Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4887

Uchwała nr L/402/10 Rady Miasta Otwocka

z dnia 8 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 546 730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Planowana kwota dochodów po zmianie wynosi 124 178 903 zł.

4. Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 125 978 373 zł.

§ 2. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 609 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok w łącznej kwocie 21 390 798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


mgr Dariusz Kołodziejczyk


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka następuje konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

I. Zwiększyć o kwotę 546 730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dochody z tytułu:

1. odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat – kwota 60 000 zł,

2. otrzymanej subwencji ogólnej (część oświatowa) – kwota 78 000 zł,

3. otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO KL pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej TĘCZA” – kwota 325 120 zł,

4. wpłat dokonanych przez rodziny, za pobyt bliskich w Domach Pomocy Społecznej – kwota 8 000 zł,

5. otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz zdań własnych z zakresu pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku (kwota 20 100 zł), Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku (kwota 20 110 zł) oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 128/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku (kwota 28 000 zł),

6. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – kwota 2 400 zł,

7. wpłat za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – kwota 5 000 zł.

Powyższe dochody przeznacza się na:

- fundusz remontowy – kwota 35 000 zł,

- opłaty sądowe od pozwów w sprawach o egzekucję należności z tytułu opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie – kwota 15 000 zł,

- remonty w szkołach podstawowych, w tym: remont ogrodzenia szkolnego w SP Nr 1 (kwota 10 000 zł), remont opaski i schodów w SP Nr 5 (kwota 8 000 zł), wymianę okien w SP Nr 12 (kwota 27 000 zł),

- remonty w gimnazjach, w tym: remont sali gimnastycznej w G nr 2 (kwota 20 000 zł), remont przebieralni w G Nr 3 (kwota 13 000 zł),

- realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej TĘCZA” – kwota 325 120 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 10 000 zł,

- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 2 100 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe – kwota 8 000 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych – kwota 10 000 zł

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych – kwota 20 110 zł,

- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem OPS-u w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie prac porządkowych, zakup środków czystościowych i materiałów biurowych, pokrycie kosztów zakupu energii, nadania przesyłek pocztowych oraz kosztów związanych z korzystaniem z usług telefonii komórkowej – kwota 15 400 zł,

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 28 000 zł.

II. Zmniejszyć o kwotę 400 000 dochody zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz zmniejszyć wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn.: nabywanie gruntów pod drogi. – Załącznik Nr 2.

III. Dokonać przesunięć w planie wydatków kwoty 1 609 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Otwocku, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg – kwota(200 000 zł),

- remont chodnika i krawężników w ul. Okrzei na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Rycerskiej na odcinku nie wyremontowanym – kwota 100 000 zł (łączna kwota zaplanowana na realizację tego remontu wynosi 220 000 zł),

- wykonanie projektu rewitalizacji ul. Kościelnej oraz na budowę parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batorego – kwota 180 000 zł,

- remonty dróg związane z likwidacją skutków powodzi w Gminie Wilków – kwota 40 000zł,

- pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na Działanie: 5.2. Rewitalizacja Miast na modernizację ulicy Kościelnej, Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności – kwota 60 000 zł,

- zakup wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego – kwota 5 000 zł,

- pokrycie kosztów energii dostarczanej do lokali niezasiedlonych – kwota 1 500 zł,

- fundusz remontowy – kwota 43 500 zł

- wydatki związane z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komornika sądowego – kwota 5 000 zł,

- dotacje celową dla Otwockiego Klubu Sportowego na promocję miasta Otwocka w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIX/385/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania – kwota 300 000 zł,

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w związku z 8,3% podwyżką dla pracowników administracji i obsługi Oświaty Miejskiej – kwota 580 000 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wraz z przyłączem wodociągowym w Przedszkolu Nr 6” – kwota 18 600 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzeń pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010 – kwota 6 300 zł.

- wykonanie projektu zagospodarowania (rewitalizacji) Skweru VII Pułku Łączności – kwota 70 000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/402/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

402 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/402/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

402 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/402/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf

402 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/402/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 września 2010 r.
Zalacznik4.pdf

402 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/402/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 września 2010 r.
Zalacznik5.pdf

402 5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe