| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 16 kwietnia 2013r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

zawarte  pomiędzy:

Gminą Miasta Radomia  reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Kosztowniaka – Prezydenta Miasta Radomia

zwanym dalej „Przekazującym”

przy kontrasygnacie Sławomira Szlachetki – Skarbnika Miasta Radomia, Głównego Księgowego  Budżetu

a

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu reprezentowaną przez:

mł. bryg. Pawła Frysztaka - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,
zwanym dalej „Przyjmującym”

przy kontrasygnacie kpt. Renaty Rapczyńskiej - Głównego Księgowego Komendy Miejskiej PSP
o treści następującej:

§ 1. Ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 239, poz. 1589) został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej Funduszem, którego środki finansowe mogą być przeznaczane m. in. na: pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

§ 2. Przekazujący, działając na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.), w związku z art.4 ust.1 pkt.16 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, ze zm.) w celu realizacji zadania powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oświadcza, że:

1) przeznacza kwotę do 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznania zagrożeń wyposażonego w sprzęt kontrolno - pomiarowy”, jako dofinansowanie kwoty pochodzącej z innych źródeł.

Źródło finansowania:  dz.754, rozdz. 75410, § 6170 BE 40p

2) przeznacza kwotę do 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na zadanie pn. „Zakup samochodu gaśniczego – cysterna pożarnicza”, jako dofinansowanie kwoty przyznanej przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Źródło finansowania:  dz.754, rozdz. 75410, § 6170 BE 42p

3) wpłaci na rachunek bankowy Funduszu o numerze 90 1130 1017 0020 1237 1620 0001 wskazaną w punkcie 1) i 2) kwotę w ciągu 14 dni od daty złożenia Przekazującemu noty księgowej wystawionej przez Przyjmującego, wraz z prawomocnym dokumentem o rozstrzygniętym przetargu na zakup sprzętu, o którym mowa wyżej.  Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Przekazujący obciąży swój rachunek bankowy;zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych na cele określone w punktach 1) i 2).

§ 3. Przyjmujący oświadcza, że :

1) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu uzgodnił projekt niniejszego Porozumienia z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie, sprawującym nad nim nadzór i nad środkami finansowymi Funduszu w zakresie funduszu wojewódzkiego i zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych otrzymanych na podstawie Porozumienia wyłącznie na cel w nim określony.

2) wyda środki finansowe Przekazującego zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym w Porozumieniu, z należytą starannością w celu uzyskania najlepszych efektów z otrzymanych nakładów finansowych;

3) przy wydatkowaniu środków finansowych pochodzących od Przekazującego zastosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);

4) Przyjmujący zrealizuje postanowienia niniejszego Porozumienia do dnia 10.12.2013r.

5) Przyjmujący złoży szczegółowe rozliczenie z wykonania postanowień Porozumienia w ciągu
7 dni od daty ich zrealizowania, w tym udostępni kopie dokumentacji potwierdzającej termin
i sposób ich wydatkowania.

6) w przypadku kiedy koszt realizacji celu o którym mowa w § 2 punkt 1) i 2) będzie mniejszy niż kwota przekazana na rachunek Funduszu, nadwyżka zostanie zwrócona Przekazującemu
w terminie 7dni od dnia wykonania postanowień niniejszego Porozumienia, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2013r na konto nr. 53 1240 3259 1111 0000 29892389

§ 4. Przyjmującemu przysługiwać będzie prawo własności zakupionego sprzętu, o którym mowa w §2 i ponosić będzie koszty związane z jego eksploatacją, utrzymaniem i amortyzacją.

§ 5. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji Porozumienia ze strony Gminy Miasta Radomia prowadzić będzie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego na podstawie art.13 pkt 6 lit. B. ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172 ze zm.).

§ 9. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

wz. PREZYDENTA MIASTAIgor Marszałkiewicz                                                               WICEPREZYDENT MIASTA


SKARBNIK MIASTA GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU


mgr Sławomir Szlachetka

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


mł.bryg.mgr inż. Paweł Frysztak


GŁÓWNY KSIĘGOWY


kpt. Renata Rapczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emil Kowalski

www.asib.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »