| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 170/XXVI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szydłowiec

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6 c, art. 6 j ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w :

1) § 2 pkt 1 niniejszej uchwały – w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) § 3 pkt 1 niniejszej uchwały – w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn deklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na terenie danej nieruchomości oraz stawki określonej w:

1) § 2 pkt 2 niniejszej uchwały – w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) § 3 pkt 2 niniejszej uchwały – w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2.

W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 5 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za:

1) pojemnik o pojemności 100-120 l                            - w wysokości 10 zł miesięcznie,

2) pojemnik o pojemności 240 l                            - w wysokości 20 zł miesięcznie,

3) pojemnik o pojemności 1100 l                            - w wysokości 100 zł miesięcznie,

4) pojemnik o pojemności powyżej 1100 l              - w wysokości 90 zł za 1m3pojemnika miesięcznie.

§ 3.

W przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za:

1) pojemnik o pojemności 100-120 l                            - w wysokości 15 zł miesięcznie,

2) pojemnik o pojemności 240 l                            - w wysokości 30 zł miesięcznie,

3) pojemnik o pojemności 1100 l                            - w wysokości 150 zł miesięcznie,

4) pojemnik o pojemności powyżej 1100 l              - w wysokości 140 zł za 1 m3pojemnika miesięcznie.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 151/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szydłowiec.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Bednarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »