| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/252/13 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 mi art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.). oraz
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r. póz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3. Traci moc uchwała NR XLI/242/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jan Dębski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/252/13
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TARCZYN

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarczyn zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku poprzez:

1. Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni przyległych do nieruchomości chodników
i ciągów pieszych w tym uprzątnięcie błota oraz śniegu i lodu, które należy gromadzić w sposób nie utrudniający poruszanie się pieszych i pojazdów.

2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
o których mowa w rozdziale II.

3. Ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów,  mieszkańców,  użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla pracowników przedsiębiorstwa uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

4. Utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

5. Zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych
w sposób określony w rozdziale I i II.

§ 2. 1. Właściciele  nieruchomości   obowiązani  są do  prowadzenia  selektywnego  zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

l) papier i tektura.

2) metale.

3) tworzywa sztuczne.

4) opakowania wielomateriałowe.

5) szkło (np. butelki i słoiki).

6) zmieszane odpady komunalne.

7) odpady biodegradowalne i zielone.

8) przeterminowane leki.

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

10) odpady wielkogabarytowe.

11) zużyte opony.

12) odpady budowlane i rozbiórkowe.

13) baterie i akumulatory.

2. Odpady, o których mowa w ust. l pkt 1-5 mogą być zbierane i odbierane z podziałem na poszczególne frakcje lub łącznie jako odpady zebrane w sposób selektywny gromadzone w ustawionych na nieruchomości pojemnikach. Powyższe odpady z podziałem na poszczególne frakcje mogą być również przekazywane bezpośrednio do zlokalizowanego na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów zwanego dalej PSZOK.

3. Odpady, o których mowa w ust. l pkt 6 powinny być zbierane i odbierane odrębnie jako zmieszane odpady komunalne, gromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomości.

4. Odpady, o których mowa w ust. l pkt 7 winny być zbierane i odbierane odrębnie w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości. Dopuszcza się kompostowanie na własne potrzeby odpadów biodegradowalnych, wyłącznie na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób i w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla otoczenia. Powyższa frakcja odpadów może być również przekazywana bezpośrednio do PSZOK.

5. Odpady wyszczególnione w ust.  l pkt 8-11 należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK. Zbiórka odpadów prowadzona będzie również metodą „wystawki” (zgodnie z harmonogramem odbioru podanym do publicznej wiadomości). Odpady te winny być wystawione nie wcześniej niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem ich odbioru w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej – w miejscu odbioru umożliwiającym łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2) w zabudowie wielorodzinnej – w miejscach zbiórki odpadów komunalnych.

Dodatkowo przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonych ogólnodostępnych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.

6. Odpady, o których mowa w ust. l pkt 12 i 13, wytworzone w gospodarstwach domowych, powinny być zbierane i przekazywane oddzielnie do punktów PSZOK, dodatkowo zużyte baterie i akumulatory można gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie punktów napraw i placówkach handlowych.

7. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu nie ustawiono koszy ulicznych. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

8. W przypadku nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, organizator zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości przenośnych kabin sanitarnych i pojemników do zbierania odpadów oraz usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy (zgromadzenia). Ustala się obowiązek zapewnienia minimum jednej kabiny sanitarnej oraz jednego pojemnika o pojemności 0,24 m3przypadających odpowiednio na 100 uczestników imprezy (zgromadzenia).

9. W przypadku niedopełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych operator odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę.

§ 3. Mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, zabrania się:

1. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, i z działalności  gospodarczej do  koszy  ulicznych  oraz do miejsc  gromadzenia  odpadów przeznaczonych dla mieszkańców.

2. Spalania odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych, poza instalacjami do tego celu przeznaczonych.

3. Wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczonych.

4. Zakopywania (dołowania) padłych zwierząt oraz stałych odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów niebezpiecznych takich jak baterie, świetlówki, akumulatory, smary, zużyte oleje, środki ochrony roślin itp.

5. Wylewania ciekłych odpadów komunalnych poza zbiorniki przeznaczone do ich gromadzenia.

6. Wylewania do kanalizacji ściekowej i zbiorników bezodpływowych zużytych olejów, smarów i innych zanieczyszczeń pochodzących z napraw lub konserwacji pojazdów.

7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem:

1) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu,

2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

3) dokonywania tych czynności na wydzielonych utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

8. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem że:

1) obejmują jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów,

2) nie stanowią uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości,

3) powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.

Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE IERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 4. 1. Ustala się, że nieruchomość wyposażona powinna zostać w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy zachowaniu minimalnych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych w ciągu miesiąca:

1) 80 litrów - na jednego mieszkańca;

2) 12 litrów - na każdego ucznia w szkole lub dziecko w przedszkolach i żłobkach;

3) 12 litrów - na każdego pacjenta w przychodni lekarskiej;

4) 12 litrów - na każdego zatrudnionego w pomieszczeniach biurowych, w rzemiośle i zakładach wytwórczych, w działalności gospodarczej;

5) 80 litrów - na każde miejsce konsumpcyjne w lokalu gastronomicznym;

6) 120 litrów - na każdy punkt gastronomiczny;

7) 80 litrów - na każde łóżko (lub miejsce) w hotelach itp.;

8) 40 litrów - na każdą z osób zatrudnioną w handlu i usługach;

9) 120 litrów - na każdy punkt handlowy zlokalizowany na targowiskach;

10) 12 litrów - na każdy garaż lub miejsce postojowe;

11) 80 litrów - w ogrodach działkowych na każdą działkę w okresie od l marca do 31 października, natomiast poza tym okresem 20 litrów.

2. Dopuszcza się do stosowania następujących rodzajów i minimalnych pojemności pojemników, przeznaczonych do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie, zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych.

1) dla zabudowy jednorodzinnej pojemnik 0,12 m3dla odpadów zebranych selektywnie, zmieszanych odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych. Dopuszcza się gromadzenie odpadów  biodegradowalnych w workach 0,08m3.

2) dla zabudowy wielorodzinnej minimalna objętość pojemnika 1,1m3. Dopuszcza się pojemniki 2,2m3, 5m3, 7m3. W przypadku ograniczeń terenowych, lokalowych lub innych uzasadnionych przyczyn, istnieje możliwość  gromadzenia odpadów w pojemnikach o mniejszej pojemności niż 1,1m3.

3) dla posesji niezamieszkałych minimalna objętość pojemnika 0,12m3. Dopuszcza się pojemniki 0,24 m3, 2,2m3, 5m3, 7m3. Dopuszcza się gromadzenie odpadów  biodegradowalnych w workach 0,08m3.

3. Na terenach użytku publicznego należy rozmieszczać kosze metalowe, betonowe lub z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 30 litrów.

4. Kosze usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane przy ich wypełnieniu maksymalnie do 75 % pojemności.

5. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w czystości, w odpowiednim stanie technicznym oraz myć i dezynfekować nie rzadziej niż raz na kwartał, a w okresie od czerwca do września, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ
Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) Zmieszane odpady komunalne wskazane w § 2 ust.1 pkt 6:

a) w zabudowie jednorodzinnej - odbiór odpadów co najmniej raz na 2 tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej -  odbiór odpadów co najmniej raz w tygodniu,

2) odpady zebrane w sposób selektywny wskazane w § 2 ust.1 pkt 1-5:

a) w zabudowie jednorodzinnej - odbiór co najmniej raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej - odbiór co najmniej raz na 2 tygodnie,

3) odpady biodegradowalne wskazane w § 2 ust.1 pkt 7:

a) w zabudowie jednorodzinnej - odbiór co najmniej raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej - odbiór co najmniej raz na 2 tygodnie,

c) w okresie od l maja do 31 października - odbiór zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

4) odpady wskazane w § 2 ust.1 pkt 8-11 – odbiór zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne - co najmniej jeden raz w tygodniu lub z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru,

2) odpady zebrane w sposób selektywny – odbiór pojemników, z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru jednak nie rzadziej niż jeden odbiór na miesiąc.

3. Właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie dostarczyć odpady komunalne zbierane selektywnie oraz inne nie wymienione w § 2 ust. 1 (np. tekstylia)
z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, na bieżąco do PSZOK.

4. Każda nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego lub obiektami użyteczności publicznej, winna być wyposażona w miejsce do ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, które winno być utrzymywane w czystości i porządku.

5. Miejsce ustawienia pojemników winno posiadać równą i utwardzoną nawierzchnię zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota oraz nie może stwarzać utrudnień dla użytkowników i właścicieli sąsiednich nieruchomości.

6. Pojemniki na stałe odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości,
w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników odbiorcy odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.

7. W przypadku braku możliwości zlokalizowania miejsca ustawienia pojemników, zapewniającego łatwy dojazd samochodu, pojemniki mogą być ustawiane w miejscu poza nieruchomością, po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

8. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel

nieruchomości.

9. Pojemniki z odpadami komunalnymi, w dniu ich odbioru, powinny być dostarczone
w wyznaczone miejsca odbioru odpadów.

10. Właściciele zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są, w dniu odbioru odpadów komunalnych, wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z uprawnionym operatorem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych.

§ 6. 1. Nieczystości ciekłe winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, do zbiornika bezodpływowego.

2. Dopuszcza się unieszkodliwianie ciekłych odpadów komunalnych w przydomowych

oczyszczalniach ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

3. Wielkość zbiornika bezodpływowego musi być dostosowana do planowanej częstotliwości jego opróżniania oraz osób zameldowanych i/lub czasowo zamieszkałych, przebywających tj:

a) mieszkańcy – 3,0m3/osobę/miesiąc

b) sklepy spożywcze 2,0 m3/pracownika/miesiąc

c) kawiarnie 0,8 m3/miejsce/miesiąc

d) bary/restauracje -3,0 m3/miejsce/miesiąc

e) przychodnie lekarskie 0,5m3/pracownika/miesiąc

f) zakłady produkcyjne:

- z punktami natrysków – 1,5m3/pracownika/miesiąc

- bez punktów natrysku – 0,45/pracownika/miesiąc.

4. Opróżnianie zbiornika powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki, zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych.

5. i w sposób, zapewniający zachowanie odpowiedniego standardu sanitarno-epidemiologicznego.

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania odbioru nieczystości ciekłych poprzez okazanie umów i dowodów płacenia za takie usługi.

Rozdział 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA

§ 7. 1. Gmina Tarczyn, zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami Komunalnymi została zaliczona do Regionu Radomskiego.

2. Regionalną Instalacją Przetwarzania odpadów komunalnych w regionie jest instalacja Radkom Radom.

3. Gmina Tarczyn w ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi jest zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

4. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i odpady biodegradowalne oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu.

5. Odpady selektywnie zebrane powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania; w przypadku braku takiej możliwości mogą być kierowane do innych instalacji przetwarzających frakcję odpadów selektywnie zebranych.

Rozdział 5.
OBOWIAZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 8. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren użytku publicznego obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 9. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) wyposażenie psa w obrożę,

2) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

3) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp. - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

5) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,

6) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.) - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników,

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psów ze smyczy, bez nałożonego kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie

nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

§ 10. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:

1. Sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami.

2. Przestrzegania zasad i terminów szczepienia przeciwko wściekliźnie w lecznicach dla zwierząt lub w zwyczajowo przyjętych miejscach.

§ 11. 1. Psy przebywające w miejscach publicznych bez właściciela oraz psy bezpańskie będą wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

2. Koszty związane z wyłapaniem psa oraz koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel psa, a w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela koszty ponosi Gmina.

Rozdział 6.
ZASADY UTRZYMANIA I CHOWU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA

TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 12. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami sanitarno-epidemioligicznymi oraz prawem ochrony środowiska.

§ 13. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1. Zabudowie wielorodzinnej.

2. Zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej,

3. Na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.

4. Na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

5. Na terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, jeżeli obszar nieruchomości jest mniejszy niż 0,2 ha.

§ 14. Przy hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione, między innymi, wymogi:

1. Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości.

2. Hodowla nie może powodować nadmiernych uciążliwości, takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych zapachów, w stosunku do nieruchomości sąsiednich.

3. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli do kanalizacji sanitarnej, rzek, potoków oraz na grunty sąsiednie, dopuszcza się takie działanie jedynie na gruntach własnych przy zachowaniu przepisów o nawozach i nawożeniu.

4. Padłe sztuki zwierząt gospodarskich będą usuwane przez specjalistyczną firmę na koszt

właściciela.

§ 16. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren użytku publicznego obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I

TERMINY ICH PRZEPROWADZANIA

§ 18. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:

1. Skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.

2. Placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi.

3. Budynki użyteczności publicznej.

4. Teren składowania odpadów.

5. Tereny przemysłowe, zakłady pracy i inne tereny, na których zostanie stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne.

§ 19.              

Obowiązkową deratyzację właściciele obiektów winni przeprowadzać dwa razy w roku:

1. Deratyzacja wiosenna od 1 do 30 kwietnia.

2. Deratyzacja jesienna od 1 do 30 września.

3. Każdorazowo w obiektach, w których stwierdzi się konieczność jej przeprowadzania.

Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Do przeprowadzenia kontroli wykonywania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie upoważnieni są: funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz upoważnieni przez Burmistrza Tarczyna pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »