Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4949

Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013r. poz 21 oraz poz 228) oraz art. 4   ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 i   951, zm. z   2013r., poz. 21 oraz poz. 228), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Żyrardowie, Rada Gminy w   Puszczy Mariańskiej uchwala: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska, w   szczególności dotyczące:  

1)   wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a)   prowadzenie selektywnego zbierania i   odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i   tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i   odpadów opakowaniowych ze szkła w   podziale na szkło bezbarwne i   kolorowe, opakowań wielomateriałowych;  

b)   prowadzenie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a   także odpadów zielonych z   ogrodów;  

c)   prowadzenie selektywnego zbierania i   odbierania powstających w   gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i   chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, zużytych opon i   odpadów zielonych;  

d)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego;  

e)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

2)   rodzaju i   minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach;  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

3)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

Rozdział 2.
WYMAGANIA W   ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  

§   2.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości poprzez:  

1)   uprzątanie i   zbieranie odpadów z   powierzchni nieruchomości;  

2)   prowadzenie selektywnego zbierania i   przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w   sposób opisany w   niniejszym Regulaminie;  

3)   zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o   wielkości i   liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w   sposób opisany w   niniejszym Regulaminie;  

4)   przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;  

5)   uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu z   powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości z   wyłączeniem chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;  

6)   usuwanie z   terenu nieruchomości zbędnego materiału budowlanego i   materiału rozbiórkowego powstałego w   wyniku budów i   remontów lokali oraz budynków;  

7)   mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w   sposób zapobiegający przedostawaniu się ścieków do zbiorników wodnych oraz do ziemi ;  

8)   dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi w   sposób nie uciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, z   obowiązkiem gromadzenia odpadów powstających w   toku napraw zgodnie z   obowiązującymi przepisami;  

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W   ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I   ODBIERANIA ODPADÓW  

§   3.   1.   Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów:  

1)   selektywnej zbiórce podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i   tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metal, tworzywo sztuczne, szkło i   odpady w   opakowaniach ze szkła w   podziale na szkło bezbarwne i   kolorowe, opakowania wielomateriałowe oraz przeterminowane leki i   chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inny odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i   rozbiórkowe, zużyte opony, a   także odpady zielone;  

2)   odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady zielone) podlegają selektywnej zbiórce poprzez gromadzenie ich w   stosownym worku i   przekazywanie bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK) z   tym, że właściciele nieruchomości mogą korzystać z   przydomowego kompostownika i   wykorzystywać odpady ulegające biodegradacji na potrzeby gospodarstwa;  

3)   odpady opakowaniowe należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do odpowiedniego pojemnika lub worka;  

4)   selektywnie zebrane odpady przekazywane są odbiorcy odpadów w   zamkniętych odpowiednich pojemnikach;  

5)   powstające w   gospodarstwach domowych przeterminowane leki i   chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, odpady budowlane i   rozbiórkowe, zużyte opony oraz metal przekazywane są bezpośrednio do PSZOK, po wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych;  

6)   meble i   inny odpady wielkogabarytowe, mogą być przekazywane na bieżąco bezpośrednio do PSZOK, ponadto będą odbierane bez umieszczania ich w   pojemnikach bezpośrednio z   nieruchomości raz w   roku w   terminie wcześniej ogłoszonym;  

Rozdział 4.
RODZAJE I   MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I   ICH UTRZYMANIA W   ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I   TECHNICZNYM.  

§   4.   1.   Określa się rodzaje i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1)   kosze uliczne o   pojemności od 35 l do 70 l;  

2)   kosze na odpady o   pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l;  

3)   worki od 60 l do 120 l;  

2.   Określa się rodzaje i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1)   worki o   pojemności od 60 l do 120 l oraz kosze na odpady o   pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200l;  

3.   Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki w   których gromadzi się:  

1)   NIEBIESKI z   przeznaczeniem na makulaturę, papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania szklane kolorowe i   bezbarwne.  

2)   INNY z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;  

4.   Do zbierania odpadów selektywnych gromadzonych w   miejscach publicznych mogą być stosowane:  

1)   pojemniki białe w   gniazdach ogólnodostępnych z   przeznaczeniem na szkło białe,  

2)   pojemniki zielone w   gniazdach ogólnodostępnych z   przeznaczeniem na szkło kolorowe,  

3)   bez oznaczenia kolorem w   gniazdach ogólnodostępnych - pojemnik z   siatki, z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne.  

5.   Odpady komunalne należy gromadzić w   workach, pojemnikach lub kontenerach o   minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:  

1)   dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w   workach o   pojemności co najmniej 60l;  

2)   dla szkół wszelkiego typu 3   l na każdego ucznia i   pracownika;  

3)   dla przedszkoli 3   l na każde dziecko i   pracownika;  

4)   dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;  

5)   dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;  

6)   dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;  

7)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;  

8)   dla pensjonatów, domów opieki, miejsc noclegowych - 20 l na jedno łóżko;  

9)   dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w   okresie od 1   kwietnia do 31 października każdego roku i   5 l poza tym okresem;  

10)   w przypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;  

6.   Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów, powinny być oznakowane opisowo.  

§   5.   Określa się następujące warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także warunki ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym:  

1)   na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a   jeśli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku;  

§   6.   1.   Właściciele nieruchomości maja obowiązek utrzymać pojemniki w   stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i   wewnątrz  

2.   Pojemnik nie powinien być uszkodzony  

3.   Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i   zamknięte.  

4.   Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w   stanie czystości, powinno posiadać utwardzoną powierzchnię oraz być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I   SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMULANYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z   TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z   TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO  

§   7.   1.   Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i   porządku na jej terenie przez pobudowanie i   dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w   taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w   miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia.  

2.   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w   celu ich opróżnienia.  

§   8.   Częstotliwość opróżniania z   osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z   ich instrukcji eksploatacji.  

§   9.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1)   z obszarów zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej:  

-   odpady zmieszane – co cztery tygodnie,  

-   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło białe i   kolorowe, metale, tworzywa sztuczne– co dwa miesiące,  

-   odpady ulegające biodegradacji – co cztery tygodnie,  

-   pozostałe zbierane selektywnie – będą przekazywane do PSZOK według potrzeby lub harmonogramu;  

2)   z obszarów zabudowy wielorodzinnej:  

-   odpady zmieszane – co dwa tygodnie,  

-   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło białe i   kolorowe, metale, tworzywa sztuczne– co dwa miesiące,  

-   odpady ulegające biodegradacji – co dwa tygodnie,  

-   pozostałe zbierane selektywnie – będą przekazywane do PSZOK według potrzeby lub harmonogramu;  

3)   opróżnianie koszy ulicznych oraz ze skwerów, przystanków, peronów następuje co najmniej raz w   tygodniu,  

4)   opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje raz w   miesiącu,  

5)   odpady zgromadzone w   PSZOK – według potrzeby;  

6)   odpady wielkogabarytowe odbierane są raz w   roku – przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w   PSZOK,  

7)   odpady budowlane i   rozbiórkowe będą odbierane bezpośrednio w   PSZOK;  

§   10.   Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i   kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z   tworzyw sztucznych, udostępniane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i   miejscu ich odbioru. Odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do ich odbioru od właścicieli nieruchomości niezależnie od formy i   jakości ich segregacji. Sposób i   terminy odbioru odpadów przez odbierającego nie mogą doprowadzić do ich nadmiernego gromadzenia na terenie nieruchomości, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa sanitarnego.  

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI  

§   11.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§   12.   Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1)   każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z   nałożonym kagańcem,  

2)   stały i   skuteczny dozór nad zwierzęciem,  

3)   usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w   szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w   komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z   psów przewodników.  

4)   zwierzęta pozostawione bez opieki będą wyłapywane i   przewożone do schroniska z   którym gmina ma podpisaną umowę.  

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z   PRODUKCJI ROLNICZEJ W   TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH  

§   13.   1.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, jest dozwolone pod warunkiem dbania o   to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało uciążliwości (hałas, odory itp.) dla innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.  

2.   Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe. Zakaz nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby.  

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA  

§   14.   Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w   roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w   odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w   miarę potrzeby.  

Rozdział 9.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z   WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  

§   15.   1.   Gospodarka odpadami w   województwie, funkcjonuje w   oparciu o   regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i   bioodpady oraz pozostałości z   sortowania i   pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane wyłącznie w   ramach danego regionu.  

2.   Gmina Puszcza Mariańska jest zaliczona do regionu warszawskiego  

3.   W każdym regionie gospodarki odpadami, odpady zmieszane, zielone i   odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z   sortowania i   mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w   pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, położonych najbliżej miejsca wytwarzania odpadów. Dopiero w   przypadku braku wolnych mocy przerobowych Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych , odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłączenie w   przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w   instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania.  

4.   Odpady selektywnie zebrane , powinny trafić zgodnie z   zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w   przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.  

5.   Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w   sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami do Mazowsza na lata 2012-2017 z   uwzględnieniem lat 2018-2023,zawierającej wykaz instalacji w   podziale na regiony.  

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   16.   1.   Nadzór w   zakresie stosowania postanowień Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Puszcza Mariańska.  

2.   Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i   porządku na terenie gminy można zgłaszać do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   18.   Traci moc Uchwała Nr XXV/149/2012 Rady Gminy w   Puszczy Mariańskiej z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska (Dz. Urz. Woj. Maz. Z   2013r. poz. 2337 ).  

§   19.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Brzezicki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe