| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.90t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art.173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art.7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) – Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Stypendialny w Gminie Wieliszew w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew zabezpieczane są corocznie w budżecie Gminy Wieliszew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Fabisiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/317/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Program Stypendialny w Gminie Wieliszew

Program Stypendialny w Gminie Wieliszew obejmuje następujące rodzaje stypendiów:

1) stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Wieliszew;

2) stypendia naukowe dla studentów;

3) stypendia artystyczne dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej;

4) stypendia sportowe;

Rozdział 1.
Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Wieliszew

§ 1. 1. Osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew, może być przyznane jednorazowe stypendium Wójta Gminy Wieliszew.

2. Do stypendium Wójta Gminy Wieliszew mogą być typowani uczniowie, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie, potwierdzonymi najwyższą oceną z przedmiotu związanego z tą dziedziną oraz uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym,

2) uzyskali najwyższe wyniki na sprawdzianie lub egzaminie zewnętrznym (nie mniej niż 95% maksymalnej liczby punktów),

3) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen odpowiednio:

a) 5,6 - uczniowie szkoły podstawowej,

b) 5,3 - uczniowie gimnazjum,

c) 5,0 - uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Spełnianie przez ucznia kryteriów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 opisuje się w „Karcie osiągnięć kandydata do stypendium Wójta Gminy Wieliszew”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Programu. Karty osiągnięć kandydatów do stypendiów należy dołączyć do składanego przez dyrektora szkoły wniosku.

§ 2. 1. Kandydaci szkoły do stypendium Wójta Gminy Wieliszew muszą być zatwierdzeni przez radę pedagogiczną.

2. Z wnioskiem o stypendium Wójta Gminy Wieliszew sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń lub uczęszczał absolwent szkoły, a w przypadku przeniesienia się ucznia do innej szkoły – dyrektor szkoły, w której uczeń spełnił kryteria do uzyskania stypendium.

3. Wniosek dyrektora wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 3 należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wieliszew w terminie do 5 lipca każdego roku kalendarzowego.

4. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 3. 1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Wieliszew, w składzie:

1) Zastępca Wójta Gminy Wieliszew lub Sekretarz Gminy Wieliszew jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew,

3) Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew,

4) wytypowany przez radę pedagogiczną przedstawiciel każdej szkoły wnioskującej o przyznanie uczniowi stypendium.

2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy Wieliszew pozytywnie zaopiniowane wnioski.

4. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala corocznie Wójt Gminy Wieliszew w drodze zarządzenia do dnia 30 lipca każdego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wysokość stypendiów uzależniona jest od kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie gminy oraz od liczby kandydatów zgłoszonych do stypendium.

6. Środki finansowe na wypłatę przyznanych stypendiów są przekazywane na konto właściwej szkoły do 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

7. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń lub uczęszczał absolwent, we wrześniu każdego roku kalendarzowego.

8. Uroczystość wręczenia stypendyście dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium będzie odbywała się we wrześniu każdego roku kalendarzowego.

Rozdział 2.
Stypendia naukowe dla studentów

§ 4. 1. Studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz zaangażowanym w działalność naukową mogą być przyznane stypendia naukowe Wójta Gminy Wieliszew.

2. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która spełnia jednocześnie niżej wymienione wymagania:

1) jest studentem studiów dziennych - licencjackich, magisterskich lub inżynierskich;

2) nie ukończyła 25 roku życia;

3) nie powtarzała żadnego roku studiów;

4) jest mieszkańcem Gminy Wieliszew;

5) osiąga wysokie wyniki w nauce – uzyskała średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium;

6) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku aktywnie brała udział w:

a) w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub,

b) w konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów lub,

c) w przedsięwzięciach na rzecz gminy Wieliszew i jej mieszkańców;

7) zaliczyła I rok studiów;

8) nie przebywała na urlopie, który przerywa tok studiów.

3. Stypendium naukowe dla studentów będzie wypłacane jednorazowo w wysokości nie przekraczającej kwoty 3 500 zł, w grudniu każdego roku kalendarzowego.

§ 5. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych są:

1) kierownik jednostki organizacyjnej uczelni;

2) przedstawiciele organów samorządu studentów;

3) studenci;

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew;

5) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wieliszew.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego stanowi załącznik nr 4 do Programu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 należy załączyć:

1) dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 6;

2) opinię dziekana lub opiekuna roku lub kopię wniosku o taką opinię, jeśli mimo złożenia wniosku, opinii nie uzyskano.

4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wieliszew w terminie do 5 listopada każdego roku kalendarzowego.

5. Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

§ 6. 1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium naukowego przeprowadza Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Wieliszew w składzie:

1) Zastępca Wójta Gminy Wieliszew lub Sekretarz Gminy Wieliszew jako jej przewodniczący,

2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew,

3) Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew

4) nie więcej niż 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wieliszew w sferze społecznej, naukowej lub edukacyjnej zgłoszonych przez te organizacje w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do Komisji Stypendialnej zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wieliszew oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieliszew (w przypadku zgłoszenia się większej liczby przedstawicieli Wójt Gminy Wieliszew dokonuje losowania w obecności członków komisji wymienionych w ppkt.1-3);

2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący.

3. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski o stypendia naukowe kierując się w szczególności wysokością środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy oraz średnią ocen i dotychczasowymi udokumentowanymi osiągnięciami kandydata z zastrzeżeniem ust.4.

4. W przypadku niewystarczających środków finansowych pierwszeństwo w przyznaniu stypendium będą mieli studenci, którzy nie otrzymują stypendium naukowego z innych źródeł.

5. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy Wieliszew pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z propozycją kwot stypendium naukowego.

6. Ostateczną liczbę stypendiów naukowych oraz ich wysokość ustala Wójt Gminy Wieliszew w drodze zarządzenia w terminie do 5 grudnia każdego roku kalendarzowego.

7. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę, studenta oraz uczelnię.

Rozdział 3.
Stypendia artystyczne dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej

§ 7. 1. Stypendium artystyczne może otrzymać kandydat, który posiada osiągnięcia i sukcesy w konkursach, przeglądach, wernisażach, festiwalach oraz pozostałych przedsięwzięciach umożliwiających prezentację umiejętności artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

2. Stypendium przyznaje się za  wybitne osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, makroregionalnym czy powiatowym.

3. Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami gminy Wieliszew za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

4. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

§ 8. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje kandydatom, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie ukończyli 24 roku życia;

2) są mieszkańcami Gminy Wieliszew.

§ 9. 1. Wnioski złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew opiniuje Komisja Stypendialna ustalona w drodze zarządzenia Wójta Gminy Wieliszew w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek.

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

1) Zastępca Wójta Gminy Wieliszew lub Sekretarz Gminy Wieliszew jako jej przewodniczący,

2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew,

3) Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew

3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący, który ustala tryb i terminarz jej pracy.

4. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50 % składu.

5. W posiedzeniu Komisji w części dotyczącej analizy merytorycznej wniosku może brać udział pełnoletni wnioskodawca lub sam stypendysta, w przypadku osób niepełnoletnich- rodzic (opiekun prawny).

6. W przypadku trudności przy analizie merytorycznej wniosków dopuszcza się powołanie zespołu ekspertów w danej dziedzinie artystycznej, służącego Komisji głosem doradczym.

7. Pozytywna opinia Komisji wyrażona jest zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

8. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy Wieliszew pozytywnie zaopiniowane wnioski w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów.

9. Wójt Gminy Wieliszew podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w formie zarządzenia.

10. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę oraz stypendystę.

§ 10. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej są:

1) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew;

2) Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie;

3) dyrektorzy szkół;

4) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wieliszew;

5) inne placówki prowadzące działalność kulturalną.

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne stypendysty.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego programu.

4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wieliszew w terminie do 31 maja każdego roku kalendarzowego.

§ 11. §11

1. Wypłata stypendiów dla szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej dokonywane jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wieliszew - Urzędem Gminy Wieliszew a stypendystą.

2. Stypendium wypłacane jest w wysokości nie większej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych) miesięcznie przez okres jednego roku.

3. Ta sama osoba może otrzymać stypendium dla szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej dwukrotnie w okresie pięciu lat, licząc od daty przyznania stypendium po raz pierwszy.

4. Stypendium zostaje wstrzymane, jeżeli stypendysta utracił zdolność do uprawiania dyscypliny artystycznej na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Rozdział 4.
Stypendia sportowe

§ 12. Szczególnie uzdolnionym zawodnikom uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:

1) zamieszkałym na terenie Gminy Wieliszew lub,

2) zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Wieliszew może być przyznane stypendium sportowe.

§ 13. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych (w swojej kategorii wiekowej);

2) w roku przyznania stypendium lub w poprzednim roku kalendarzowym uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

a) zajął miejsce od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata,

b) zajął miejsce od 1 do 6 na Mistrzostwach Europy,

c) zajął miejsce od 1 do 3 w Pucharze Świata lub Pucharze Europy,

d) zajął miejsce od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski,

e) w przypadku gier zespołowych zajął miejsce od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata, od 1 do 6 na Mistrzostwach Europy, od 1 do 3 w Pucharze Świata lub Pucharze Europy lub w Mistrzostwach Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

f) otrzymał powołanie do Kadry Narodowej na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata i nie otrzymuje stypendium w okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego,

g) w przypadku gier zespołowych uzyskał awans do jednej z dwóch najwyższych lig w danej dyscyplinie sportowej,

h) otrzymał powołanie do szerokiej Kadry Narodowej,

i) zajął miejsce od 1 do 3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

3) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem.

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w ust.1 pkt 2, przyznaje się stypendium sportowe za najwyższe osiągnięcie uzyskane w danym roku.

§ 14. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych są:

1) związki sportowe,

2) stowarzyszenia kultury fizycznej lub kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Wieliszew;

3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 6 do Programu.

3. Do wniosku o którym mowa w ust.2, należy załączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu

2) dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach sportowych

3) dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia.

4. Wnioski niekompletne, nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 15. 1. Stypendium przyznaje się na okres roku kalendarzowego.

2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 10 stycznia każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 3 - 4.

3. W roku 2013 rozpatrywane będą wnioski o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe z okresu lipiec 2012 – czerwiec 2013, a w roku 2014- z okresu lipiec 2013 – grudzień 2013.

4. Termin składania wniosków w 2013 r. upływa 30 czerwca 2013r.

5. Stypendium wypłacane jest w wysokości nie większej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych) miesięcznie przez okres jednego roku.

§ 16. 1. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wieliszew – Urzędem Gminy Wieliszew a stypendystą.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 3

3. W 2013 roku stypendium za miesiąc lipiec wypłacane jest łącznie ze stypendium za miesiąc sierpień do 25 sierpnia.

§ 17. 1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium sportowego przeprowadza Komisja powołana przez Wójta Gminy Wieliszew w składzie:

1) Zastępca Wójta Gminy Wieliszew lub Sekretarz Gminy Wieliszew jako jej przewodniczący,

2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew,

3) Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew

2. Do zadań Komisji należy:

1) analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków;

2) wyłonienie kandydatów do stypendium;

3) zaproponowanie kwoty miesięcznej stypendium.

3. Posiedzenie komisji zwołuje jej Przewodniczący.

4. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy Wieliszew pozytywnie zaopiniowane wnioski w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów.

5. Wójt Gminy Wieliszew podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w formie zarządzenia.

6. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę i zawodnika.

§ 18. Zawodnik, któremu przyznano stypendium jest zobowiązany do:

1) przedstawienia na wniosek Wójta Gminy Wieliszew bieżących wyników z realizacji szkolenia sportowego;

2) informowania Wójta Gminy Wieliszew o okolicznościach, o których mowa w § 19 najpóźniej w terminie 7 dni od ich wystąpienia;

3) promowania Gminy Wieliszew.

§ 19. 1. Wójt Gminy Wieliszew pozbawia zawodnika stypendium na wniosek klubu sportowego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wieliszew lub z własnej inicjatywy, jeżeli:

1) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego;

2) została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem;

3) zawodnik zmienił miejsce zamieszkania (mieszka poza Gminą Wieliszew)

4) zmienił przynależność klubową stając się zawodnikiem reprezentującym klub sportowy mający siedzibę poza gminą Wieliszew ;

5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 1.

§ 20. 1. Zawodnikowi wstrzymuje się wypłacanie stypendium w przypadku gdy:

1) utracił on czasowo zdolność do uprawiania sportu na mocy orzeczenia lekarskiego;

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez inne właściwe stowarzyszenie.

2. Wznowienie stypendium, bez wyrównania za okres wstrzymania dokonywane jest w miesiącu następującym po miesiącu w którym ustały przyczyny wymienione w ust. 1.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/317/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

Zał.nr.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/317/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.doc

Zał.nr.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/317/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.doc

Zał.Nr.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/317/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.doc

Zał.Nr.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/317/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.doc

Zał. Nr 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »