Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5876

Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1   i 2   oraz art. 62 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r., Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3   i ust. 7   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Z dniem 31 sierpnia 2013r. rozpoczyna się stopniową likwidację Liceum Ogólnokształcącego w   Zielonej wchodzącego w   skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej.  

2.   Stopniowa likwidacja polega na niedokonywaniu naboru do klasy I   szkoły, o   której mowa w   ust. 1   w roku szkolnym 2013/2014.  

3.   Liceum Ogólnokształcące w   Zielonej wyłącza się z   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej i   likwiduje się z   dniem 31 sierpnia 2015r.  

4.   Uczniowie będący w   dniu 1   września 2013r. uczniami II i   III klasy Liceum Ogólnokształcącego w   Zielonej kontynuują naukę w   szkole do zakończenia pełnego cyklu kształcenia, z   zastrzeżeniem ust. 5.  

5.   Uczniom niepromowanym w   roku szkolnym 2014/2015 umożliwi się kontynuację nauki aż do zakończenia pełnego cyklu kształcenia w   Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w   Żurominie lub w   Liceum Ogólnokształcącym im Wł. Orkana w   Bieżuniu.  

§   2.   Z dniem 1   września 2015r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej przejmuje mienie, zobowiązania i   należności zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego w   Zielonej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski


Uzasadnienie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej jest zespołem z   przeszło 39 –letnią tradycją. W   ostatnich kilkunastu latach zmienił swój charakter ze szkoły typowo rolniczej na zespół kształcący w   różnych typach szkół i   zawodach (liceum ogólnokształcące oraz technikum – zawody: technik ekonomista, technik informatyk, technik rolnik).  

Z dniem 1   września 2002 roku Liceum Techniczne w   Zielonej przekształcono w   Liceum Ogólnokształcące w   Zielonej. Zgoda organu prowadzącego na utworzenie liceum ogólnokształcącego w   zespole szkół typowo rolniczych była wyrażona w   okresie wyżu demograficznego, bardzo dużych liczebnie klas we wszystkich typach szkół prowadzonych przez powiat.  

Aktualnie utrzymywanie sieci szkół, w   której funkcjonują 3   licea ogólnokształcące tj. Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w   Żurominie (15 oddziałów), Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w   Bieżuniu (6 oddziałów) oraz Liceum Ogólnokształcące w   Zielonej (3 oddziały) się nie sprawdza. W   warunkach niżu demograficznego byt poszczególnych szkół, a   co za tym idzie również stabilność zatrudnienia nauczycieli są zagrożone. Szkoły dysponujące praktycznie identyczną ofertą edukacyjną rywalizują ze sobą o   tego samego ucznia.  

Niż demograficzny to niezwykle istotny problem, z   którym w   duchu wzajemnego solidaryzmu muszą sobie poradzić nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz organ prowadzący. Należy znaleźć takie rozwiązanie, które w   maksymalnym stopniu złagodzi jego skutki. Z   całą pewnością szkoły muszą zróżnicować swoją ofertę edukacyjną, tak aby stały się rozpoznawalne nie tylko dla ucznia gimnazjum z   terenu powiatu ale również spoza jego granic.  

Wyżej wymienione dane statystyczne prezentują poniższe tabele:  

Tabela Nr 1  

Dane dotyczące liczby uczniów kształcących się w   szkołach dla młodzieży prowadzonych przez powiat, z   wyłączeniem Zespołu Szkół Specjalnych w   Żurominie  

 

l.p.  

Nazwa szkoły/zespołu szkół  

rok szkolny 2006/2007 liczba uczniów  

rok szkolny 2010/2011 liczba uczniów  

rok szkolny 2011/2012 liczba uczniów  

rok szkolny 2012/2013 liczba uczniów  

1.  

LO w   Żurominie  

459  

491  

471  

473  

2.  

LO w   Bieżuniu  

188¹  

163  

155  

141  

3.  

ZSP w   Żurominie  

775²  

676  

621  

589  

4.  

ZSP w   Zielonej  

626³  

515  

523  

485  

 

Razem  

2 048  

1 845  

1 770  

1 688  

¹Liceum Ogólnokształcące w   Bieżuniu oraz Liceum Profilowane w   Bieżuniu funkcjonujące wówczas w   ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Bieżuniu;  

²Zasadnicza Szkoła Zawodowa w   Żurominie, Liceum Profilowane w   Żurominie oraz Technikum w   Żurominie funkcjonujące w   ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w   Żurominie;  

³Zasadnicza Szkoła Zawodowa w   Zielonej, Liceum Ogólnokształcące w   Zielonej, Liceum Profilowane w   Zielonej oraz Technikum w   Zielonej funkcjonujące w   ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej;  

Tabela Nr 2  

Dane dotyczące liczby uczniów kończących gimnazja w   poszczególnych latach  

 

l.p.  

Nazwa szkoły/zespołu szkół  

rok szkolny 2011/2012 liczba uczniów  

rok szkolny 2012/2013 liczba uczniów  

rok szkolny 2013/2014 liczba uczniów  

rok szkolny 2014/2015 liczba uczniów  

1.  

Miasto i   Gmina Bieżuń  

76  

73  

60  

58  

2.  

Gmina Kuczbork - Osada  

67  

63  

67  

55  

3.  

Gmina Lubowidz  

84  

106  

78  

76  

4.  

Gmina Lutocin  

52  

50  

52  

45  

5.  

Gmina Siemiątkowo  

39  

38  

35  

44  

6.  

Gmina i   Miasto Żuromin  

188  

178  

156  

155  

 

Razem  

506  

508  

448  

433  

Najnowsze dane statyczne pokazują, iż niezwykle trudny dla szkół prowadzonych przez powiat będzie rok szkolny 2013/2014 kiedy to liczba uczniów kończących gimnazja spadnie do 448 osób i   zmniejszy się o   60 osób w   stosunku do roku poprzedniego. Taka liczba uczniów przekłada się na 2   oddziały mniej. W   „zderzeniu” z   nową podstawa programową, która od 01.09.2012r. weszła do szkół ponadgimnazjalnych i   ograniczyła liczbę godzin poszczególnych przedmiotów oznacza to drastyczne zmniejszenie ilości godzin dla nauczycieli. Poza tym nie sprawdzi się prognozowany na etapie podejmowania uchwały intencyjnej wzrost liczby uczniów kończących gimnazja w   roku szkolnym 2012/2013, co może przełożyć się na mniejszą liczbę oddziałów klas pierwszych w   nadchodzącym roku szkolnym.  

Mając na uwadze powyższe organ prowadzący musi zweryfikować dotychczasową politykę oświatową i   podjąć decyzję czy dalej utrzymywać trzy licea ogólnokształcące z   pełną świadomością, iż byt typowo ogólnokształcących szkół tj. Liceum Ogólnokształcącego w   Żurominie oraz Liceum Ogólnokształcącego w   Bieżuniu jest zagrożony, czy też pozostawić dwa licea ogólnokształcące w   powiecie, a   w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej rozszerzyć ofertę edukacyjną w   typie szkoły technikum o   nowy zawód (w roku szkolnym 2013/2014 zostałby utworzony o   jeden więcej oddział klasy pierwszej technikum w   stosunku do roku poprzedniego, zawód technik architektury krajobrazu, w   miejsce zlikwidowanego jednego oddziału klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego).  

Po raz pierwszy przedmiotowa alternatywa była szeroko dyskutowana przez Zarząd Powiatu, nauczycieli, dyrekcję zespołu szkół, przedstawicieli organu stanowiącego rady powiatu, a   także związki zawodowe w   2010r. Wówczas to wspólnie zdecydowano, iż zespół szkół ma dwa lata szkolne na przygotowanie się do stopniowej likwidacji liceum ogólnokształcącego, zastanowienie się nad nową ofertą edukacyjną, uwzględniającą potrzeby rynku pracy, kwalifikacje nauczycieli oraz bazę zespołu szkół.  

W dniu 12 grudnia 2012 roku na posiedzeniu Zarządu Powiatu dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej zwrócił się z   prośbą o   pozytywne zaopiniowanie w   oddziałach klas pierwszych następujących zawodów na rok szkolny 2013/2014: technik architektury i   krajobrazu (nowy kierunek będący alternatywą dla jednego oddziału liceum ogólnokształcącego), technik informatyk, technik ekonomista, technik rolnik. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej na posiedzeniu w   dniu 6.12.2012r. uchwałą pozytywnie zaopiniowała ww. zawody (kierunki kształcenia).  

W ocenie nauczycieli i   dyrekcji szkoły, a   także organu prowadzącego nowy zawód technik architektury krajobrazu jest ciekawy i   daje możliwość zatrudnienia na rynku pracy. Przeprowadzony „wywiad” wśród uczniów, rodziców oraz na spotkaniach szkolnych daje podstawy by sądzić, iż Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej nie będzie miał problemów z   naborem do nowo otwieranego zawodu.  

Analiza sytuacji nauczycieli przy założeniu, że liceum ogólnokształcące zostanie zastąpione w   procesie naboru do klas pierwszych przez technikum w   zawodzie technik architektury krajobrazu przedstawia się następująco.  

Liczba godzin w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej w   ostatnich latach i   perspektywy na lata następne:  

2011 -941,08 godz. średnioetatowych  

2012 -880,71 godz. średnioetatowych  

2013- ok. 840 godz. średnioetatowych  

2014- ok. 800 godz. średnioetatowych  

2015- ok. 760 godz. średnioetatowych  

2016 – ok. 800 godz. średnioetatowych  

Powyższe dane oznaczają, iż liczba godzin w   zakresie przedmiotów ogólnokształcących zmniejszy się, przybędzie natomiast godzin w   szkole w   zakresie przedmiotów zawodowych. Wykaz w   cyklu trzyletnim przedstawia się następująco:  

Liczba godzin w   2013 - 2015 z   tytułu zmiany liceum ogólnokształcącego na technikum w   zawodzie technik architektury krajobrazu  

1)   język polski –zmniejszenie liczby jednostek lekcyjnych z   12 do 9,  

2)   język angielski - zmniejszenie liczby jednostek lekcyjnych z   10 do 7   (uwzględniając podział na grupy zmniejszenie o   6 godz.),  

3)   język niemiecki- zmniejszenie liczby jednostek lekcyjnych z   11 do 3   (uwzględniając podział na grupy 14 godzin mniej),  

4)   historia- zmniejszenie liczby jednostek lekcyjnych o   4 godz.,  

5)   geografia - zmniejszenie liczby jednostek lekcyjnych o   8 godz.,  

6)   wos- zmniejszenie liczby jednostek lekcyjnych o   7 godz.,  

7)   matematyka - zmniejszenie liczby jednostek lekcyjnych o   1 godz.,  

8)   biologia -zwiększenie liczby jednostek lekcyjnych o   4 godz.,  

9)   pozostałe przedmioty ogólne bez zmian.  

Wprowadzone zostaną nowe przedmioty zawodowe:  

6)   podstawy architektury krajobrazu -1 godz.,  

7)   rośliny ozdobne w   architekturze krajobrazu -12 godz.,  

8)   obiekty małej architektury -5,5 godz.,  

9)   język obcy w   architekturze krajobrazu -1 godz.,  

10)   projektowanie obiektów architektury krajobrazu -7,5 godz.,  

11)   prace w   obiektach architektury krajobrazu -12,5 godz.  

Powyższe dane zostały opracowanie przy założeniu naboru do 4   oddziałów klas pierwszych w   każdym roku szkolnym, a   w konsekwencji przy następującej liczbie oddziałów w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Zielonej w   kolejnych latach:  

-   2012 -18 oddziałów  

-   2013- 17 oddziałów– tygodniowy wymiar godzin zmniejszy się o   ok. 40 godz.  

-   2014 -16 oddziałów– tygodniowy wymiar godzin zmniejszy się o   ok. 40 godz.  

-   2015 -15 oddziałów– tygodniowy wymiar godzin zmniejszy się o   ok. 40 godz.  

-   2016r.- 16 oddziałów– tygodniowy wymiar godzin zwiększy się o   ok. 40 godz.  

Ogółem liczba godzin w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w   Zielonej zmniejszy się w   ciągu najbliższych 3   lat z   powodu: wstrzymania naboru do klasy pierwszej w   Technikum w   zawodzie technik agrobiznesu (ostatni nabór prowadzony był na rok szkolny 2011/2012), Liceum Ogólnokształcącego, zmian wynikających z   podstawy programowej, zmian organizacyjnych szkoły. W   ciągu najbliższych 3   lat zabraknie etatów dla nauczycieli:  

1)   1 etat nauczyciela języka niemieckiego,  

2)   1 etat nauczyciela języka angielskiego,  

3)   ½ etatu nauczyciela historii i   WOS,  

4)   ½ etatu nauczyciela geografii,  

5)   ¾ etatu nauczyciela chemii,  

6)   1 etat nauczyciela informatyki,  

7)   ½ etatu nauczyciela biologii.  

Zgodnie z   art. 59 ust. 1   – ust. 5   ustawy o   systemie oświaty proces likwidacji szkoły publicznej wymaga podjęcia przez Radę Powiatu dwóch uchwał: o   zamiarze likwidacji szkoły w   terminie 6   miesięcy przed terminem likwidacji oraz o   likwidacji szkoły po powiadomieniu rodziców uczniów i   uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z   art. 19 ustawy o   związkach zawodowych, którego wykładni dokonał Naczelny Sąd Administracyjny w   Warszawie chociaż jeden z   projektów uchwał podejmowanych w   procesie likwidacji szkoły musi być przedstawiony odpowiedniej władzy statutowej związku zawodowego do zaopiniowania.  

W związku z   powyższym w   dniu 31 stycznia 2013r. Rada Powiatu Żuromińskiego podjęła uchwałę o   zamiarze stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w   Zielonej wchodzącego w   skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Zielonej. Uchwała intencyjna została pozytywnie zaopiniowania przez związki zawodowe ZNP oraz NSZZ Solidarność. Poza tym organ prowadzący na 6   miesięcy przed terminem zawiadomił o   zamiarze stopniowej likwidacji szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty, a   także uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

Powyższe uzasadnia podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe