| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/308/2013 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew w rejonie ulicy Spokojnej, gmina Wieliszew

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z   2001 roku, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z   2012 r., poz. 647 z   późn. zm.), w   związku z   uchwałą Nr 136/XVIII/08 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 10 czerwca 2008 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, uchwalonego uchwałą nr 183/XVIII/04 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 22 czerwca 2004 r. ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 236 z   dnia 16 września 2004 r. oraz uchwałą Nr XXV/245/2012 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 21 listopada 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały Nr 136/XVIII/08 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 10 czerwca 2008 roku   Rada Gminy Wieliszew uchwala,   co następuje:  

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE  

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu  

§   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, zwany dalej planem, stwierdzając jego zgodność ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliszew zatwierdzonego uchwałą nr 239/XVII/2000 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 7   listopada 2000 r., składający się z:  

1)   części tekstowej, stanowiącej treść uchwały planu,  

2)   części graficznej, którą jest rysunek planu w   skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały, będący integralną częścią planu,  

3)   rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały,  

4)   rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Granice planu określa załącznik Nr 1   do uchwały Nr XXV/245/2012 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 21 listopada 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały Nr 136/XVIII/08 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 10 czerwca  2008 roku w   sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, uchwalonego uchwałą nr 183/XVIII/04 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 22 czerwca 2004 r. ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 236 z   dnia 16 września 2004 r.  

2.   Granice obszaru objętego planem wyznaczają:  

1)   od północy – północna granica działki o   nr ewid. 645 droga (ul. Spokojna);  

2)   od zachodu – po zachodniej granicy działek o   nr ewid. 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6;  

3)   od wschodu – po zachodniej granicy działek o   nr ewid. 678/3 droga (ul. Wiśniowa);  

4)   od południa – po terenie działek o   nr ewid. 677/9, 677/21, 676/11, 1283, 672/2, 672/1, 671, 666/2 do granicy z   działką o   nr ewid. 666/11 a   następnie po terenie działek o   nr ewid. 665/1 i   664 do granicy z   działką o   nr ewid. 663 oraz po granicy działki 663 w   kierunku północnym na długości około 20 m oraz po terenie działek o   nr ewid. 663, 662/5 do granicy z   działką o   nr ewid. 661/6 oraz po granicy tej działki w   kierunku południowym na długości około 15 m oraz po terenie działek o   nr ewid. 661/6 do południowej granicy działki o   nr ewid. 660/8 oraz po granicy działek o   nr ewid. 660/2, 659/76 położonych we wsi Wieliszew gm. Wieliszew.  

§   3.   Celem planu jest ustalenie warunków dla zrównoważonego rozwoju, polegających naprzekształceniu terenów niezainwestowanych w   sposób umożliwiający wyznaczenie nowych obszarów budowlanych przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i   optymalizacji korzyści, wynikających z   proponowanych działań i   przekształceń przestrzennych, oraz uporządkowaniu terenów już zainwestowanych.  

§   4.   1.   Ilekroć w   dalszych ustaleniach planu jest mowa o:  

1)   planie -   należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   §1;  

2)   przepisach odrębnych –   należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi;  

3)   obszarze objętym planem   – należy przez to rozumieć obszar określony granicami, o   których mowa w   §2 ust. 2;  

4)   terenie   – należy przez to rozumieć fragment obszaru, którego granice określono w   §2 ust. 2, o   określonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem;  

5)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone dla danego terenu;  

6)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;  

7)   wskaźniku powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni działki budowlanej zabudowanej budynkami, liczoną po zewnętrznym obrysie ścian tych budynków, do powierzchni działki budowlanej;  

8)   wskaźniku intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian, wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, do powierzchni działki budowlanej;  

9)   minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej   - należy przez to rozumieć minimalny procentowy udział terenu z   nawierzchnią ziemną urządzoną w   sposób zapewniający naturalną wegetację, a   także 50 % powierzchni tarasów i   stropodachów z   taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wód powierzchniowych na tym terenie, w   stosunku do powierzchni działki budowlanej;  

10)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznej ściany budynku, oprócz wysuniętych poza tą ścianę gzymsów, okapów, zadaszeń, schodów zewnętrznych, otwartych tarasów, balkonów, wykuszy, podestów, pochylni i   ramp, (pod warunkiem, że wysunięte elementy budynku nie wykraczają poza granice działki lub terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny oraz nie naruszają przepisów odrębnych), od linii rozgraniczającej dróg, zgodnie z   rysunkiem planu;  

11)   linii rozgraniczającej   - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, wydzielającątereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

12)   usługach   – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie wytwarzającą dóbr materialnych bezpośrednio metodami przemysłowymi;  

13)   usługach nieuciążliwych   – należy przez to rozumieć działalność usługową, zgodnie z   definicją w   pkt. 12, nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

14)   reklamie   – należy przez to rozumieć obiekty składające się z   konstrukcji nośnej oraz nośnika reklamy takiego jak tablica, neon, symbol przestrzenny, a   także wszelkie znaki, napisy i   wyobrażenia pozwalające powiązać ich znaczenia z   określoną firmą, przedsiębiorstwem lub inną formą działalności gospodarczej jak również produktami, wyrobami i   usługami;  

15)   strefa potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznej   - należy przez to rozumieć strefę oddziaływania linii przesyłowej wysokiego napięcia zajmującą pas terenu o   określonej szerokości, które ze względu na ochronę przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i   środowiska oraz ze względu na potrzeby eksploatacyjne wymagają ograniczeń w   zagospodarowaniu przestrzennym terenów;  

16)   froncie działki   – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z   której odbywa się główny zjazd lub wejście na działkę.  

2.   Pojęcia nie wymienione w   ust. 1   i użyte w   niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

§   5.   Dla obszaru objętego granicami określonymi w   §2 pkt. 2   ustala się:  

1)   podstawowe i   dopuszczalne przeznaczenie terenu;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

4)   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

5)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy;  

6)   granice i   sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w   tym obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;  

7)   szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości;  

8)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu;  

9)   granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;  

10)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

11)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

12)   stawki procentowe, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu.  

§   6.   W planie nie ustala się:  

1)   zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków i   dóbr kultury współczesnej;  

2)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

3)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, w   tym terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych.  

§   7.   1.   Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   przeznaczenie terenów.  

2.   Oznaczenie graficzne przedstawione na rysunku planu wynikające z   przepisów odrębnych: granica Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

3.   Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w   ust. 1   i 2   mają charakter informacyjny.  

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem  

§   8.   Na obszarze objętym granicami planu wydziela się tereny oznaczone symbolami, dla których ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:  

1)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem   MN   ;  

2)   tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem   KDL   ;  

3)   tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem   KDD   ;  

4)   tereny dróg wewnętrznych o   funkcji ciągów pieszo-jednych, oznaczonych na rysunku planu symbolem   KPJ.  

§   9.   Plan ustala   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego   :  

1)   obowiązek lokalizowania zabudowy na działce zgodnie z   ustaleniami rysunku planu dotyczącymi nieprzekraczalnej linii zabudowy, przy czym dla istniejących budynków znajdujących się częściowo między linią rozgraniczającą drogi a   linią zabudowy, plan ustala, że odbudowa, rozbudowa bądź nadbudowa tych budynków może nastąpić jedynie w   granicach obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy, natomiast w   obrysie budynku dopuszcza się wyłącznie remont bądź przebudowę;  

2)   plan dopuszcza zagospodarowanie działek istniejących w   dniu wejścia w   życie ustaleń planu oraz działek powstałych w   wyniku wydzielenia dróg wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z   przepisów odrębnych oraz ustaleń planu;  

3)   możliwość lokalizacji reklam usytuowanych wyłącznie w   płaszczyźnie ogrodzenia lub elewacji budynku o   maksymalnej powierzchni 1,0 m² dla działki budowlanej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   MN   ;  

4)   zakaz rozmieszczania reklam w   liniach rozgraniczających dróg, z   wyjątkiem znaków drogowych i   tablic informacyjnych związanych z   ruchem drogowym oraz tablic gminnego systemu informacyjnego, takich jak nazwy ulic, numery posesji;  

5)   zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki elewacji i   pokryć dachowych budynków oraz ogrodzeń;  

6)   zakaz umieszczania reklam i   nośników reklamowych na dachach budynków oraz w   formie zmiennej i   świecącej ekspozycji.  

§   10.   Plan ustala następujące   zasady lokalizacji i   gabaryty ogrodzeń   :  

1)   obowiązek lokalizowania ogrodzeń działek w   wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających dróg;  

2)   dla ogrodzeń ustala się:  

a)   w przypadku ogrodzeń frontowych, obowiązek stosowania ogrodzeń ażurowych, których powierzchnia prześwitu wynosi co najmniej 30%,  

b)   możliwość zastosowania podmurówki o   maksymalnej wysokości 0,6 m,  

c)   wysokość maksymalną ogrodzenia razem z   podmurówką:  

-   dla ogrodzeń frontowych: 1,8 m,  

-   dla ogrodzeń bocznych: 2,0 m;  

3)   zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych.  

§   11.   Plan ustala   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego   :  

1)   zakaz:  

a)   lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyjątkiem realizowania inwestycji celu publicznego, w   tym obiektów z   zakresu łączności publicznej,  

b)   wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i   do ziemi oraz tworzenia i   utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;  

2)   obowiązek:  

a)   ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w   obiektach budowlanych instalacji, których eksploatacja nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,  

b)   gromadzenia i   selekcji odpadów na posesjach w   urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z   przepisami odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i   porządku oraz systemem oczyszczania przyjętym w   gospodarce komunalnej gminy,  

c)   maksymalnego zachowania istniejącej zieleni,  

d)   ochrony akustycznej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   MN   przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z   przepisami odrębnymi,  

e)   respektowania zakazów, nakazów i   ograniczeń zawartych w   przepisach odrębnych dotyczących:  

-   terenów znajdujących się w   granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  

-   terenów znajdujących się w   granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP),  

-   całego obszaru objętego planem, znajdującego się w   granicach terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w   przypadku przelania się wód rzeki Narew przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.  

§   12.   1.   Plan ustala następujące   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu   :  

1)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

2)   maksymalną wysokość zabudowy;  

3)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy,  

4)   maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy,  

5)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej,  

6)   nachylenie połaci dachowych;  

7)   minimalną liczbę miejsc do parkowania.  

2.   Wielkości parametrów i   wskaźników, o   których mowa w   ust. 1. określone są w   rozdziałach 4   i 5   niniejszego planu.  

§   13.   1.   Plan ustala następujące   szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   MN   :  

1)   minimalna szerokość frontu działki: 18 m;  

2)   minimalna powierzchnia działki: 900 m² ;  

3)   minimalny kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w   stosunku do pasa drogowego – od 80° do 90°.  

2.   Plan nie ustala granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziału nieruchomości.  

§   14.   Plan ustala następujące   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu:  

1)   zagospodarowanie i   użytkowanie terenów przyległych do napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV, w   granicach strefy jej potencjalnego oddziaływania, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

2)   na terenach sąsiadujących z   terenami lasów ustala się zakaz zabudowy w   odległości min. 12,0 m od granicy lasu, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

3)   z uwagi na położenie obszaru objętego planem na terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w   przypadku przelania się  wód rzeki Narew przez koronę wału przeciwpowodziowego lub jego zniszczenia bądź uszkodzenia, ustala się obowiązek przeprowadzenia badań geologicznych posadowienia budynków oraz szczelnego zabezpieczenia kondygnacji podziemnych.  

§   15.   Plan ustala następujący   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów:   do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z   ustaleniami planu, możliwość ich użytkowania w   sposób dotychczasowy.  

§   16.   Plan ustala następujące   wymogi w   zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i   obronności państwa   :  

1)   możliwość budowy infrastruktury technicznej służącej w   sytuacjach kryzysowych: ochronie przeciwpożarowej, realizacji zadań w   zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i   alarmowania, zaopatrywaniu ludności w   wodę pitną, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych;  

2)   konieczność uwzględnienia w   obszarze objętym planem wymogów obrony cywilnej zgodnych z   przepisami odrębnymi.  

Rozdział 3.
Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   17.   1.   Na obszarze objętym planem ustala się:  

1)   obowiązek wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę w   sieci i   urządzenia zaopatrzenia w   wodę, odprowadzania ścieków i   elektroenergetyczne, zasilane z   systemów zbiorowych;  

2)   możliwość wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę w   sieci innych mediów technicznych, w   tym sieć gazową, kanalizacji deszczowej i   telekomunikacyjną;  

3)   lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o   których mowa w   pkt. 1, oraz urządzeń z   nimi związanych w   liniach rozgraniczających dróg;  

4)   możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, o   których mowa w   pkt.1, pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a   nieprzekraczalną linią zabudowy, w   sposób nie kolidujący z   planowaną zabudową;  

5)   konieczność uwzględnienia warunków wzajemnego usytuowania sieci i   sąsiadujących z   nią obiektów budowlanych, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

6)   zapewnienie dostępu właściwym służbom do wszystkich urządzeń i   sieci przebiegających w   terenach prywatnych w   celu wykonywania bieżących konserwacji, napraw i   remontów;  

7)   zachowanie istniejących urządzeń i   sieci naziemnych i   podziemnych uzbrojenia terenów nie kolidujących z   planowaną zabudową i   układem ulic, z   dopuszczeniem wymiany, przebudowy i   rozbudowy.  

2.   W zakresie   zaopatrzenia w   wodę   na cele bytowe, gospodarcze i   przeciwpożarowe ustala się:  

1)   zaopatrzenie w   wodę na cele bytowe, gospodarcze i   przeciwpożarowe w   systemie zbiorowym - z   sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z   komunalnego ujęcia wody „Wieliszew”;  

2)   budowę sieci wodociągowej zgodnie z   przepisami odrębnymi, z   uwzględnieniem wymogów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę, w   tym lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych;  

3)   do czasu wyposażenia wszystkich terenów w   sieć wodociągową, możliwość korzystania z   indywidualnych ujęć wody.  

3.   W zakresie   odprowadzania ścieków   bytowych ustala się:  

1)   odprowadzanie ścieków sanitarnych w   systemie zbiorczym poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni ścieków;  

2)   do czasu wyposażenia wszystkich terenów w   sieć kanalizacji sanitarnej, możliwość zastosowania na działkach budowlanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków;  

3)   po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, obowiązek przyłączenia do niej zabudowanych posesji i   likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  

4.   W zakresie   odprowadzania wód opadowych i   roztopowych   ustala się:  

1)   obowiązek odprowadzania wód opadowych na terenach budowlanych według rozwiązań indywidualnych - powierzchniowo i   przez infiltrację do ziemi, a   w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni biologicznej działki, zapewnienie retencji wody w   zbiornikach na działkach lub odprowadzenie jej do kanałów deszczowych, po ich wybudowaniu w   drogach;  

2)   zakaz  odprowadzania wód opadowych z   terenów działek na teren dróg i   działek sąsiednich;  

3)   odwodnienie dróg poprzez spływ powierzchniowy, rowy trawiaste, rowy retencyjno – infiltracyjne, drenaż  lub kanalizację deszczową;  

4)   możliwość wprowadzania wód opadowych pochodzących z   utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i   innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych do wód powierzchniowych i   do ziemi pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w   przepisach odrębnych.  

5.   W zakresie   zasilania w   energię elektryczną   ustala się:  

1)   zasilanie w   energię elektryczną z   istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej niskiego, średniego  napięcia 15kV, po jej rozbudowie;  

2)   bezpośrednią dostawę energii elektrycznej do odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia;  

3)   budowę, przebudowę, modernizację sieci (w tym skablowanie istniejących sieci napowietrznych) oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

4)   możliwość lokalizowania stacji transformatorowych 15/0,4 kV poza liniami rozgraniczającymi dróg  na wydzielonych działkach, z   bezpośrednim dostępem do drogi publicznej;  

5)   możliwość lokalizacji słupowych stacji trafo 15/0,4 kV w   liniach rozgraniczających dróg;  

6)   zagospodarowanie i   użytkowanie terenów przyległych do napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV, w   granicach strefy jej potencjalnego oddziaływania, zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

6.   W zakresie   zaopatrzenia w   ciepło   ustala się:  

1)   zaopatrzenie w   ciepło z   lokalnych źródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie, tj. zapewniających wysoki stopień czystości emisji spalin;  

2)   możliwość stosowania kominków jako dodatkowego źródła ogrzewania obiektów;  

3)   możliwość zaopatrzenia w   ciepło energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.  

7.   W zakresie   zaopatrzenia w   gaz   ustala się:  

1)   zaopatrzenie w   gaz z   projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia;  

2)   budowę sieci gazowej, zgodne z   przepisami odrębnymi;  

3)   lokalizację szafek gazowych w   linii ogrodzeń, otwieranych na zewnątrz od strony ulicy, w   pozostałych przypadkach na zasadach określonych w   przepisach odrębnych;  

4)   lokalizację ogrodzeń w   odległości minimum 0,5 m od gazociągu;  

5)   obowiązek zapewnienia dostępu do gazociągów przebiegających przez tereny działek budowlanych w   celu wykonywania bieżących konserwacji i   napraw.  

8.   W zakresie   telekomunikacji   ustala się   :  

1)   obsługę z   istniejącej i   projektowanej sieci telekomunikacyjnej;  

2)   obowiązek zabezpieczenia możliwości przygotowania łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w   sytuacjach szczególnych;  

3)   bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego;  

4)   możliwość lokalizowania przedsięwzięć z   zakresu łączności publicznej.  

9.   W zakresie   gospodarki odpadami   ustala sięgromadzenie i   segregację odpadów zgodnie z   przepisami odrębnymi obowiązującymi w   gminie Wieliszew.  

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§   18.   1.   Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z   układem zewnętrznym, tj. z   ul. Modlińską, poprzez istniejącą drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem   1KDL   (ul. Wiśniowa).  

2.   Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią:  

1)   droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem   KDL   ;  

2)   drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem   KDD   ;  

3)   drogi wewnętrzne o   funkcji ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem   KPJ   .  

3.   Dla terenów dróg, o   których mowa w   ust. 2, ustala się:  

1)   dla drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem   1KDL   (ul. Wiśniowa) zachodnią linię rozgraniczającą – w   granicach planu znajduje się część drogi o   szerokości: 2,5 m;  

2)   dla drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem   1KDD   (ul. Spokojna) południową linię rozgraniczającą – w   granicach planu znajduje się część drogi o   szerokości: od 7   m do 8   m;  

3)   dla dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami:   2KDD   ,   3KDD   szerokość w   obu liniach rozgraniczających: 10 m;  

4)   dla dróg wewnętrznych o   funkcji ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

a)   1KPJ   (zakończonej placem do zawracania)szerokość w   obu liniach rozgraniczających: 8   m,  

b)   2KPJ   (zakończonej placem do zawracania)szerokość w   obu liniach rozgraniczających: 6   m,  

c)   3KPJ   szerokość w   obu liniach rozgraniczających: 8   m,  

d)   4KPJ   szerokość w   obu liniach rozgraniczających: od 5   m do 7   m.  

4.   Plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu, w   odległości 5   m:  

1)   od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem:   1KDL   (ul. Wiśniowa);  

2)   od linii rozgraniczającej dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: od   1KDD   do   3KDD   ;  

3)   od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych o   funkcji ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: od   1 KPJ   do   4KPJ   .  

5.   Plan ustala obowiązek zapewnienia na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem   MN   , miejsc postojowych na działkach budowlanych przy uwzględnieniu następujących wskaźników:  

1)   2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny;  

2)   1 miejsce postojowe/30 m² lokalu użytkowego.  

6.   Dla działek budowlanych znajdujących się na terenach o   dopuszczonych kilku funkcjach, miejsca postojowe należy zapewnić oddzielnie dla każdej funkcji.  

7.   Dla terenów dróg, o   których mowa w   ust. 2, ustala się obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:  

1)   ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego zawartych w   §9;  

2)   ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego zawartych w   §11;  

3)   tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów zawartych w   §15;  

4)   wymóg w   zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i   obronności państwa zawartych w   §16;  

5)   modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej zawarte w   §17.  

Dział II.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

Rozdział 5.
Ustalenia szczegółowe dla terenów  

§   19.   Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami od   1MN   do   6MN   , plan ustala:  

1)   przeznaczenie podstawowe   :zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   usługi nieuciążliwe usytuowane w   budynku mieszkalnym lub wolno stojące,  

b)   garaże usytuowane w   budynku mieszkalnym lub wolno stojące,  

c)   pomieszczenia gospodarcze usytuowane w   budynku mieszkalnym lub budynki gospodarcze wolno stojące,  

d)   urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków itp.),  

e)   miejsca postojowe,  

f)   drogi wewnętrzne,  

g)   obiekty małej architektury i   altany ogrodowe;  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a)   maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: 30%,  

b)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,6,  

c)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 60%,  

d)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   dla budynków mieszkalnych i   mieszkalno-usługowych – do 10 m – do dwóch kondygnacji nadziemnych, z   czego ostatnia kondygnacja może stanowić poddasze użytkowe,  

-   dla obiektów usługowych, garaży i   budynków gospodarczych wolno stojących – do 6,0 m - jedna kondygnacja nadziemna,  

-   dla istniejących budynków wyższych lub posiadających większą liczbę kondygnacji nadziemnych plan ustala zakaz nadbudowy,  

e)   geometria dachów:  

-   dla budynków mieszkalnych i   mieszkalno-usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   nachyleniu połaci dachowych od 25 º do 45 º,  

-   dla obiektów usługowych, garaży i   budynków gospodarczych wolno stojących: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o   nachyleniu połaci dachowych od 15º do 45º,  

-   w istniejących budynkach w   przypadku konieczności remontu lub wymiany dachu plan dopuszcza zastosowanie pierwotnego kąta nachylenia połaci,  

f)   kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i   ogrodzeń frontowych:  

-   stosowanie dachówki ceramicznej, dachówki cementowej, blachodachówki lub innych pokryć dachowych imitujących dachówkę w   naturalnych barwach dachówki ceramicznej lub odcieniach koloru czerwonego, brązowego, czarnego,  

-   stosowanie w   elewacji: tynków w   gamie kolorów pastelowych oraz kamienia, cegły, drewna, uszlachetnionych materiałów imitujących kamień i   cegłę, w   barwach naturalnych,  

-   zakaz stosowania elewacji z   okładzin z   PCV oraz z   blachy,  

-   stosowanie ogrodzeń frontowych z   tynku, kamienia, cegły, drewna, metalu oraz uszlachetnionych materiałów imitujących kamień i   cegłę;  

4)   warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu:  

a)   zachowanie istniejącej zabudowy z   możliwością przebudowy, rozbudowy i   nadbudowy z   uwzględnieniem wymogów określonych w   pkt. 3,  

b)   zakaz budowy na nowowydzielonej działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego oraz więcej niż jednego garażu lub budynku gospodarczego;  

c)   obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:  

-   ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego zawartych w   §9,  

-   lokalizacji i   gabarytów ogrodzeń zawartych w   §10,  

-   ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego zawartych w   §11,  

-   zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości zawartych w   §13,  

-   szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu zawartych w   §14,  

-   tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów zawartych w   §15,  

-   wymogów w   zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i   obronności państwa zawartych w   §16,  

-   zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w   §17,  

-   zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji zawartychw §18.  

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE  

Rozdział 6.
Ustalenia końcowe  

§   20.   Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, uchwalonego uchwałą nr 183/XVIII/04 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 22 czerwca 2004 r. ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 236 z   dnia 16 września 2004 r. w   granicach obszaru objętego niniejszym planem.  

§   21.   Zgodnie z   art. 15 ust. 2   pkt 12 i   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z   uchwaleniem planu w   wysokości:  

1)   15 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   MN   ;  

2)   0,1 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   KDL, KDD, KPJ   .  

§   22.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.  

§   23.   Uchwała podlega ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marcin   Fabisiak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/308/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Do uchwały Nr 308  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/308/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.doc

Do uchwały Nr 308  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/308/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.doc

Do uchwały Nr 308  


Uzasadnienie

do uchwały nr XXIX/308/2013 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 26 marca 2013 roku w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wieliszew w   rejonie ul. Spokojnej, gmina Wieliszew.  

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia Radę Gminy Wieliszew ustawa z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym oraz ustawa z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Przyjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją zakończenia procedury planistycznej sporządzania planu, podjętej na podstawie  uchwały nr 136/XVIII/08 w   dniu 10 czerwca 2008 roku przez Radę Gminy Wieliszew w   sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, uchwalonego uchwałą nr 183/XVIII/04 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 22 czerwca 2004 r. ogłoszoną w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 236 z   dnia 16 września 2004 r. oraz uchwały nr XXV/245/2012 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 21 listopada 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały Nr 136/XVIII/08 Rady Gminy  Wieliszew z   dnia 10 czerwca 2008 roku.  

Projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew w   rejonie ul. Spokojnej,  gm. Wieliszew zgodnie z   obowiązującymi przepisami, został poddany opiniowaniu i   uzgadnianiu.  

W odniesieniu do terenów leśnych uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze  wsi Wieliszew (w rejonie ul. Spokojnej), gm. Wieliszew wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony  do publicznego wglądu w   dniach od 16.05.2012 r. do dnia 15.06.2012 r. wpłynęła 1   uwag. Wójt Gminy Wieliszew rozpatrzył uwagi – Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Wieliszew z   dnia 23 lipca 2012 roku,  

W wyniku prowadzonej dalszej procedury planistycznej uznano za zasadne podjęcie uchwały w   sprawie zmiany granic opracowania planu miejscowego.  

W związku z   tym w   dniu 21 listopada 2012 roku Rada Gminy Wieliszew podjęła uchwałę Nr XXV/245/2012 w   sprawie zmiany uchwały Nr 136/XVIII/08 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 10 czerwca 2008 roku.  

Z opracowania planistycznego wyłączono część terenów przedstawionych w   uchwale nr 136/XVIII/08 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 10 czerwca 2008 r. ze względu na trwające procedury sądowe odnośnie ustanowienia prawnych właścicieli niektórych nieruchomości - między innymi również teren na który złożono uwagę.  

Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego na obszarze  wsi Wieliszew w   rejonie ul. Spokojnej, gm. Wieliszew spełnia wymogi merytoryczne i   formalne i   jest zgodny z   ustaleniami  „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew„ zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XVII/2000 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 7   listopada 2000 roku.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »