Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4900

Uchwała nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 15 stycznia 2013r.

uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242,art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm. )  Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 13 330 050,98zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 13 290 050,98  zł,

2) dochody majątkowe w kwocie:   40 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie  13 330 050,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie   12 487 718,98zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie   842 332,00zł,

- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity  zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości   65 000,00 zł.             

2) celową w wysokości 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego .

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę  202.043,00zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 202.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansowa zgodnie z załącznikiem  nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  800 000,00 zł,

2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu  , w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy .

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących ,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Rafał Wośko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 120.XXIII.2013  Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 120.XXIII.2013  Rady Gminy w Lipowcu Koś cielnym z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zał.Nr 3 do uchwały Nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15 .01.2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. Nr 4 do uchwały Nr 120.XXIII.2013  rady Gminy w Lipowcu Kościelnm z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

zał.nr 5 do uchwały Nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6 do uchwały Nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7 do uchwały Nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8 do uchwały Nr 120.XXIII.2013 Rady Gm,iny w Lipowcu Kościelnym z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

zał. nr 9 do uchwały Nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15.01.2013 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

zał. nr 10 do Uchwały Nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy w LIpowcu Kościelnym z dnia 15.01.2013 r.


Uzasadnienie

DO  BUDŻETU GMINY  LIPOWIEC KOŚCIELNY

na 2013 rok

Budżet gminy Lipowiec Kościelny na 2013 rok został opracowany  na podstawie

wskaźników i założeń  przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2013 rok.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2013 rok wzięto pod uwagę :

-kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem  Ministerstwa Finansów

-kwoty dotacji celowych zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

-kwoty udziałów w podatku  dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Budżet gminy na 2013r. ustala się dochody budżetowe na kwotę 13.330.050,98zł  zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki budżetu ustala się na kwotę 13.330 050,98zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody  związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zdań zleconych wynoszą  2.031.734,00zł  zgodnie z załącznikiem nr  3.

Wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zdań zleconych wynoszą  2.031.734,00zł określa załącznik nr 4.

Dochody

Planowane dochody budżetu na 2013 rok wynoszą 13.330.050,98zł  na poziomie  zbliżonym

do przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok.

Wpływ dochodów ze sprzedaży  nieruchomości  ustalono w wysokości 40.000,00zł w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2012r.

Dochody z podatku od nieruchomości  ustalono średnio o 4 % większe od obowiązujących w 2012r.

Dochody z podatku rolnego ustalono na poziomie obowiązujących w 2012 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie  obowiązujących w 2012r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości proponowanej przez Ministerstwo finansów, jest to kwota 1.144.224,00 zł i jest wyższa o 96.224,00zł od planowanej na 2012 rok.

Subwencje planuje się  na 2013 rok w kwocie 7.939.426,00zł i są wyższe od subwencji z 2012 roku o kwotę  85.813,00zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 55.000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą  53.000,00zł oraz wydatki na  realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą  2.000,00zł             

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie  13.330.050,98zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.487.718,98zł

- wydatki majątkowe - 842.332,00zł

Przy projekcie wielkości wydatków uwzględniono przewidywane wykonanie  za 2012 rok

oraz przyjęto  informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania

projektu budżetu państwa na 2013 rok ,a w szczególności :

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w

wysokości 102,7%

Wydatki bieżące wynoszą 12.487.718,98zł w tym :

wydatki jednostek budżetowych   9.098.712,00zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   6.033.083,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  3.065.629,00zł

Dotacja na zadania bieżące 398.864,00zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym 278.000,00zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Lipowcu Kościelnym 88.000,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.535.625,00zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 454.517,98zł.

Wydatki w szczegółowym układzie działów:

W dziale  010Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 31 000,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00zł.

W dziale 020Leśnictwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 2.000,00zł, na dokarmianie zwierząt.

W dziale 150Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano na wydatki w wysokości 3.285,00zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację  projektu: Przyspieszenie  wzrostu konkurencyjności  województwa mazowieckiego  przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy  poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .

W dziale 600Transport i łączność zaplanowano wydatki na wydatki bieżące tj. utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego  planuje się kwotę 171.947,00zł  oraz wydatki inwestycyjne 528.905,00zł .Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego sa przeznaczone na zagospodarowanie terenów , które stanowią  własność gminy .

W dziale 700Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w wysokości 27.000,00zł tj na wydatki bieżące  .

W dziale 750Administracja Publiczna  zaplanowano wydatki w kocie 2.254.828,98zł w tym

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu USC wynoszą  32.906,00zł

Na wydatki związane z obsługą  Rady  Gminy zaplanowano 115.000,00zl .

Zaplanowano na Promocje Gminy  kwotę  12.000,00zł.

Wydatki na Urząd Gminy wynoszą  1.550.077,60zł w tym na  wynagrodzenia i pochodne

1.189.000,00 zł.

Wydatki „Pozostała działalność” zaplanowano w kwocie 468.351,38zł tj. na zatrudnienie pracowników fizycznych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych kwotę 208.000,00zł  .

Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

na projekt "Wzmocnienie administracji " kwotę 172.429,38zł

W dziale 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 828,00zł, na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe zaplanowano wydatki w kwocie 177.834,00zl na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy .

W dziale 754 planuje się dotację dla Gminy Wiśniewo w wysokości  32.864,00 zł, w ramach realizacji porozumienia międzygminnego na utrzymanie wspólnej straży gminnej.

W dziale 758Różne rozliczenia planowano rezerwę w kwocie 100.000,00zł, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00zł oraz celową w wysokości 35.000,00zł z przeznaczeniem  na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale  801Oświata i Wychowanie  zaplanowano kwotę  6.140.522,00 zł na funkcjonowanie

4 Szkół  Podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum .

W dziale 851Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00zł w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2.000,00zł,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.000,00zł.

W dziale 852Pomoc Społeczna plan wydatków 2.525.080,00zł w tym:

- z dotacji na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą  1.998.000,00zł

- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących  gmin wynoszą  220.500,00zł

- wydatki własne wynoszą  306.580,00zł

Wydatki w rozdziale 85202 na Dom Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 40.000,00zł na umieszczenie 2 osób w Domu Pomocy.

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne  planuje się kwotę 1.992.400,00zł.

Kwota 1.989.000,00zł stanowią wydatki z dotacji, a kwota  3.400,00zł środki własne.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie  zdrowotne zaplanowaną kwotę  9.700,00 zł.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze  zaplanowano kwotę 66.000,00 zł.

W rozdziale 85215 na  wypłatę dodatków  mieszkaniowych zaplanowano 8.000,00 zł.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 78.000,00zł

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 260.850,00zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w którym są zatrudnione 4 osoby .

W rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości

5.500,00 z dotacji na zatrudnienie  opiekunki  świadczącej usługi dla dwoje dzieci z autyzmem.

W rozdziale 85295 zaplanowano wypłatę świadczeń w wysokości 58.000,00 zł w tym na dożywianie dzieci w szkołach 50.000,00zł .

.

W dziale 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości

679.927,00zł w tym:

- na gospodarkę odpadami   250.000,00zł

- na oczyszczanie miast i wsi  15.000,00 zł

- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37.199,00zł

- na oświetlenie ulic 316.697,00zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.000,00zł

- na pozostałą działalność  248.031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 178.031,00zł,

- wydatki majątkowe 270.000,00zł

Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego sa przeznaczone na zagospodarowanie terenów , które stanowią  własność gminy .

W dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano  dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 88.000,00zł i dla Gminnego Centrum  Kultury, Rekreacji i Sportu w Lipowcu 278.000,00zł

W dziale 926Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości 50.894,00zł, w tym:

- na wydatki bieżące 42.542,00zł

- na wydatki majątkowe 8.352,00zł.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 202.043,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Wydatki majątkowe:

Na zadnia inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą  Finansową zaplanowano                  684.407,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 10 tj.

- rozbudowa  wodociągu w Turzy Wielkiej - 15.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Krępa - 15.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Kęczewo- 50.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Wola Kęczewska  - 5.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Łomia  - 15.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Rumoka - 20.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Zawady  - 20.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Niegocin - 20.000,00 zł

- budowa chodników w miejscowości Lipowiec Kościelny  - 50.000,00zł

- budowa drogi w Woli Kęczewskiej - 40.000,00 zł

- budowa drogi gminnej w miejscowości Parcele Łomskie - 150.000,00zł

- remont drogi i budowa zatoczki autobusowej w Cegielni Lewickiej - 6.905,00 zł

- zakup programu komputerowego do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi -

6.150,00 zł

- budowa placu zabaw przy SP w Turzy Małej - 63.000,00 zł

- budowa placu zabaw przy SP w Zawadach - 50.000,00 zł

- remont Szkoły Podstawowej w Zawadach - 20.000,00 zł

- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Turzy Małej- 30.000,00 zł

- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Łomi - 30.000,00 zł

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewiczyn - 70.000,00 zł

-budowa boiska w miejscowości Dobra Wola - 8.352, 00 zł

Inwestycje wieloletnie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 wynoszą   137.000,00zł.

Nie planowane jest zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe