| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/134/10 Rady Gminy w Ceranowie

z dnia 21 września 2010r.

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz 1240) Rada Gminy w Ceranowie uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXIX/104/09 Rada Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1)Dokonuje się zmian w planach dochodów budżetu gminy:

a) Zwiększa się dochody o kwotę 18.190,00 zgodnie z tabelą Nr 1 w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 1.189,00 zł zgodnie z tabelą nr 1a

2)Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 5.681.388,78 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 5.525.388,78 zł w tym na realizację zadań zleconych 937.805,00 zł.

b) majątkowe 156.000,00 zł.

§ 3. 1)Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetu gminy:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.900,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.010,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 1.189,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2a

2). Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 5.841.903,58 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 5.711.903,58 zł w tym na realizację zadań zleconych 937.805,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 130.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2, nr 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w wysokości :

1)deficytu, który ustala się na kwotę 160.514,80 zł, sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i wolnych środków.

2)przychodów budżetu, które ustala się w kwocie 438.756,80 zł, które pochodzą z zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 38.756,80 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/134/10
Rady Gminy w Ceranowie
z dnia 21 września 2010 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

§

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

1 089,00

75056

Spis powszechny i inne

1 089,00

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 089,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 001,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 357,00

031

Podatek od nieruchomości

3 213,00

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 144,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5 644,00

036

Podatek od spadków i darowizn

5 644,00

852

Pomoc społeczna

6 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100,00

85295

Pozostała działalność

6 000,00

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/134/10
Rady Gminy w Ceranowie
z dnia 21 września 2010 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

§

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

20 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

20 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

750

Administracja publiczna

1 089,00

75056

Spis powszechny i inne

1 089,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

926,50

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

139,82

412

Składki na Fundusz Pracy

22,68

801

Oświata i wychowanie

-179,00

80101

Szkoły podstawowe

14 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-5 000,00

426

Zakup energii

5 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000,00

80104

Przedszkola

-6 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-9 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 500,00

412

Składki na Fundusz Pracy

300,00

80110

Gimnazja

-22 100,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-26 100,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000,00

80148

Stołówki szkolne

-1 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 800,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

80195

Pozostała działalność

7 921,00

421

4217

5 448,50

421

4219

961,50

424

4247

527,80

424

4249

93,20

430

4307

756,50

430

4309

133,50

852

Pomoc społeczna

6 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

100,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

100,00

85295

Pozostała działalność

6 000,00

311

Świadczenia społeczne

6 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 100,00

85401

Świetlice szkolne

8 100,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 100,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/134/10
Rady Gminy w Ceranowie
z dnia 21 września 2010 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

1 089,00

75056

Spis powszechny i inne

1 089,00

201

201

1 089,00

852

Pomoc społeczna

100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

100,00

201

201

100,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/134/10
Rady Gminy w Ceranowie
z dnia 21 września 2010 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

1 089,00

75056

Spis powszechny i inne

1 089,00

302

302

926,50

411

411

139,82

412

412

22,68

852

Pomoc społeczna

100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

100,00

413

413

100,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/134/10
Rady Gminy w Ceranowie
z dnia 21 września 2010 r.

Prognoza długu

Lata od 2008 do 2012

Pozycja

Wyszczególnienie

Wykonanie 2008

Wykonanie 2009

Prognoza 2010

Prognoza 2011

Prognoza 2012

1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

0,00

1 764 330,00

1 886 088,00

1 540 462,00

1 194 836,00

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):

0,00

1 764 330,00

1 886 088,00

1 540 462,00

1 194 836,00

1.1.1

pożyczki

0,00

1 232 330,00

1.1.2

kredyty

0,00

532 000,00

1.1.3

obligacje

0,00

0,00

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):

400 000,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

kredyty

400 000,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

pożyczki

0,00

0,00

1.3.2

kredyty

0,00

0,00

1.3.3

obligacje

0,00

0,00

1.4

Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

pożyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Spłata długu

348 242,00

420 626,00

403 626,00

395 726,00

2.1

Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):

278 242,00

345 626,00

345 626,00

345 626,00

2.1.1

kredytów

278 242,00

345 626,00

345 626,00

345 626,00

2.1.2

pożyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

wykup papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

udzielonych poręczeń

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

kredytów

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

pożyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

wykup papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

udzielonych poręczeń

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)

70 000,00

75 000,00

58 000,00

50 100,00

2.4

Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Prognozowane dochody budżetowe

0,00

5 683 137,00

5 681 389,00

5 629 200,00

5 779 300,00

4

Relacje do dochodów (w %):

4.1

długu (art. 170 ust. 1);

0,00

0,31

0,33

0,27

0,21

4.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);

0,00

0,31

0,33

0,27

0,21

4.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3

0,06

0,07

0,07

0,07

4.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3

0,06

0,07

0,07

0,07

Lata od 2013 do 2013

Pozycja

Wyszczególnienie

Prognoza 2013

1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

849 210,00

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):

849 210,00

1.1.1

pożyczki

1.1.2

kredyty

1.1.3

obligacje

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):

1.2.1

pożyczki

1.2.2

kredyty

1.2.3

obligacje

1.3

Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):

0,00

1.3.1

pożyczki

1.3.2

kredyty

1.3.3

obligacje

1.4

Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):

1.4.1

pożyczek

1.4.2

kredyty

1.4.3

obligacje

1.5

Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12

0,00

2

Spłata długu

2.1

Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):

2.1.1

kredytów

2.1.2

pożyczek

2.1.3

wykup papierów wartościowych

2.1.4

udzielonych poręczeń

2.2

Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):

2.2.1

kredytów

2.2.2

pożyczek

2.2.3

wykup papierów wartościowych

2.2.4

udzielonych poręczeń

2.3

Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)

2.4

Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)

3

Prognozowane dochody budżetowe

5 820 100,00

4

Relacje do dochodów (w %):

4.1

długu (art. 170 ust. 1);

0,15

4.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);

0,15

4.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3

4.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »