Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5303

Uchwała nr XX/209/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Rumoka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 36 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2, pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 oraz art. 48 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 26 ust. 2 pkt 7 Statutu Gminy Glinojeck, Rada Miejska w Glinojecku - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - uchwala Statut Sołectwa Rumoka , o następującej treści:

STATUT SOŁECTWA RUMOKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Glinojeck, dla wykonywania jej zadań, nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);

2) ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zmianami);

3) Statutu Gminy Glinojeck;

4) niniejszego Statutu.

4. Teren działania Sołectwa obejmuje wsie: Rumoka, Budzinka .

§ 2. 1. Sołectwo tworzy Rada Miejska w drodze uchwały z inicjatywy własnej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców.

2. Sołectwo Rumoka zostało utworzone na podstawie uchwały Nr VI/46/90 Rady Gminy Glinojeck z dnia 21 listopada 1990 roku w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Glinojeck.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 3. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa nie zastrzeżone ustawami i Statutem Gminy, na rzecz organów Gminy, organów rządowej administracji ogólnej i innych podmiotów.

2. Celem Sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.

3. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców, a w szczególności:

1) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym kultywowanie gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia;

2) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw istotnych dla Sołectwa, w tym opiniowania spraw, należących do zakresu działania Sołectwa, uczestnictwa w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

3) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego, o ile zostało ono przekazane Sołectwu;

4) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i estetyki, upowszechniania sportu, kultury i edukacji, ochrony środowiska;

5) inspirowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury Sołectwa;

6) współdziałanie z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy;

7) współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć, zawieranie porozumień, określających zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

§ 4. Zadania, określone w § 3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

4) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady Miejskiej;

5) współpracę w organizacji spotkań Burmistrza i radnych Rady Miejskiej z mieszkańcami Sołectwa.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa

§ 5. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys,

2. DziałalnośćSołtysa wspomagaRada Sołecka.

3. Kadencja organów samorządu Sołectwa trwa cztery lata od dnia wyborów i odpowiada w tym zakresie kadencji Rady Miejskiej.

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckie na nową kadencję.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze Sołectwa, posiadający prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Gminy, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

4. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek następujących ilości uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim:

1) w sołectwach do 200 mieszkańców – 1/10 uprawnionych do głosowania;

2) w sołectwach powyżej 200 mieszkańców – 1/5 uprawnionych do glosowania.  W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

5. O miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie Rumoka , co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba, że cel zwołania Zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Wiejskiego zamieszcza się informacje o miejscu i terminie Zebrania oraz proponowany porządek obrad.

6. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej:

1) w sołectwach do 200 mieszkańców – 1/10 uprawnionych do głosowania,

2) w sołectwach powyżej 200 mieszkańców – 1/5 uprawnionych do glosowania.

7. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie ma ustalonego w ust. 6 quorum, zwołujący zebranie, może zarządzić następne zebranie w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu. Tak zwołane zebranie jest ważne, bez względu na frekwencję.

§ 7. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1. wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

2. dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;

3. uchwalanie zasad zarządu i korzystania z mienia gminnego, o którym mowa w § 19 niniejszego Statutu;

4. opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał;

5. podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom Gminy;

6. podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 1/10 członków Zebrania Wiejskiego;

7. uchwalanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego;

8. uchwalanie rocznego planu finansowo – rzeczowego na rok następny.

§ 8. 1. Plan rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §7 pkt 8 winien zostać uchwalony w terminie do dnia 30 września roku kalendarzowego.

2. Plan rzeczowo – finansowy Sołectwa winien zostać przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały w tym względzie.

§ 9. 1. Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego jest Sołtys.

2. W razie nieobecności Sołtysa Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru innego Przewodniczącego obrad spośród uczestników, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Zebranie wybiera każdorazowo protokolanta obrad, do którego obowiązków należy sporządzenie protokołu.

3. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, należących do zakresu działania sołectwa – zwykłą większością głosów – w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy prawa oraz niniejszego Statutu.

4. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania.

5. Zebranie Wiejskie i jego rozstrzygnięcia oraz ustalenia są protokołowane. Protokół podpisuje Sołtys lub osoba prowadząca Zebranie oraz protokolant. Do protokołu załącza się listę obecności, podpisaną własnoręcznie przez uczestników Zebrania, podjęte uchwały, wyrażone opinie. Rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego mogą mieć formę uchwał bądź opinii odrębnych wpisanych do protokołu.

6. Kopiaprotokołu z Zebrania Wiejskiego przekazywana jest w terminie 7 dni Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 10. 1. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.

2. W razie nieobecności Sołtysa, zastępuje go wyznaczony członek Rady Sołeckiej.

3. Do zakresu praw i obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

2) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy;

3) terminowe przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego organom nadrzędnym;

4) współdziałanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Glinojeck w zakresie wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i przepisach szczególnych, dotyczących m.in.: podatków i opłat lokalnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie Sołectwa Rumoka;

5) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck;

6) występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z wnioskami, dotyczącymi spraw społeczności sołectwa;

7) prowadzenie dokumentacji w przedmiocie działalności Sołectwa;

8) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa głosowania, z prawem zabierania głosu;

4. Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z działalności.

§ 11. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy, składa się z 3 osób.

3. Do obowiązków i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

4. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Sołtys.

5. Rada Sołecka rozstrzygnięcia podejmuje w formie uchwał.

Rozdział 4.
Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 12. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

2. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ustala termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego, podając go do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa na 7 dni przed jego terminem.

3. Porządek Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien w szczególności zawierać:

1) wybór Przewodniczącego zebrania;

2) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ostatni rok;

3) wybór komisji skrutacyjnej;

4) wybór Sołtysa;

5) wybór Rady Sołeckiej;

6) wolne wnioski i zapytania.

4. Zebranie Wiejskie zwołane dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej:

1) w sołectwach do 200 mieszkańców – 1/10 uprawnionych do głosowania,

2) w sołectwa powyżej 200 mieszkańców – 1/5 uprawionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu Wiejskim nie uzyska się obecności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym Zebraniu Wiejskim w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu Zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Sołectwa stale w nim zamieszkujący i posiadający prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

4. Kandydatami na Sołtysa i do Rady Sołeckiej mogą być mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na jego obszarze, posiadający prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 15. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w odrębnych głosowaniach tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory na Sołtysa, w drugiej kolejności wybory Rady Sołeckiej.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybranym spośród uczestników zebrania, w głosowaniu jawnym, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub na członka Rady Sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przygotowanie kart do głosowania;

3) przeprowadzenie tajnego głosowania;

4) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

5. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczątką Rady Miejskiej w Glinojecku, na których wpisuje się nazwiska i imiona (w porządku alfabetycznym) zgłoszonych kandydatów. Każdy ze zgłoszonych kandydatów oświadcza o swojej zgodzie na kandydowanie do danego organu Sołectwa.

6. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie zniszczonych;

2) inne, niż ustalone w ust. 5;

3) na których dokonano skreśleń w sposób niezgodny z zapisami § 16 ust. 1.

7. Komisja skrutacyjna czuwa nad przygotowaniem kart do głosowania, objaśnia sposób głosowania, zapewnia warunki tajności, przelicza głosy, sporządza protokół z głosowania, który podpisuje przewodniczący komisji i pozostali członkowie, a następnie podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

§ 16. 1. Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru Sołtysa – pozostawieniu nie skreślonego jednego nazwiska kandydata;

2) w przypadku Rady Sołeckiej – pozostawieniu co najwyżej tylu nie skreślonych nazwisk kandydatów, ilu wybieranych jest członków Rady Sołeckiej.

2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku jednakowej liczby głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej przeprowadza ponowne głosowanie na sołtysa.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu dwóch kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej przeprowadza losowanie w obecności uczestników zebrania. Za wybranego uważa się tego kandydata, którego kartka z nazwiskiem zostanie wylosowana.

5. Nazwisko wylosowanego kandydata podaje niezwłocznie do wiadomości zebranych – przewodniczący komisji.

6. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członków Rady Sołeckiej, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów.

§ 17. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia statutu.

2. O odwołanie organów sołectwa mogą występować:

1) Rada Miejska bądź Burmistrz Miasta i Gminy;

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał akceptację (podpisy) co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu w sołectwach do 200 mieszkańców i 2/5 uprawnionych do udziału w zebraniu w sołectwach powyżej 200 mieszkańców. .

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

4. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, powinno odbyć się w terminie nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Osoby, których dotyczy wniosek w sprawie odwołania winny zostać poinformowane pisemnie o terminie Zebrania Wiejskiego, na którym rozpatrywany będzie wniosek o ich odwołanie.

5. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

6. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić po ich uprzednim wysłuchaniu. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. Niestawienie się Sołtyska lub członka Rady Sołeckiej, których dotyczy wniosek o odwołanie nie tamuje dalszego biegu postępowania.

7. Jeżeli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania w tej sprawie.

§ 18. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) odwołania przed upływem kadencji,

4) utraty prawa wyborczego do Rady Miejskiej.

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lub odwołania, z zastrzeżeniem ust. 3. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

§ 19. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Rada Miejska przeznacza w budżecie środki na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z koniecznością utrzymania majątku gminnego będącego w dyspozycji sołectwa.

2. Zadania sołectwa mogą być realizowane w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420, z późn. zm.) w przypadku gdy Rada Miejska wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej i nie może być właścicielem mienia gminnego. Mienie nabywane w wyniku realizacji planu finansowo – rzeczowego Sołectwa, nabywane jest w imieniu i na rzecz Gminy Glinojeck, a Sołectwu przysługuje prawo korzystania z niego na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

4. Zakres korzystania z mienia gminnego obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

5. Do czynności zwykłego zarządu należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;

3) używanie mienia na własne potrzeby oraz pobieranie pożytków i przychodów z tego mienia.

6. W imieniu sołectwa zwykły zarząd mieniem sprawuje Sołtys.

7. Sołectwo rozporządza dochodami z przekazanego mienia, przeznaczając je na dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji, remontów, opłat oraz wydatki ujęte w rocznym planie finansowo – rzeczowym.

Rozdział 6.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością sołectwa

§ 20. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy, zaś organem kontroli jest komisja rewizyjna.

2. Nadzór nad działalnością samorządu Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Bieżącą kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy, a w zakresie finansowym Skarbnik Miasta i Gminy.

4. Burmistrz Miasta i Gminy i wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych, dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Sołtys udostępnia treść statutu do publicznego wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy Glinojeck i innych obowiązujących przepisów.

3. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy,

3) na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 22. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

2. Traci moc: Uchwała Nr V/21/94 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 15 listopada 1994 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw.

§ 23. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe