Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5125

Uchwała nr XLVI/313/2010 Rady Powiatu Kozienickiego

z dnia 22 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.) art.3 ust.1 pkt.2, ust.3 pkt.2, art.5 ust.1 pkt 2,10, art.8 ust.1 pkt.1, ust.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 88, poz. 539 z późn.zm.), art.235, art.236, art. 258 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Powiatu w Kozienicach uchwala:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

zwiększa się dochody w budżecie powiatu na 2010 rok o kwotę 1.786.270,00 zł.

w tym:

bieżące 1.586.749,00 zł.

majątkowe 199.521,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów powiatu na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.786.270,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 57.379.348,69 zł.

w tym:

bieżące 51.872.868,82 zł.

majątkowe 5.506.479,87 zł.

W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2010 rok o kwotę 1.381.521,00 zł.

w tym:

bieżące 741.000,00 zł.

majątkowe 640.521,00 zł.

zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu na 2010 rok o kwotę 595.251,00 zł.

w tym:

bieżące 520.408,00 zł.

majątkowe 74.843,00 zł.

oraz dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków powiatu na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę 786.270,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 59.814.554,71 zł.

w tym:

bieżące 47.558.274,70 zł.

majątkowe 12.256.280,01 zł.

W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Deficyt budżetowy po zmianach stanowi kwotę: 2.435.206,02 zł., źródłami pokrycia deficytu są:

a) wolne środki w kwocie 716.601,65 zł

b) emisja obligacji samorządowych w kwocie 1.718.604,37zł.

2. Przychody budżetu powiatu stanowią kwotę 3.435.206,02 zł ., w tym:

a) przychody z emisji obligacji samorządowych kwota 1.718.604,37 zł.

b) wolne środki w kwocie 1.716.601,65 zł.,

3.Rozchody budżetu powiatu stanowią kwotę 1.000.000,00 zł., w tym:

a) wykup obligacji samorządowych kwota 1.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Rezerwa ogólna po zmianach stanowi kwotę 500.000,00 zł.,

2. Rezerwy celowe po zmianach stanowią kwotę 400.000,00 zł.

w tym:

a) celowa oświatowa 0,00 zł.,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,00 zł.,

c) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 – na zadania finansowane z budżetu UE 400.000,00 zł.

§ 4.

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczący Limitów na wieloletnie programy inwestycyjne (WPI) w latach 2010-2012, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ulega zmianie Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczący dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ulega zmianie Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczący Planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych na 2010 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Ulega zmianie plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, który po zmianach stanowi załącznik Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w Uchwale budżetowej na 2010 rok w zakresie upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

W paragrafie 7 Uchwały budżetowej na 2010 rok dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w obrębie działu, w granicach określonego w budżecie limitu na te wynagrodzenia.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Wolski

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/313/2010
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

8a.Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI.313.2010 r. z dnia 22 września 2010 r. Doch., Wyd., WPI, Unijny, Dotacje, rach.doch.wl., adm rządowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe