| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Słubice

z dnia 8 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1)   ) oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zm. 2)   ) i   art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm. 3)   )   Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z   dnia 19 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   po §3 dodaje się nowy §3A w   brzmieniu:  

„§3A. Warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w   odrębnej Uchwale”  

2)   załącznik do Uchwały będący wzorem deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z   treścią załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Sławomir   Januszewski


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zgodnie z   Uchwałą w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wynika, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki takiej opłaty (metoda określona w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach).  

W świetle powyższego należało zmienić wzór deklaracji wykreślając zwrot ilość osób zameldowanych, a   pozostawić tylko zwrot ilość osób zamieszkałych, ponieważ opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

Jednocześnie w   związku ze zmianą ustawy z   dnia 25 stycznia 2013 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2013 r., poz. 228) wprowadzono zapis, że Rada Gminy określa warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w   szczególności ich format elektroniczny oraz układ informacji i   powiązań między nimi zgodnie z   przepisami o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.  

W związku z   powyższym ustalono, że warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w   odrębnej Uchwale.  

 

 

1)   Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281; z   2012 r., poz. 567 i   z 2013 r., poz. 153.  

2)   Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897; z   2012 r., poz. 951; z   2013 r., poz. 21 i   poz. 228.  

3)   Zmianę ustawy opublikowano w: Dz.U. z   2011 r., Nr 171, poz. 1016 i   Nr 224, poz. 1337.  

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/152/2013
Rady Gminy Słubice
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »