| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/48/2010 Rady Miasta Pionki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: XCIX/447/2009 z dnia 30.12.2009 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 103.500,00 zł W rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 103.500,00 zł § 0830 wpływy z usług o kwotę 72.500,00 zł § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 31.000,00 zł W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 193.000,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 129.000,00 zł § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 31.000,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 98.000,00 zł W rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 64.000,00 zł § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 38.000,00 zł § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 26.000,00 zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 72.510,00 zł W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 72.510,00 zł § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 500,00 zł § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 10,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 72.000,00 zł W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 437.060,00 zł W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 436.000,00 zł § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 436.000,00 zł W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.060,00 zł § 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.021,00 zł § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 39,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 132.096,00 zł W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 48,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 48,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 132.000,00 zł § 0830 wpływy z usług o kwotę 132.000,00 zł W rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 48,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 48,00 zł W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 46.000,00 zł W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 46.000,00 zł § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 46.000,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 171.720,00 zł W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 48.176,00 zł § 0690 wpłwy z różńych opłat o kwotę 48.176,00 zł W rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 123.544,00 zł § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 120.664,00 zł § 0830 wpływy z usług o kwotę 980,00 zł § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 1.900,00 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 129.000,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 129.000,00 zł § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 129.000,00 zł W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 46.000,00 zł W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 46.000,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 46.000,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 48.176,00 zł W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 48.176,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 48.176,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200.000,00 zł W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 150.000,00 zł W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 200.965,00 zł W rozdziale 75022 Rady gmin o kwotę 5.755,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.755,00 zł W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 162.710,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.600,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.450,00 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.210,00 zł § 4140 wpłaty na PFRON o kwotę 5.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł § 4260 zakup energii o kwotę 29.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 4.000,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 32.450,00 zł § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programówi i licencji o kwotę 2.000,00 zł W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł W rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 3.500,00 zł § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.500,00 zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.500,00 zł W rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 600,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 100,00 zł W rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.900,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.900,00 zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13.158,74 zł W rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 13.158,74 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – Ogr. Jord. o kwotę 5.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – WTZ o kwotę 3.486,58 zł § 4260 zakup energii – Ogr. Jord. o kwotę 3.000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych – WTZ o kwotę 686,12 zł § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - WTZ o kwotę 80,59 zł § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – WTZ o kwotę 905,45 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 65.000,00 zł W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 65.000,00 zł § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 65.000,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę460.000,00 zł W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 60.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,00 zł W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł § 4260 zakup energii o kwotę 50.000,00 zł W rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł § 4260 zakup energii o kwotę 50.000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 70.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5.755,00 zł W rozdziale 75022 Rady gmin o kwotę 5.755,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.755,00 zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.158,74 zł W rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 5.158,74 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.216,02 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60,55 zł § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 185,59 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 696,58 zł

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 95.417.064,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 67.017.142,94 zł b) majątkowe w kwocie 28.399.922,00 zł

2) 2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 98.454.314,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 74.068.490,94 zł b) majątkowe w kwocie 24.385.824,00 zł

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Krzysztof Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/48/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr1 do uchwały nr III/48/2010(1)-Dochody budżetu Gminy Miasto Pionki na 2010r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/48/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załacznik nr 2 do uchwały nr III/48/2010(1)- Wydatki budżetu Gminy Miasto Pionki na 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »