| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/295/2013 RADY GMINY MROZY

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2013- 2018 w gminie Mrozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z2005 r., Nr 180, poz. 1493)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/295/2013
RADY GMINY MROZY
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
na lata 2013-2018


MROZY 2013

1. WPROWADZENIE

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych służb. Wdrożenie w życie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest gwarancją zintegrowanych działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.

Program opiera się na ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jest tożsamy z krajowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ustawa ta ma na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Głównym celem Gminnego Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Mrozy, a tym samym budowanie skutecznie działającego systemu uwzględniającego lokalne uwarunkowania i rozmiary zjawiska. Zasadniczym, szerszym celem programu, do którego osiągnięcia ma służyć realizacja zaplanowanych zadań w programie, jest ograniczenie problemu i skali skutków przemocy domowej.

Cele główne, bezpośrednio zakładane w programie, odnoszą się do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Program konsultowany był z kluczowymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Mrozy, stanowi strategię postępowania wobec przemocy w rodzinie.

Program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie realizowany przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych dysfunkcji w rodzinie oraz poprawy kondycji rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy.

Program jest dokumentem określającym ramowy zakres działań podejmowanych przez instytucje publiczne oraz partnerów społecznych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

II. Podstawy Prawne Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie został opracowany i będzie realizowany w oparciu o:

1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z 2005 r.,

z późn.zm).

3. Ustawę o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.).

4. Ustawę kodeks karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 roku z późn.zm.).

5. Ustawę kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz.555 z późn.zm.).

6. Ustawę kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, z 1964 r. poz.296 z późn.zm).

7. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70 z 2007 r.

poz.473 z późn.zm.)

III. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, styl życia. Niezmiernie ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.

Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.

Najczęściej przemoc występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na członka rodziny, biedą, a także małą świadomością społeczną.

Z badań dotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym. Jest bardzo poważnym i drażliwym problemem w Polsce.

Przemoc istniała zawsze, mówiono o niej niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny.

Mówiąc o przemocy należy pamiętać, że jest ona zjawiskiem, które występuje powszechnie w naszym społeczeństwie i jest ona obecna w codziennym życiu.

Przemoc doznana w rodzinie rodzi niezmiernie szkodliwe konsekwencje, dające o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.

Przemocą w rodzinie nazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolność powodując cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna – tzn. jest zamierzonym, celowym działaniem człowieka, nakierowanym na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary, odbywa się na warunkach nierównowagi sił – sprawca ma i wykorzystuje przewagę (fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą, prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary na poważne szkody.

Prawna definicja przemocy określona jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), w art. 2 pkt 2 jako: „przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszającego ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Wyróżnia się kilka rodzajów przemocy, które mają swoje charakterystyczne wyznaczniki, ale też wiele cech wspólnych. Każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary i jest intencjonalna. Przemoc w rodzinie ogranicza się do czterech podstawowych rodzajów. Jest to przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna i przemoc ekonomiczna.

1. Przemoc psychiczna – okazywana jest przez: poniżanie, szantaż emocjonalny, nadmierną

kontrolę, wywieranie presji psychicznej, upokarzanie, używanie gróźb, drażnienie,

wyśmiewanie w towarzystwie, wymuszanie lojalności, zakaz wyrażania własnego zdania,

ograniczanie kontaktów z innymi osobami, wzbudzanie poczucia winy, nieposzanowanie

godności, lekceważenie prywatności drugiej osoby, zmuszanie do wysiłku, ograniczanie snu

i pożywienia, nieokazywanie uczuć, odrzucenie, celowe traktowanie „milczeniem”.

2. Przemoc fizyczna – jest to forma agresji łącząca się z naruszeniem granic ciała.

W jej zakres wchodzą na przykład takie zachowania jak: bicie, poszturchiwanie, uderzanie,

kopanie, ciągnięcie za ciało, włosy, popychania, szarpanie, duszenie, policzkowanie, użycie

broni.

3. Przemoc seksualna – obejmuje różne działania , w tym wymuszony stosunek płciowy (gwałt)

w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy w ramach związku lub poza nim,

molestowanie seksualne ( w tym domaganie się stosunku płciowego w zamian za pracę),

wykorzystywanie seksualne dzieci, osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie,

zmuszanie do prostytucji, a też dotkliwe krytykowanie zachowań seksualnych.

4. Przemoc ekonomiczna – polega na całkowitym uzależnieniu finansowym ofiary przemocy

od sprawcy, przybiera ona różne formy: począwszy od pełnej kontroli wydatków, wydzielania

pieniędzy, do zaciągania kredytów czy zmuszania do ich zaciągania wbrew woli partnera, może

to być też odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie czy lekceważenie podstawowych

potrzeb materialnych bliskich osób, uniemożliwianie podjęcia pracy.

5. Zaniedbanie – jest to niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych i fizycznych, najczęściej tę formę przemocy stosują osoby dorosłe wobec dzieci. Najczęściej wyraża się ona w odrzuceniu emocjonalnym dziecka, braku zainteresowania jej rozwojem, problemami itp.

Należy podkreślić, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie często doświadczają kilku jej form jednocześnie. Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj jeżeli ktoś raz zastosował przemoc wobec bliskich osób, może zastosować po raz kolejny. Osoby dotknięte przemocą późno zgłaszają się po pomoc i długo tkwią w takiej sytuacji. Często wycofują zawiadomienie o przestępstwie, gdy tylko sprawca zmienia swoje zachowanie. Robią tak najczęściej w nadziei na trwałą zmianę zachowań swojego partnera.

Zazwyczaj w rodzinie, w której występuje problem przemocy znacznie zaburzona jest komunikacja wewnątrzrodzinna, a osoba stosująca przemoc jest przyzwyczajona do tak patologicznego sposobu sprawowania kontroli nad ofiarami. W takiej rodzinie obecne jest stałe poczucie zagrożenia i niepewności, a sprawca przemocy staje się mistrzem w stosowaniu technik manipulacyjnych.

IV. Lokalna diagnoza sytuacji

Na terenie gminy Mrozy w zakresie uzależnień i współuzależnień oraz przemocą domową zajmuje się:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Komisariat Policji Mrozy ,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- placówki oświatowe z terenu gminy,

- placówki służby zdrowia,

- Zespół Interdyscyplinarny.

W celu prawidłowego zaplanowania podejmowanych działań w niniejszym programie niezbędne jest przeprowadzenie analizy problemów społecznych w gminie Mrozy z uwzględnieniem zjawiska przemocy w rodzinie.

Gminę Mrozy zamieszkuje 8.640 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2012). Dominującą grupę wiekową stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym od 19-65 lat, mężczyźni(2972),od 19-60 lat kobiety (2694). Na terenie gminy jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim 267 osób. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że ogółem różnymi formami pomocy jest objętych ok. 300 rodzin oraz około 550 rodzin w systemie świadczeń rodzinnych. W ramach obowiązków służbowych pracownicy socjalni udzielają wsparcia w związku z przemocą w rodzinie. Ofiarami przemocy są głównie kobiety i dzieci. Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni uzależnieni od alkoholu. Chociaż zjawisko przemocy istnieje i stale wzrasta, widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania różnych procedur, w tym „Niebieskiej karty”, której głównym celem jest rozpoznawanie przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych sił w środowisku lokalnym oraz tworzenia warunków do systemowego i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.

W 2012 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 31 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Kilka osób zobowiązało się do dobrowolnego leczenia w Poradni Uzależnień oraz na leczenie stacjonarne.

W sposób jednoznaczny bardzo trudno określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania.

V. Cele i założenia Programu

Celem programu jest :

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Mrozy,

2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,

3) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Cele ogólne będą realizowane przez:

1) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,

2) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Mrozy,

3) podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,

4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

Realizacja celów Programu zakłada:

1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie,

2) promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy,

3) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie,

4) działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

VI. Zasoby Gminy Mrozy w zakresie realizacji Programu

1. Zasoby ludzkie – wykwalifikowana kadra instytucji działających na rzecz rodziny.

2. Zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Komisariat Policji w Mrozach,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrozach.

- placówki oświatowe z terenu Gminy Mrozy,

- zakłady opieki zdrowotnej,

- Parafie,

- sołtysi i rady sołeckie z terenu gminy.

Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu :

1. Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym.

2. Znajomość problemu i działające służby zajmujące się profilaktyką i wsparciem rodzin zagrożonych patologiami.

3. Dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych.

4. Dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy i poza nią.

5. Silne więzi rodzinne.

6. Chęć zmiany i wyjścia z kryzysu.

VII. Zagrożenia w realizacji zadań:

1. Stereotypy panujące w środowisku na temat przemocy w rodzinie.

2. Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych.

3. Brak współpracy rodziny w zakresie przezwyciężenia kryzysów.

4. Problem uzależnienia od alkoholu w rodzinach.

5. Brak infrastruktury w gminie.

6. Ubóstwo i niski poziom wykształcenia.

VIII. Zadania Programu

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Mrozy.

Działania:

1. Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

- Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Oświaty,

- Sądu Rejonowego,

- Ochrony Zdrowia.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielenia pomocy

- w środowisku lokalnym,

- monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,

- podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą,

- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą,

- udział w działaniach edukacyjno- informacyjnych.

2. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy:

- propagowanie skutecznych sposobów powstrzymania przemocy,

- obalenie mitów na temat przemocy,

- szkolenia na temat przemocy,

- prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczenia oglądania przemocy w telewizji, grach komputerowych,

- wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania nieagresywne,

- organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców ,

- organizowanie konkursów, wśród dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania przemocy.

Podmioty realizujące zadania;

- placówki oświatowe,

- Ośrodek Pomocy,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Zespół Interdyscyplinarny,

- Organizacje pozarządowe.

IX. Określenie spodziewanych rezultatów

1. Stworzenie sprawnego systemu pomocy rodzinom oraz osobom dotkniętym przemocą.

2. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie

zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy.

3. Podniesienie aktywności społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy.

4. Zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem

przemocy.

5. Podniesienie jakości świadczonych usług przez jednostki zaangażowane w Program.

6. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, zwiększenie liczby

osób profesjonalnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz

pomagającym ofiarom przemocy.

7. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.

X. Wdrażanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Gminny Program został opracowany na lata 2013-2018 i zakłada ciągłość w realizacji wytyczonych działań, a także otwartość na propozycje nowych rozwiązań.

Program będzie wdrażany we współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką rodzinną.

XI. Finansowanie Programu.

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Mrozy będą:

1) środki finansowe z budżetu gminy,

2) środki ze środków profilaktyki alkoholowej,

3) dotacje z budżetu państwa,

4) środki pozabudżetowe.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 125 poz .842 z 13 lipca 2010 roku), do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Konieczność podejmowania zdecydowanych działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika również z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku,o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1392 z późn.zm..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »