Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4953

Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, oz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567; z   2013 r. poz. 153) w   związku z   art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391; zm. z   2012 r. poz. 951, z   2013r. poz. 21 oraz poz. 228), Rada Gminy w   Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego.  

§   2.   1.   Ustala się stawkę opłaty, w   wysokości 45 zł miesięcznie, od gospodarstwa domowego.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.  

§   3.   1.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, ustala się miesięczną stawkę za:  

1)   pojemnik 120 l - 44 zł  

2)   pojemnik 240 l - 88 zł  

3)   pojemnik 1100 l - 180 zł  

4)   pojemnik 2200 l - 300 zł  

5)   worek 60 l - 22 zł  

6)   worek 80 l - 30 zł  

7)   worek 120 l - 44 zł  

2.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę za:  

1)   pojemnik 120 l - 22 zł  

2)   pojemnik 240 l - 44 zł  

3)   pojemnik 1100 l - 90 zł  

4)   pojemnik 2200 l - 150 zł  

5)   worek 60 l - 11 zł  

6)   worek 80 l - 15 zł  

7)   worek 120 l - 22 zł  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.  

§   5.   Traci moc Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy w   Puszczy Mariańskiej z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i   ustalenia stawki opłaty za pojemnik o   określonej wielkości (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2013 r. poz. 2339).  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Brzezicki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe