Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4946

Uchwała nr 3.43.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr KF.XXVII.0007.193.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w tym podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności Uchwały Nr KF.XXVII.0007.193.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w   tym podatku, z   powodu istotnego naruszenia art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Gminie Dębe Wielkie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 4   stycznia 2013 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie Uchwałę Nr KF.XXVII.0007.193.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w   tym podatku.  

Rada Gminy Dębe Wielkie działając na podstawie art. 10 ust. 1   i 2   oraz art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych w   przedmiotowej uchwale określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku. Ponadto Rada Gminy w   treści uchwały, jako aktu prawa miejscowego, przepisem § 4   określiła, iż uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   ma zastosowanie od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

Zasady ogłaszania aktów normatywnych oraz wprowadzania ich w   życie są określone przepisami ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2005 r. Nr 190, poz. 1606 z   późn. zmian.). Przepisem art. 4   ustawy określono, iż akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące wchodzą w   życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy, a   w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w   życie w   terminie krótszym niż czternaście dni. Przepisem art. 5   zostało ustanowione, iż aktom normatywnym można nadać wsteczną moc obowiązującą, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.  

W ocenie Kolegium Izby, popartej orzecznictwem sądowym, akty normatywne wprowadzające ulgi w   opłatach lub podatkach mogą mieć nadaną wsteczną moc obowiązującą, natomiast nie mogą wchodzić w   życie przed ich opublikowaniem. Zgodnie z   wyżej cytowanym przepisem art. 4   ustawy o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne mogą wchodzić w   życie po upływie co najmniej czternastu dni od dnia ich ogłoszenia lub w   uzasadnionych przypadkach w   terminie krótszym niż czternaście dni, nie mogą natomiast wchodzić w   życie przed dniem ich ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym.  

W przypadku badanej uchwały podjętej w   dniu 27 grudnia 2012 roku przekazanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie w   dniu 4   stycznia 2013 r. celem zbadania nadzorczego, niemożliwe jest wprowadzenie jej w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r., ponieważ uchwałę podjęto i   przekazano do zbadania nadzorczego w   terminach uniemożliwiających ogłoszenie uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego przed dniem 1   stycznia 2013 r. i   przy uwzględnieniu czternastodniowego okresu vacatio legis. Nadanie przepisowi gminnemu mocy wstecznej obowiązywania jest niezgodne z   art. 88 ust. 1   Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z   którym warunkiem wejścia jego w   życie jest ogłoszenie.  

Również w   literaturze przedmiotu określa się, iż uchwała organu stanowiącego jednostki samorządy terytorialnego w   przedmiocie wprowadzania nowych obciążeń podatkowych nie może być przyjęta w   trakcie roku podatkowego. Taki zapis w   uchwale podatkowej, że obowiązuje od dnia 1   stycznia, gdy jej publikacja nastąpiłaby w   miesiącu styczniu, jest sprzeczny z   prawem.  

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że w   świetle art. 10 ust. 1   Ustawy z   9 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych   należy do podatków wymierzanych w   skali roku   . Zatem akt prawa miejscowego, regulujący wysokość takiego podatku, winien wejść w   życie przed rokiem podatkowym, w   którym ma obowiązywać. Postanowieniem zawartym w   § 4   przedmiotowej uchwały Rada Gminy narusza zasadę tworzenia prawa, sformułowaną w   orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, ukształtowanym na tle badania zgodności ustaw podatkowych z   konstytucją, polegającą na zakazie dokonywania zmian podatków wymierzanych w   skali roku, w   trakcie roku podatkowego (podobnie Orzeczenie TK z   29 marca 1994 r., sygn. K 13/93). W   myśl cytowanej zasady ogłoszenie uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w   styczniu 2013 roku powoduje, że nie może ona obowiązywać w   roku podatkowym, w   którym została opublikowana.  

Organ nadzoru zauważa również, że mimo iż podatnicy składają deklaracje podatkowe do dnia 15 lutego każdego roku, to jednak przepisy podatkowe muszą być znane podatnikom przed rozpoczęciem roku podatkowego. Opisane uchybienie stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące w   myśl art. 91 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym orzeczeniem nieważności całej uchwały.  

Uwzględniając powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe