Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4956

Uchwała nr XXI/94/2013 Rady Gminy Wierzbno

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/87/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391.z późn. zm.) Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XX/87/2013 Rady Gminy w   Wierzbnie z   dnia 28 stycznia 2013 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następującą zmianę:  

§2 otrzymuje brzmienie:  

1)   Pierwszą deklaracje, właściciele nieruchomości składają w   terminie do 30 kwietnia 2013 r.  

2)   Deklaracje mogą być składane w   formie papierowej oraz drogą elektroniczną.  

a)   deklaracje składane w   formie papierowej, należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Wierzbno,  

b)   deklaracje składane drogą elektroniczną, należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Wierzbno. Deklaracja złożona w   formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.  

Interaktywne formularze deklaracji udostępnia się na stronie internetowej Gminy Wierzbno   www.gminawierzbno.pl   w zakładce „Utrzymanie czystości i   porządku w   gminie”. W   przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczalne są formaty edytorów tekstowych Microsoft Word i   Open Office z   możliwością rozszerzenia plików doc., docx.,odt.  

3)   Zgodnie z   art. 6m ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach w   terminie 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a   w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości nową deklarację należy złożyć w   Urzędzie Gminy Wierzbno w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Teresa   Strupiechowska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe