| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) oraz art. 30 ust. 6, art. 30a i art. 54 ust.3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/155/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Agnieszka Gryglas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/189/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i dodatku za wysługę lat oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami.) ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dąbrówka,

2. Radzie- należy przez to rozumieć Radę Gminy Dąbrówka,

3. szkole- należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową albo zespół szkół lub placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka,

4. dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu - należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o której mowa w pkt 3,

5. roku szkolnym- należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

6. klasie- należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7. uczniu- należy przez to rozumieć także wychowanka,

8. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust 3 lub na podstawie art. 42 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”.

§ 2. Wynagrodzenia zasadnicze nauczyciela określa art. 30 Karty Nauczyciela i wynika z kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz realizowanego obowiązującego wymiaru godzin i jest ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu według tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. 1. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1. dodatku za uciążliwość pracy,

2. dodatkowego wynagrodzenia w porze nocnej,

3. nagród jubileuszowych,

4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

5. zasiłku na zagospodarowanie,

6. odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

7. odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,

8. dodatku wiejskiego, określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela (Dz.U. 2006r.Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia.

§ 4. 1. Regulamin określa ustalenie wysokości i zasady przyznawania:

1. dodatku motywacyjnego,

2. dodatku funkcyjnego,

3. dodatków za warunki pracy,

4. dodatku za wysługę lat,

5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6. dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych zajęć,

podnoszenie umiejętności zawodowych,

wzbogacanie umiejętności zawodowych,

dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnych,

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

przestrzeganie dyscypliny pracy,

3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty nauczyciela, a w szczególności:

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

udział w pracach zespołów przedmiotowych i innych,

opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskim działającymi na terenie szkoły,

prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala się średnio w wysokości 5 % jego wynagrodzenia zasadniczego, natomiast nie więcej niż 10%.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 5, ustala dyrektor szkoły w formie regulaminu wewnątrzszkolnego zatwierdzonego przez Wójta Gminy; a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy od miesiąca września do lutego, a nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:

1. w okresie urlopu dla poratowania zdrowia i przebywania w stanie nieczynnym,

2. w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

3. w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

5. W ramach posiadanych środków dodatek motywacyjny może być przyznawany nauczycielowi po przepracowaniu minimum 6 miesięcy w jednej placówce (dotyczy również nauczycieli wracających po urlopach: zdrowotnych, bezpłatnych, trwających dłużej niż 6 miesięcy).

6. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora w zastępstwie dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości ustalonej dla dyrektora.

7. Prawo do dodatku motywacyjnego otrzymywanego na zasadach określonych w pkt 6 gaśnie z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie pełnienia zastępstwa.

8. O wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego nauczyciel powiadamiany jest pisemnie. W przypadku zmiany, utraty dodatku nie jest wymagany okres wypowiedzenia.

9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny z tym, że:

1. dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów w wysokości od 20% do 60%,

2. dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów w wysokości od 20% do 80%,

3. dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów w wysokości od 20% do 100%,

4. dyrektorowi przedszkola liczącego do 3 oddziałów w wysokości od 20% do 60%,

5. dyrektorowi przedszkola liczącego powyżej 3 oddziałów w wysokości od 20% do 80%,

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość i strukturę organizacyjną szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala - Wójt Gminy.

§ 8. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1. wychowawstwo klasy w wysokości: 4%,

2. wychowawstwo oddziału przedszkolnego w wysokości: 4%,

3. funkcję opiekuna stażu w wysokości 2%,

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 a ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor w projekcie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości takiej, jak nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin.

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz w § 8 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- do tego dnia.

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia MEN i S z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181).

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

1. stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

2. wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Dodatek za pracę w trudnych warunkach wynosi:

1. za prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim w wysokości: 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

2. za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości: 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku do stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w ust. 3 ustala się w wysokości 20% stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie przepracowaną godzinę nauczania.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 5.
Dodatek za wysługę lat

§ 11. 1. Wysokość oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa art. 33 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia MEN i S z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-czego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005nr. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi. zmianami)

2. Dodatek przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1. w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;

2. za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej:

3. za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa przysługują zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została realizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowych obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczna liczba godzin obowiązującego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 4, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 13. 1. Wynagrodzenia za godziny, o których mowa w § 12 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 14. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, przysługuje inny dzień wolny od pracy albo odrębne wynagrodzenia za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 15. 1. Przepracowane godziny ponadwymiarowe rozlicza się w układzie tygodniowym.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługują za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami w organizacji roku szkolnego. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1. zawieszeniem zajęć w sytuacjach losowych,

2. wyjazdem dzieci na wycieczkę lub na imprezy,

3. rekolekcjami,

4. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,

5. udziałem w konferencjach metodyczno- przedmiotowych, traktuje się jako godziny odbyte.

§ 16. 1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Doraźne zastępstwa mogą być przyznawane nauczycielowi nieposiadającemu wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. w przypadku gdy zajęć nie może prowadzić nauczyciel posiadający stosowne kwalifikacje.

§ 17. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 18. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych wchodzą następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, opiekun stażu i trudne warunki pracy.

§ 19. W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 – Karty Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych dla danego roku. Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 20. 1. Zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin w szkole lub przedszkolu i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

przy jednej osobie w rodzinie - 2,5%,

przy dwóch osobach w rodzinie - 3,3%,

przy trzech osobach w rodzinie - 4,1%,

przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 4,9%. średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

współmałżonka,

pozostających na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim mieszkającemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 5 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,

pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa ta była zawarta,

korzystania z urlopu wychowawczego.

9. O wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego nauczyciel powiadamiany jest pisemnie. W przypadku zmiany, utraty dodatku nie jest wymagany okres wypowiedzenia.

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 8.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 21. 1. Tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów przedszkola, szkół i placówek oświatowych uregulowane zostały postanowieniem uchwały Nr XXI/145/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 grudnia2004r.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy).

2. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim samym trybie, jaki jest wymagany do jego uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Agnieszka Gryglas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »