Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5120

Uchwała nr XXXIII/132/10 Rady Gminy w Ceranowie

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142,poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz 1240) Rada Gminy w Ceranowie uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXIX/104/09 Rada Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1)Dokonuje się zmian w planach dochodów budżetu gminy:

a) Zwiększa się dochody o kwotę 97.063,00 zgodnie z tabelą Nr 1 w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 14.329,00 zł zgodnie z tabelą nr 1a

2)Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 5.663.198,78 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 5.507.198,78 zł w tym na realizację zadań zleconych 936.616,00 zł.

b) majątkowe 156.000,00 zł.

§ 3. 1)Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetu gminy:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.950,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.769,80 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 14.329,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2a

2)Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 5.806.793,58 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 5.696.793,58 zł w tym na realizację zadań zleconych 936.616,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 110.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2, nr 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z tabelą nr 3

§ 5. Dokonuje się zmiany w wysokości :

1)deficytu, który ustala się na kwotę 143.594,82 zł, sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i wolnych środków.

2)przychodów budżetu, które ustala się w kwocie 421.836,80 zł, które pochodzą z zaciągniętych kredytów w kwocie 383.080,00 zł i wolnych środków w kwocie 38.756,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/132/10
Rada Gminy w Ceranowie
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

§

Temat

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

20 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20 000,00

069

Wpływy z różnych opłat

20 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

20 224,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 224,00

074

Wpływy z dywidend

20 224,00

750

Administracja publiczna

14 329,00

75056

Spis powszechny i inne

14 329,00

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 329,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

15 000,00

031

Podatek od nieruchomości

15 000,00

852

Pomoc społeczna

17 480,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 480,00

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 480,00

85295

Pozostała działalność

15 000,00

202

2023

15 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 030,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10 030,00

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 030,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/132/10
Rada Gminy w Ceranowie
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

§

Temat

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

20 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20 000,00

430

Zakup usług pozostałych

20 000,00

600

Transport i łączność

4 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

4 000,00

427

Zakup usług remontowych

6 000,00

430

Zakup usług pozostałych

8 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-10 000,00

750

Administracja publiczna

55 085,80

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

34 756,80

421

Zakup materiałów i wyposażenia

14 756,80

430

Zakup usług pozostałych

20 000,00

75056

Spis powszechny i inne

14 329,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 750,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 739,00

412

Składki na Fundusz Pracy

281,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

159,00

430

Zakup usług pozostałych

1 900,00

441

Podróże służbowe krajowe

500,00

75095

Pozostała działalność

6 000,00

290

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

6 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

430

Zakup usług pozostałych

5 000,00

757

Obsługa długu publicznego

14 224,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

14 224,00

811

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

14 224,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-10 000,00

430

Zakup usług pozostałych

10 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 050,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 800,00

412

Składki na Fundusz Pracy

250,00

852

Pomoc społeczna

17 480,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6 809,56

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 480,00

417

4173

870,56

421

4213

1 759,00

430

4303

1 700,00

85295

Pozostała działalność

10 670,44

430

4303

10 670,44

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 030,00

85401

Świetlice szkolne

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 900,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 700,00

412

Składki na Fundusz Pracy

200,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10 030,00

326

Inne formy pomocy dla uczniów

10 030,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/132/10
Rada Gminy w Ceranowie
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Temat

Wartość

750

Administracja publiczna

14 329,00

75056

Spis powszechny i inne

14 329,00

201

201

14 329,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/132/10
Rada Gminy w Ceranowie
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Temat

Wartość

750

Administracja publiczna

14 329,00

75056

Spis powszechny i inne

14 329,00

302

302

9 750,00

411

411

1 739,00

412

412

281,00

421

421

159,00

430

430

1 900,00

441

441

500,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe