Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4899

Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 222, art. 235, art. 236  art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Gminy Młynarze uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 5 256.711,00 z tego :

a) bieżące w kwocie               5.166.711 ,00 w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 648.866,00 zł

b) majątkowe w kwocie 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie 5.806.711,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie               4.529.786,00 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 648.866,00

b) majątkowe w kwocie 1.276.925,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 , nr 2a, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości  5 50.000,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 600.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu            w kwocie 800.000,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych  ze          środków UE w kwocie 200.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:      na zaciągnięcie kredytów i pożyczek 600.000,00 zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

§ 3. § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków          między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku           pracy.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych                 bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Jabłonowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/2012
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/107/2012
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.rtf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/107/2012
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.rtf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/107/2012
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.rtf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/107/2012
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.rtf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/107/2012
Rady Gminy Młynarze
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.rtf


Uzasadnienie

do budżetu Gminy Młynarze na 2013 rok

Planowane na 2013 rok dochody  wynoszą 5.256.711,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.118.220,00 zł

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej                                             1.536.666,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej                                          527.663,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej                                             53.891,00 zł

2. Dotacje                                                                                                   899.454,31 zł .

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie ustawami   648.866,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin  79.700,00 zł.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

170.888,31 zł.

3. Dochody własne w kwocie                                                                   2.239.036,69 zł.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                  42.187,00 zł

- udziały we  wpływach w podatku dochodowym od osób

fizycznych  485.014,00 zł i podatku dochodowym od osób prawnych                                                           6.500,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  29.000,00 zł

- wpływy podatkowe  1.468.225,00 zł

- pozostałe dochody  198.110,69 zł

- wpływy z opłaty skarbowej  10.000,00 zł.

Wydatki na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 5.806.711,00 zł

- na sfinansowanie zadań bieżących   4.529.786,00 zł.

- wydatki majątkowe                           1.276.925,00 zł.

W działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki  na kwotę 1.128.300,00 zł w tym na wydatki majątkowe 1.082.000,00 zł.

Realizacja inwestycji rozpoczętychw 2012 roku : Budowa  sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długołęka Koski, Długołęka Wielka, Rupin, Głażewo Święszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze – 690.000,00 zł. i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze  - 392.000,00 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej

i sanitacyjnej wsi – 44.300,00 zł oraz na izby rolnicze  2.000,00 zł.

150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje tj. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu 3.285,00 zł - wydatek inwestycyjny.

600 Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.620,00 zł , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 85.300,00 zł i pozostała działalność na zakup materiałów, różne opłaty i składki – 2.320,00 zł.

700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.752,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

710 Działalność usługowa – wydatki bieżące 36.200,00zł, w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł, prace geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 zł i pozostałą działalność  na zakup materiałów 1.200,00 zł.

750 Administracja Publiczna  zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 954.983,00zł,w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 710.492,00 zł

(w tym prowizja dla sołtysów 6.000,00 zł, umowy zlecenia 21.000,00 zł) ,wydatki związane z działalnością Rady Gminy 45.948,00 zł  pozostałe wydatki bieżące to 198.543,00 zł.

Wydatki majątkowe na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 11.640,00 zł.

Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 25.706,00 zł - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł. - to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców( zadania zlecone).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące – 80.849,00 zł.

OSP 80.649,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.948,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego -15.000,00 zł są to zaplanowane odsetki od pożyczki uzyskanej w 2008r.

758 Różne rozliczenia- 24.000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 7.000,00zł, rezerwy ogólne 6.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie  - 1.916.748,00 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze  ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.440.794,00)

tj. Szkoła Podstawowa – 936.184,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 746.231,00 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej „0” – 141.879,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.800,00zł.

Przedszkole – 102.038,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.500,00 zł.

Gimnazjum – 600.482,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 453.682,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 106.065,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.581,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 180.000,00 zł - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy szkole w Młynarzach.

851 Ochrona zdrowia  29.000,00 zł są to wydatki bieżące związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Zwalczanie narkomanii 7 110,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 21 890,00 zł.

852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę  862.229,69 zł, w tym zadania zlecone 622.500,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177.060,00 zł.

Dotacja celowa pozostała działalność 1.000,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 80.888,31 zł. Wydatki te są związane z realizacją przez GOPS Programu POKL „Powracamy na rynek pracy”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 6.000,00 zł na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie  na kwotę  2.000,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów 4.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172.000,00 zł są to wydatki bieżące, w tym na gospodarkę odpadami 80.000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 101.000,00 zł

i  dotacja celowa dla Kościoła parafialnego w Sieluniu (zabytek)

w kwocie 40.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 5.850,00 zł w tym na zakup materiałów 4.950,00 zł i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe