Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4947

Uchwała nr 3.49.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 231/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności Uchwały Nr 231/12 Rady Gminy Celestynów z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczenia z   powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 403 ust. 4   - 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3   i ust. 3a i   art. 12 ust. 1   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 roku o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 roku Nr 59, poz. 404 z   późn. zm.) oraz art. 250 pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Celestynów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 7   stycznia 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr 231/12 Rady Gminy Celestynów z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczenia. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 4   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby ustaliło, iż zgodnie z   § 3   i § 7   udzielane dotacje celowe mogą stanowić „   pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o   której mowa w   ustawie z   30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej”, zaś „ich udzielenie następuje z   uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w   przepisach prawa Unii Europejskiej, a   w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379.5 z   28 grudnia 2006 r.)”   .  

Mając na uwadze powyższe zapisy, a   także wskazanie w   § 1   uchwały „przedsiębiorców” jako podmiotów, które mogą otrzymać dotację, w   myśl art. 403 ust. 6   ustawy Prawo ochrony środowiska udzielenie dotacji następuje z   uwzględnieniem warunków dopuszczalności pomocy publicznej lub pomocy de minimis określonych w   przepisach prawa Unii Europejskiej. W   odniesieniu do badanej uchwały należało zatem spełnić wymogi proceduralne określone w   przepisach art. 7   ust. 3   i ust. 3a, a   także art. 12 ust. 1   cyt. ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

Zgodnie z   art. 7   ust. 3   ustawy, warunkiem podjęcia uchwały, której przedmiotem będzie udzielenie pomocy de minimis, jest zgłoszenie jej projektu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów (UOKIK). Prezes UOKIK w   terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, które organy jednostek samorządu terytorialnego powinny uwzględniać podejmując uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy de minimis. Dodatkowo, jeśli uchwała nie wyklucza możliwości udzielania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność w   rolnictwie jej projekt, zgodnie z   ust. 3a cyt. art. 7   podlega zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.  

Stosownie do postanowień uchwały zawartych w   § 3   i § 7, z   których wynika, iż dotacje udzielone przedsiębiorcom mogą stanowić program pomocowy w   rozumieniu art. 2   pkt. 7   ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej w   myśl regulacji art. 12 ust. 1   tej ustawy, przed podjęciem uchwały należało uzyskać stosowną opinię Prezesa UOKIK.  

Projekt badanej uchwały, jak poinformowała uczestnicząca w   posiedzeniu Kolegium przedstawicielka Gminy Celestynów, nie był zgłoszony Prezesowi UOKIK, a   także Ministrowi właściwemu ds. Rolnictwa. Powyższe zaniechanie zdaniem Kolegium w   sposób istotny narusza art. 7   ust. 3   i 3a oraz art. 12 ust. 1   w/w ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

Ponadto Kolegium zwraca uwagę, iż art. 403 ust. 5   ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowił podstawę prawną do podjęcia badanej uchwały obliguje organ stanowiący gminy do określenia   zasad udzielania dotacji celowej, o   której mowa w   ust. 4   , obejmujących w   szczególności   kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji i   sposób jej rozliczania   .  

W ocenie organu nadzoru, ustalając zasady udzielania w/w dotacji, organ stanowiący powinien określić wszystkie normy dotyczące celu i   kryteriów dotacji, warunków które należy spełnić aby ubiegać się o   dotację, podmioty które będą mogły je otrzymać, a   także sposób ustalenia wysokości dotacji. Określając tryb postepowania o   udzielenie dotacji rada określa wymogi formalne, które muszą być spełnione przy jej udzielaniu np. termin i   miejsce składania wniosku, sposób postepowania ze złożonym wnioskiem, w   tym termin jego rozpatrzenia, jak również organ, który dokona oceny wniosku. W   badanej uchwale Rada Gminy Celestynów nie wypełniła w   sposób prawidłowy i   całościowy udzielonego jej ustawowego, zawartego w   art. 403 ust. 5   ustawy Prawo ochrony środowiska, upoważnienia. W   ocenie Kolegium:  

-   określone w   art. 8   lit a   – d kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania tj. "  

a)   efekt środowiskowy uzyskiwany w   związku z   planowaną realizacją przedsięwzięcia oraz jego zasięg,  

b)   wykorzystanie najnowszych dostępnych technik przy realizacji przedsięwzięcia,  

c)   efektywność ekonomiczna uwzględniająca udział środków z   innych źródeł w   finansowaniu zadania, stopień i   planowany okres jego realizacji,  

d)   oryginalność, atrakcyjność projektu,”  

są niejasne i   nieprecyzyjne.  

-   w § 5   regulującym kwestie dotyczące wniosków o   przyznanie dotacji Rada Gminy nie wskazała miejsca składania wniosków ani organu, który będzie dokonywał ich oceny.  

W ocenie Kolegium brak określenia jasnych i   czytelnych, możliwych do zrealizowania, kryteriów wyboru inwestycji na finansowanie lub dofinansowanie których będzie przeznaczona dotacja, a   także niewskazanie organu dokonującego oceny złożonych, w   wyznaczonym przez Radę terminie i   według określonych przez nią kryteriów, wniosków doprowadziło do nie posiadającego oparcia w   art. 430 ust. 5   ustawy Prawo ochrony środowiska przekazania kompetencji do decydowania o   w/w kwestiach organowi wykonawczemu Gminy Celestynów.  

Analizując przedmiotową uchwałę Kolegium stwierdziło ponadto, iż zapis § 10 ust. 1, cyt.: „Rozliczenie dotacji następuje w   terminie do 31 stycznia roku następnego, jeżeli zadanie realizowane jest w   terminie do 31 grudnia, albo terminie do 15 dni od określonego w   umowie terminu wykorzystania dotacji” wskazuje na możliwość wykorzystania udzielonych z   budżetu Gminy Celestynów w   terminie przekraczającym dany rok budżetowy. Powyższe pozostaje w   sprzeczności z   art. 250 pkt 2   ustawy o   finansach publicznych, z   którego wynika wprost, iż określony w   umowie o   udzielenie dotacji termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego rok budżetowego.  

Kolegium zwraca uwagę, iż badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego, bowiem zawiera przepisy o   charakterze generalnym i   abstrakcyjnym, skierowane do nieograniczonej liczby adresatów i   obowiązujące na terenie całej gminy. Co za tym idzie przepisy takie powinny zostać wydane zgodnie z   wymogiem art. 40 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych. Także art. 94 Konstytucji jednoznacznie określa, iż stanowienie aktów prawa miejscowego następuje na podstawie oraz w   granicach upoważnień ustawowych.  

Organ wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w   upoważnieniu ustawowym jest obowiązany zatem działać ściśle w   granicach tego upoważnienia. Nie jest on uprawniony ani do regulowania bądź modyfikowania tego, co zostało już ustawowo określone, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Jego uregulowania powinny być na tyle precyzyjne i   czytelne aby nie powstawały wątpliwości interpretacyjne.  

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe