| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 15 kwietnia 2013r.

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2austawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 2. Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przezwłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:

a) papier, tektura ( makulatura, karton ),

b) szkło,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) przeterminowane leki,

h) chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

n) odpady zielone,

o) popiół,

p) zmieszane odpady opakowaniowe ( inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny ),

2) odpady komunale zmieszane.

2. Określa się minimalną liczbę pojemników na odpady komunalne zmieszane uzależnioną  od   liczby   osób   zamieszkujących    daną     nieruchomość  –  jeden   pojemnik o pojemności 120 l na każde 2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość oraz jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 2 osoby lub większy pojemnik, którego pojemność jest dostosowana i proporcjonalna do ilości osób.

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie   tych   pojemników w odpowiednim     stanie     sanitarnym,     porządkowym i technicznym.

§ 4. Ustala się rodzaje i następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane – odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na cztery tygodnie,

2) odpady ulegające biodegradacji, mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu co najmniej  raz na cztery tygodnie,

3) odpady zielone mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać oddzielnie, tj. w osobnym specjalnie   oznakowanym    worku   lub  pojemniku podmiotowi uprawnionemu 5 razy w roku,

4) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej
raz na trzy miesiące,

5) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych  oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach – w godzinach ich pracy,

6) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów małogabarytowych – w godzinach ich pracy,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

8) chemikalia, akumulatory oraz zużyte opony będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

9) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, będą odbierane każdorazowo z terenu nieruchomości zamieszkałej przez podmiot uprawniony poprzez zgłoszenie tego faktu do podmiotu uprawnionego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Sochaczewie  na 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów co najmniej 2 razy do roku,

11) popiół – odbierany jest przez podmiot uprawniony  co najmniej raz do roku.

§ 5. 1. W punktach selektywnej zbiórkiodpadów znajdujących się na terenie gminy ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów, które właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą.

2. Burmistrz Miasta Sochaczew podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lokalizację punktów selektywnej zbiórki oraz wykaz odbieranych z nich frakcji.

§ 6. 1. Odpady powstałe na nieruchomości a znajdujące się w pojemnikach nie przeznaczonych dla danej frakcji odpadów zostaną potraktowane jako odpady zmieszane.

2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy dostęp do pojemników i innych urządzeń pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki lub inne urządzenia przed wejście na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W  przypadku  braku  możliwości  wystawienia   pojemników   lub   innych  urządzeń w miejsca, o których mowa w ust. 2, należy wystawić pojemniki i worki w dniu odbioru do drogi publicznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 8. Traci  moc  uchwała  Nr XXVIII/302/12 z dnia  21  grudnia   2012 r. Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie     odbierania      odpadów       komunalnych       od     właścicieli   nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »