Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6287

Uchwała nr 394/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że ustalenia zmiany planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 305/V/23/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:„ 4) zakaz lokalizacji obiektów powodujących  uciążliwość wykraczającą poza granice działki lub działek, do których inwestor posiada tytuł prawny, z wyjątkiem infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej;

2) w § 10 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:„ 3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej;

3) w § 12 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:„ 6) ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy i maksymalnej ilości kondygnacji nadziemnych nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej;

4) w § 15 ust. 13 otrzymuje brzmienie:„ 13. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej ustala się możliwość realizacji tej infrastruktury na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących w szczególności uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej, ochrony przyrody, w tym dotyczących rezerwatu Łęgi Oborskie, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków.

§ 2.

Integralnymi załącznikami do uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 1,

2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Cieślawski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 394/VI/32/2013
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 394/VI/32/2013
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia. 11 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

W zmianie planu nie przewidziano realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 394/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.

Dla terenu objętego niniejszą uchwałą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzony uchwałą nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.

Obowiązujący dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego m.in.:

1) wyklucza budowę stacji bazowych telefonii komórkowej,

2) przeznacza do likwidacji istniejący maszt telekomunikacyjny,

3) ustala realizację inwestycji zmierzających do rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej według standardów przyjętych przez operatorów działających na tym terenie, z preferencją budowy sieci podziemnych.

Zgodnie z art. 46 ust. 1.ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem miejscowym", nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Stosownie do przepisu art. 75 ust. 1 ww. ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1.

W związku z tym, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzony uchwałą Nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. narusza przepisy art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, niezbędne jest uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umożliwienie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe