| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/49/2010 Rady Miasta Pionki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: XCIX/447/2009 z dnia 30.12.2009 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 59.000,00 zł W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 59.000,00 zł § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 20.000,00 zł § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 39.000,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 90.000,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 90.000,00 zł § 0830 wpływy z usług o kwotę 90.000,00 zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.000,00 zł W rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 80.000,00 zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 16.000,00 zł W rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 16.000,00 zł § 0830 wpływy z usług o kwotę 16.000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 570.000,00 zł W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 240.000,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł W rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 310.000,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250.000,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 60.000,00 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę325.000,00 zł W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 191.000,00 zł § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.000,00 zł § 4260 zakup energii o kwotę 150.000,00 zł § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2.000,00 zł § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 7.000,00 zł § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.000,00 zł § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3.000,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 64.500,00 zł § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.500,00 zł § 4240 zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 8.000,00 zł § 4260 zakup energii o kwotę 20.000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 13.000,00 zł § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 6.000,00 zł § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000,00 zł § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.000,00 zł § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.000,00 zł W rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 69.500,00 zł § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.500,00 zł § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000,00 zł § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00 zł § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,00 zł § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3.000,00 zł § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 13.000,00 zł

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 95.662.064,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 67.262.142,94 zł b) majątkowe w kwocie 28.399.922,00 zł

2) 2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 98.699.314,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 74.313.490,94 zł b) majątkowe w kwocie 24.385.824,00 zł

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Krzysztof Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/49/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/49/2010(1)- Dochody budżetu Gminy Miasto Pionki na 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/49/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik  nr 2 do uchwały Nr III/49/2010(1)- Wydatki budżetu Gminy Miasto Pionki na 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »