Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4954

Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, oz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567, z   2013 r. poz. 153) w   związku z   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 j.t.; zm. z   2012 r. poz. 951, z   2013r. poz. 21 oraz poz. 228), Rada Gminy w   Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Puszcza Mariańska, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2.   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w   Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska w   następujących terminach:  

1)   do 30 kwietnia 2013 r. dla pierwszej deklaracji lub  

2)   w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo  

3)   w terminie 14 dni, od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

§   2.   Określa się następujące warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

1)   deklaracje mogą być wnoszone przez:  

-   elektroniczną skrzynkę podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, po uwierzytelnieniu poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,  

-   skrzynkę e-mail Urzędu Gminy Puszcza Mariańska urzad@puszcza-marianska.pl po uwierzytelnieniu poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.  

2)   akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:  

-   do przekazywanych danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo graficzne, umożliwiające ich przeglądanie i   drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i   edytorów: .rtf, .pdf, .doc, .docx,  

-   do przekazywanych danych zawierających informację graficzną – formaty danych: .jpg, .tif, .pdf.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.  

§   4.   Traci moc Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy w   Puszczy Mariańskiej z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2013 r. poz. 2341).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/178/2013
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 18 marca 2013 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/178/2013 z   dnia 18 marca 2013 roku  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Brzezicki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe