Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4890

Uchwała nr XXXIV/38/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 24 września 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) . Rada Gminy w Garbatce-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr: XXIX/50/09 z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 440.528,00 zł w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 44.472,00 zł w Tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2010 o kwotę 485.000,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

4. Zmienia się załącznik nr 1a do uchwały – limity wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały - Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały – dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się tabela nr 3 do uchwały - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 14.866.359,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie - 11.706.501,00 zł.

b) majątkowe w kwocie - 3.159.858,00 zł. ”

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.505.087,00 zł.

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 15.802.293,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie - 10.474.101,00 zł

b) majątkowe w kwocie - 5.328.192,00 zł. ”

Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.505.087,00 zł.

3. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ,, Ustala się deficyt budżetu w wysokości 935.934,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 935.934,00 zł,

4. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

,, Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.930.134,00 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 1.735.000,00 zł,

b) wolne środki w kwocie 195.134,00 zł

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Gminy


Marianna Bernacik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/38/10
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 24 września 2010 r.

Zmiana w "Tabela nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe