Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5885

Uchwała nr XXXIII/146/2013 Rady Gminy Tczów

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy w Tczowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 lutego danego roku,

2) za II kwartał do 15 maja danego roku,

3) za III kwartał do 15 sierpnia danego roku,

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku,

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką u inkasenta, wpłatą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy numer 10 91570002 0020 0200 0592 0001 BS Zwoleń O/Tczów

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/132/2012 Rady Gminy w Tczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązujacą od 1 lipca 2013 r..

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe