Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4901

Uchwała nr XXX/122/2012 Rady Gminy Chotcza

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chotcza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.nr 142, poz. 15911) ), art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. z 2012 r., poz. 3912) ) – Rada Gminy w Chotczy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się poczynając od dnia 1 lipca 2013 r. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chotcza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów.

§ 3. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż co cztery tygodnie dla budynków jednorodzinnych i dla budynków wielorodzinnych. 2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych podlegających segregacji tj. papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz zużytych opon, powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż co cztery tygodnie dla budynków jednorodzinnych i dla budynków wielorodzinnych. 3. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich workach lub pojemnikach, będzie prowadzone z częstotliwością nie rzadziej niż co cztery tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.4. Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów, będzie prowadzona dwa razy w roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.5. Harmonogram zbiórki odpadów będzie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Chotcza (www.chotcza.pl) i na tablicach ogłoszeń urzędu gminy i sołectwach.

§ 4. 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane następujące rodzaje odpadów: 1) zmieszane odpady komunalne – gromadzone w odpowiednich workach lub pojemnikach dostosowanych do mechanicznego opróżniania; 2) papier – gromadzony w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem niebieskim; 3) tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe –gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym; 4) szkło – gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym; 5) metale – gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem białym; 6) zużyte opony z pojazdów samochodowych – wystawiane obok worków lub pojemników z odpadami posegregowanymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chotcza .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: z 2001 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. , poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz.951

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe