| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/394/2010 Rady Miasta Marki

z dnia 7 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, nr 25, poz. 156 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 2 otrzymuje brzmienie:„ § 2

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Marki w 2010 roku w wysokości 5.000.000 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.000.000 złotych, z emisji obligacji komunalnych.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000 złotych, z wykupu papierów wartościowych na kwotę 3.000.000 złotych.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 złotych.

5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na emisję papierów wartościowych przeznaczoną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

b) na wykup wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.”

2)w § 8, pkt 4, litera a) otrzymuje brzmienie: „a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu z wyłączeniem wydatków na dotacje oraz uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)w załączonej do uchwały tabeli nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2010 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększa/zmniejsza

700

70005

0760

5 000

Razem

5 000

Razem

5 000

750

75011

2360

3 500

Razem

3 500

75023

0910

500

Razem

500

75095

0970

1 000

Razem

1 000

Razem

5 000

754

75414

2010

-300

Razem

-300

Razem

-300

756

75615

0690

1 000

Razem

1 000

75618

0490

40 000

Razem

40 000

Razem

41 000

852

85212

2010

-2 000

2360

55 800

Razem

53 800

85213

2030

600

Razem

600

85214

2030

-574 000

Razem

-574 000

85216

2030

557 000

Razem

557 000

85228

0830

13 000

2360

7 205

Razem

20 205

85295

2030

47 000

Razem

47 000

Razem

104 605

900

90095

0970

39 000

Razem

39 000

Razem

39 000

Razem

194 305

4)w załączonej do uchwały tabeli nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2010 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększa/zmniejsza

600

60016

4270

300 000

6050

110 000

Razem

410 000

Razem

410 000

700

70095

4210

1 500

4260

50 000

4300

20 000

4610

5 000

Razem

76 500

Razem

76 500

750

75095

4170

10 000

4300

-15 000

4360

5 000

Razem

0

Razem

0

754

75405

6220

700 000

Razem

700 000

75414

4300

-300

Razem

-300

Razem

699 700

801

80101

4040

12 828

4360

2 000

4370

-2 000

6050

15 000

Razem

27 828

80103

4040

-1 397

Razem

-1 397

80110

4040

2 559

Razem

2 559

80123

4010

-1 561

4040

-10 429

Razem

-11 990

Razem

17 000

852

85212

3110

-2 000

Razem

-2 000

85213

4130

600

Razem

600

85214

3110

3 000

Razem

3 000

85216

3110

-20 000

Razem

-20 000

85295

3110

47 000

Razem

47 000

Razem

28 600

854

85401

4040

-2 000

Razem

-2 000

Razem

-2 000

900

90003

4210

20 000

4300

295 000

Razem

315 000

90004

4210

19 000

Razem

19 000

90017

4010

55 000

Razem

55 000

90095

4300

75 505

Razem

75 505

Razem

464 505

Razem

1 694 305

5)tabela nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do uchwały Rady Miasta Marki Nr XXXIX/394/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Plan

z tego:

dochody własne

kredyty, pożyczki, obligacje

środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

dotacje

inne

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

150

15011

6639

Rozwój przedsiębiorczości

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12000

12000

Razem inwestycje

12000

12000

0

0

0

0

ULICE, PLACE, DROGI

600

60016

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokończenie opracowania projektów ulic

110 000

110 000

Budowa ulicy wraz z oświetleniem, odwodnieniem i parkingami od ul. Sportowej do komisariatu policji

600 000

600 000

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej oraz czynności formalno-prawne i odszkodowania za ustalenie lokalizacji dróg na obszarze miasta Marki

4 000 000

4 000 000

Razem inwestycje

4 710 000

4 710 000

0

0

0

0

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

70095

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Projekt budynku komunalnego - dokończenie

70 000

70 000

Budowa budynku komunalnego

500 000

500 000

Razem inwestycje

570 000

570 000

0

0

0

0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

75095

6639

Pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

21 000

21 000

Razem inwestycje

21 000

21 000

0

0

0

0

OŚWIATA

801

80101

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 9

1 900 000

1 900 000

Budowa kompleksu boisk spostowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"

1 720 000

1 040 000

680 000

Kuchnia SP 3

315 000

315 000

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup gruntu pod budowę obiektów oswiatowych w Markach południowych II rata

3 760 000

1 760 000

2 000 000

Razem inwestycje

7 695 000

5 015 000

2 000 000

0

680 000

0

OŚWIETLENIE ULIC

900

90015

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa oświetlenia w ul. Wroniej

70 000

70 000

Budowa oświetlenia w ul. Stawowej

75 000

75 000

Budowa oświetlenia w ul. Karłowicza

55 000

55 000

Budowa oświetlenia w ul. Granicznej

150 000

150 000

Budowa oświetlenia w ul. Traugutta

50 000

50 000

Budowa oświetlenia w ul. Jastrzębiej

25 000

25 000

Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego

250 000

250 000

Razem inwestycje

675 000

675 000

0

0

0

0

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

90095

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Wodociąg Marecki z przeznaczeniem na realizację projektu budowy kanalizacji miejskiej

6 000 000

6 000 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Projekt i wykonanie pomnika przy ul. Paderewskiego

160 000

160 000

Kontynuacja instalacji sieci monitoringu

400 000

400 000

Razem inwestycje

6 560 000

6 560 000

0

0

0

0

INWESTYCJE RAZEM 2010

20 243 000

17 563 000

2 000 000

0

680 000

0

Przewodnicząca Rady Miasta Marki

Maria Przybysz-Piwko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »