Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5124

Uchwała nr XLVII/372/2010 Rady Gminy Klembów

z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok

Tekst pierwotny

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) , art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XLI/318/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na 2010 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64 960,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 26 286 747,01zł z tego:

1) dochody bieżące 22 624 686,58zł

2) dochody majątkowe – 3 662 060,43zł

2. Zmniejsza się się plan wydatków o kwotę 151 108,00 oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 32 977 297,39zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2a

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6 690 550,38zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 632 899,38zł , rozchody budżetu w wysokości 942 349,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W Uchwale nr XLVI/361/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok w § 1ust 1 lit.a i b otrzymują brzmienie:

"a) dochody bieżące - 22 570 962,58zł

b) dochody majątkowe - 3 612 060 ,43zł.".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Skołorzyński


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2010rok w kwocie 64 960,00zł w tym :


Zwiększa się dochody :

- o kwotę 50 000,00zł zmiany dokonano na podstawie pisma z WFOŚiGW w Warszawie informującego o przyznanej dotacji na rok 2010 w dziale 754, rozdziale 75412

- o kwotę 4 960.00zł zmiany dokonano na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/122/10 informującego o zwiększeniu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w dziale 852, rozdziale 85219

- o kwotę 10 000,00zł zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej od Starostwa PowiatuZmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2010 rok w kwocie 151 108,00zł i dokonuje się zmian w tym:


W ramach zwiększenia wydatków dokonuje się zmian:

- o kwotę 20 000,00zł na wykonanie przepustu w dziale 600. rozdziale 60095

- o kwotę 15 000,00zł pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na zakup samochodu operacyjnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w dziale 750, rozdziale 75020

- o kwotę 5 000,00zł w dziale 754, rozdziale 75404 na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla komisariatu policji środki te pochodzą z podziału rezerwy ogólnej

- o kwotę 99 932,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep,w tym dotacja 50 000,00zł oraz podwyższenie zaciągnięcia pożyczki z kwoty 50 000,00zł do kwoty ogólnej 99 932,00zł w dziale 754. rozdziale 75412

- o kwotę 4 960,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, środki z otrzymanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85219

- o kwotę 10 000,00zł na realizacje zadania obejmującego odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. w dziale 900, rozdziale 90095 w ramach pomocy finansowej miedzy jednostkami


W ramach zmniejszenia wydatków dokonuje się zmian:

- o kwotę 200 000,00zl zmniejsza się wydatki na Termomodernizacje i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie ( po przeprowadzonym przetargu)

- o kwotę 76 000,00zl zmniejsza się wydatki na zadane " Budowa boiska Orlik w Ostrówku " ( po przeprowadzonym przetargu)

- o kwotę 5 000,00zl zmniejsza się rezerwę ogólną


W ramach przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami dokonuje się zmiany :
Zmiany dokonuje się na wnioski kierowników jednostek

- w dziale 010, rozdziale 01010w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się wydatki w kwocie 652,16zł w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej a zmniejsza się wydatki w paragrafie odpis na ZFŚS aktualizacja odpisu w kwocie 152,16zł

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 1 00 000,00zł w dziale 010, rozdziale 01010 a zwiększa się o tą kwotę wydatki na modernizacje i tworzenie placów zabaw przy szkołach w Dobczynie – 48 614,00zł, Klembowie – 17 086,00zł i Ostrówku - 34 300,00zł .

- w dziale 600 transport i łączność - dokonuje się zmniejszenia wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki paragrafu zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 10 000,00zł w paragrafie zakup usług pozostałych a zwiększa się o tą kwotę wydatki paragrafu zakup energii oraz zwiększa się wydatki w kwocie 30 000,00zł w paragrafie zakup usług remontowych środki te przeniesiono ze zmniejszenia wydatków z działu 900, rozdziału 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych

- w dziale 700, rozdziale 70095 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 15 627,28zł a zwiększa się wydatki w kwocie 15 127,28zl w dziale 900, rozdziale 90001 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- w dziale 851, rozdziale 85195 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30 000,00zł w paragrafie wydatki inwestycyjne a zwiększa się o kwotę 4 000,00zl wydatki zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 1 000,00zł wydatki zakup usług pozostałych

- w dziale 852., rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki w kwocie 10 000,00zł w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników ( środki własne ) a zwiększa się o tą kwotę wydatki paragrafu zakup usług pozostałych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/372/2010
Rady Gminy Klembów
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/372/2010
Rady Gminy Klembów
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVII/372/2010
Rady Gminy Klembów
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/372/2010
Rady Gminy Klembów
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/372/2010
Rady Gminy Klembów
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe