Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4950

Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 18 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. (zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128; z   2007 r. Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z   2012 r. poz. 567, z   2013 r. poz. 153)) i   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm. (zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z   2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400; z   2005 r. Nr 249, poz. 2104; z   2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z   2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181 poz.1292; z   2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z   2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z   2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z   2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z   2012 r. poz. 941 oraz poz. 979)) Rada Gminy w   Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy w   Puszczy Mariańskiej z   dnia 14 stycznia 2013 r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i   trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2013 r. poz. 2343):  

1.   § 2   ust. 4   otrzymuje brzmienie: „4. Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z   budżetu Gminy Puszcza Mariańska w   wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska. Postanowienia ust. 2   mają odpowiednie zastosowanie do uczniów niepełnosprawnych objętych innymi formami wychowania przedszkolnego.”.  

2.   W § 7   ust. 5   i ust. 6   skreśla się.  

3.   W § 12 ust. 1   otrzymuje brzmienie: „1. W   przypadku stwierdzenia w   trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Puszcza Mariańska w   terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o   których mowa w   § 11 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Brzezicki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe