Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5875

Uchwała nr XXIV/110/13 Rady Gminy Gzy

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przyjecia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 , w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/171/06 Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 161, poz. 6338), Uchwała Nr XVII/83/08 Rady Gminy Gzy z dnia 09 października 2008 roku w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 201, poz.7551).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leon Pytel


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/110/13
Rady Gminy Gzy
z dnia 27 marca 2013 r.

S T A T U T

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Gzach

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach działa na podstawie:

1. Uchwały Nr IX/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Gzach z dnia 26.04.1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

5. Innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących działania Ośrodka.

6. Niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Gzy.

§ 2. Ośrodek może używać nazwy skrótowej - GOPS.

§ 3. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren Gminy Gzy.

§ 4. Ośrodek należy do struktury organizacyjnej Gminy Gzy jako jednostka organizacyjna.

§ 5. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidywanych ustawą świadczeń,

- pracy socjalnej,

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- realizacji zadań wynikających z upoważnienia lub przepisów prawa.

§ 6. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałe lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

9) praca socjalna,

10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

11) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

12) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

13) dożywianie dzieci,

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpowiedzialności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

17) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

18) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, z terenu innej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

19) wykonywanie innych zadań.

2. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 7. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w punkcie l ust. l, zapewnia budżet państwa.

3. Zadania zlecone ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w postaci ustalania prawa do tych świadczeń i ich wypłacania.

4. Zadania zlecone ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.72 z późn. zm.) w postaci ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wypłacanie oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

5. Zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.).

6. Zadania zlecone ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

§ 8. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokura¬turą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka oraz pracę podległych mu pracowników.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Gzy.

§ 10. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.

§ 11. 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach jest jednostką budżetową Gminy Gzy, której gospodarka finansowa jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 13. Obsługę prawną, kadrową oraz finansowo-księgową Ośrodka wykonuje Urząd Gminy Gzy.

§ 14. Wewnętrzne akty normatywne regulujące funkcjonowanie Ośrodka wprowadza Kierownik w formie zarządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe