gminy do wskazania konkretnych obszarów w obrębie jej właściwości, które z uwagi na szczególne usytuowanie, realizowane tam funkcje, badź inne okoliczności wymagają poddania się ich obowiązkowi deratyzacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »