Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4886

Uchwała nr 83/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 10 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 9 pkt 6 Uchwały Nr XXXVI/223/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku uchwala się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

Dochody - 94.789.012,53 zł

w tym:

bieżące - 46.384.847,72 zł.

majątkowe - 48.404.164,81 zł.

Wydatki - 95.936.461,22 zł.

w tym:

bieżące - 43.951.387,22 zł.

majątkowe - 51.985.074,00 zł.

§ 3.

1. Dochody i wydatki ustalone w § 2 obejmują zmniejszenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikami Nr 1 a , Nr 2 a do uchwały o kwotę 67.510 zł.

1. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych będzie wynosił:

D o c h o d y - 5.320.737 zł.

W y d a t k i - 5.320.737 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


mgr inż. Zenon Szczepankowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 83/10
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10 września 2010 r.

DO UCHWAŁY NUMER 83/10 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 10 września 2010 roku

1. Na podstawie pisma Nr F. 3012/5/2010 z dnia 02.09.2010 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 523 zł. W/w zmiany spowodowane są mniejszą niż planowano, przeciętną liczbą zatrudnionych, w związku z czym zmniejszeniem opisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Na podstawie pisma Nr F. 3012/6/2010 z dnia 07.09.2010 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 5.500 zł. W/w kwotę przeznacza się na opłacenie usługi wykonania koncertu na dożynkach gminno - miejsko - powiatowych.

3. Na podstawie pisma Nr PF-313/17/2010 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu z dnia 27.08.2010 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 25.000 zł. W/w zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i usług.

4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 14.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przystosowaniem pomieszczenia Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Przasnyszu do potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.( pismo Nr PF-313/19/2010 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu z dnia 27.08.2010 roku ).

5. Na podstawie pisma Nr ONI.0065/284/10 z dnia 2010.08.30 dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej powiatu w kwocie 25.000 zł. z przeznaczeniem w/w kwoty na przygotowanie uroczystego otwarcia zmodernizowanych dróg powiatowych.

6. Na podstawie pisma Nr PUP FK-3135/45/ND/2010 z dnia 01.09.2010 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 67.510 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ( zg. z pismem FIN.I.301/3011/851/30/10 z dnia 17.08.2010 roku).

7. Na podstawie pisma Nr PZON 0717/4/2010 z dnia 06.09.2010 roku Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się przeniesienia miedzy paragrafami wydatków w kwocie 1.000 zł. w dziale 853 – „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” w rozdziale 85321 – „ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”.

8. Na podstawie pisma Nr ZOK.4142/72/2010 z dnia 31.08.2010 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 1.500 zł. w dziale 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” w rozdziale 92195 – „ Pozostała działalność”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/10
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10.09.2010 roku

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 83/10
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10 września 2010 r.
Zalacznik1a.xls

Załącznik Nr 1a do Uchwały Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10.09.2010 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/10
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10 września 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10.09.2010 roku

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 83/10
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 10 września 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Załącznik Nr 2a do Uchwały Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10.09.2010 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe